Kies voor Groningen!

Op 20 maart kon u stemmen voor Provinciale Staten. Via deze verkiezingen hebt u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Want eens in de vier jaar kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt op 27 mei 2019.

Wat doet de provincie?

De provincie regelt de zaken die te klein zijn voor het Rijk en te groot zijn voor de gemeenten. Zo op het eerste gezicht merkt u in het dagelijks leven misschien niet veel van de provincie. Provincies hebben geen loket waar u een paspoort of rijbewijs kunt halen. Toch doet de provincie méér dan u denkt.

Zeven kerntaken van de provincie

De provincie heeft zeven kerntaken waarin verschillende maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen centraal staan.

Het gaat dan om:
• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
De provincie bepaalt in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen komen. We houden ons ook bezig met de leefbaarheid in de provincie. Denk hierbij onder meer aan krimpgebieden maar ook aan de gevolgen van aardbevingen die de leefbaarheid beïnvloeden. Ook zorgt de provincie voor schoon zwemwater.

• Milieu, energie en klimaat
Waar u leeft moet het veilig en schoon zijn. De provincie zorgt voor roetfilters op bussen, uitstootbeperkende maatregelen voor bedrijven, en ziet bijvoorbeeld toe op gevaarlijke stoffen. Ook houden we ons bezig met het opwekken van energie met behulp van zon, wind, biomassa en aardwarmte. Als provincie leveren we zo een bijdrage aan de energietransitie.

• Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden
De provincie zet zich in voor de ontwikkeling van een vitaal en leefbaar platteland, landbouw, recreatie en toerisme maar ook voor natuur en landschap. We zorgen voor een gezond evenwicht.

• Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
De provincie is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van steden, dorpen en het platteland. De provincie zorgt voor regionaal vervoer. Bijvoorbeeld door  verbindingswegen goed te onderhouden, door te zorgen voor voldoende bussen en treinen maar ook voor fietspaden.

• Regionale economie
Waar werk is willen mensen wonen. En waar mensen wonen moet voldoende werk zijn. De provincie zet zich daarom in voor een sterke, duurzame en vernieuwende regionale economie.

• Culturele infrastructuur en monumentenzorg
De provincie Groningen is rijk aan erfgoed. Denk aan de eeuwenoude wierden, borgen, kerken en landschappen. De provincie zorgt ervoor dat dit alles behouden en toegankelijk blijft. Ook zorgt de provincie ervoor dat mensen in hun vrije tijd eropuit kunnen. Door het aanleggen van natuurgebieden en bijvoorbeeld het subsidiëren van culturele activiteiten als festivals.

• Kwaliteit van het openbaar bestuur
In gemeenten is goed bestuur nodig. Als provincies adviseren we hierover en houden we toezicht op de gemeentefinanciën.