Reacties inwoners › Kies voor Groningen: natuurbeleving

Reacties inwoners

Hier vindt u een verzameling van alle reacties.

521 reacties

  • B S Hoekstra
  • woensdag 20 december 2017
  • 23:49

  Nederland heeft maar liefst 85 % van zijn oorspronkelijke biodiversiteit verloren. In het boek van o.a. Dave Goulson, een verhaal met een angel wordt verteld dat in Engeland vroeger wel 40 plantensoorten per m2 in een weide zijn. Nu zijn dat hooguit 4.

  In Nederland zal dat een vergelijkbaar cijfer zijn. Ook is slechts 4 % van de weilanden bloemrijk. Kievitsbloemgraslanden zijn door intensivering van de landbouw en door veranderingen in de waterhuishouding bedreigd. De oppervlakte van de kivietsbloemassociatie wordt geschat op 123 hectare (uit Habitattypen 2003). Terwijl die in het begin van de 20ste eeuw nog ruim 2500 hectare besloeg.

  (Kritische) graslandsoorten, zoals de kemphaan en de grutto zijn zeer gevoelig voor de achteruitgang van het weideland. In heel Nederland zijn minder dan 10 broedparen van de kemphaan. Het treurige gevolg van de schaalvergroting in de landbouw en de klimaatopwarming. In Noord-Nederland is het nu even warm als in Lyon 30 jaar geleden.
  Mede daarom streeft Vogelbescherming Nederland naar 20 % bloemrijk, dus nat en voedselarm, grasland in 2020. Zeer geschikte potentiele gebieden liggen vooral in Noord-Nederland. Hier kan betrekkelijk makkelijk naar de volgende zaken worden gestreefd:
  • Verhoging waterpeil. Dit zorgt niet alleen voor meer voedsel maar weert ook grondpredatoren als vossen en marters
  • Gezonde bodems, vanwege relatief weinig industrialisatie
  • Natuurinclusieve landbouw. bijv. elke boer heeft tenminste 15 % van zijn grond een ecologische functie
  • Door demografische krimp en het niet hebben van een opvolger kan agrarische gebieden hun functie vervallen en kan dit in extensief landbouwgebied of natuur en waterbergingsgebied worden omgezet
  • Lange investerings en onderhoudskosten. Bijv. via vrijwilligers / studenten
  • Evt. ei en kuikenbescherming tegen predatoren.
  Ook hoop ik dat het daarom verplicht wordt om doel of adoptiesoortenbeleid ontwikkelen per gemeente Bijv. zoals gemeente Groningen en leeuwarden en veel gemeenten in Noord-Brabant en Limburg het hebben. bijv. de Gemeente Roermond adopteert o.a. de eekhoorn en de vlinder en de gemeente Leudal de bever.
  Verder zou het naar mijn idee verplicht moeten worden dat elke boer in Groningen te minste 15 % van zijn grond een ecologische functie te geven. dit met maatregelen die aantoonbaar werken, bijv. vogelakkers, plas-dras en laat maaien. De boeren moeten wel een langjarige en goede vergoeding krijgen en extra beloond bij goede resultaten. zie ook het initiatief rond Weide Weelde, WNF die met Campina samenwerkt voor weidevogels
  Het zou ook leuk zijn dat het weidevogelbolwerk (bij Winsum) bijv. de grutto adopteert. In 2015 leefden er nog slechts 1200 gruttobroedparen in Groningen. Gruttokuikens zijn gebonden aan laat gemaaid, licht bemest en kruidenrijk grasland met een hoog waterpeil.

  Adoptiesoorten zijn diersoorten die hoge voorwaarden stellen aan hun leefgebed. Een indicator zijn voor een goed leefgebied, waardoor andere soorten kunnen meeliften met beschermingsplannen (bijv. plas-dras of natuurvriendelijke oevers). De doelsoort is toch realistisch en geen fictie voor een gebied. Bijv. de ijsvogel versus europese zeearend voor de gemeente Groningen
  Ook kan natuurherstel tegelijkertijd met het inrichten van waterbergingsgebieden gepaard gaan. Voor elke gemeente in Groningen, Friesland en ander waterrijke gebieden, die gevoelig zijn voor bodemdaling en zeespiegelstijging is dit wenselijk .
  Verder is het wenselijk dat wanneer alle agrarische of bedrijfsgronden zijn functie verliest een plan ontwikkelen om het te kopen en te onderhouden of in te richten voor een kwetsbare diergroep, bijv. een wilde bijensoort.
  De bovenstaande maatregelen hoeven niet duur te zijn. studenten / stagiaires, of mensen met een werkervaringplaats kunnen een plan ontwikkelen om de bovenstaande doelen te realiseren en evt. te beheren.
  Bovendien kunnen nieuwe initiatieven ook kostendekkend zijn. Voorbeelden:
  • Op braakliggende grond kan vlas en hennep worden ingezaaid of wilg worden aangepland. Vlas en hennep kunnen als basis voor bijv. isolatiemateriaal dienen.
  • Burgers en bedrijven kunnen faunavoorzieningen en landschapselementen, bijv. bijenlinten en bloemrijke akkerranden adopteren voor een (jaarlijks) bedrag. Zie ook het initiatief van stichting Zonnestraal op Schouwen-Duiveland
  • Zie voor een mooie folder over bloemrijke bermen: Bluhende Vielfalt am Wegesrand
  • Stro, bermgras, loof (van bijv. suikerbieten) en boomsoorten als populier en wilg is prima biomassa voor in bijv. pelletkachels waarmee een gebouw of zelfs een wijk wordt verwarmd . Zie evt. de wijk Breecamp Oost, de gemeente Marum en Beetsterzwaag die dit voor gemeentelijke gebouwen toepast. Het Deense eiland Samso wordt nota bene geheel verwarmd op strobalen. Ook is het verspillen van restwarmte in Denemarken verboden. In de Groningse situatie is dit wenselijk voor de Eemshaven
  • Wilg kan een goedkope en goede water en bodemzuiveraar zijn
  • (Nieuwe )waterelementen in een landschap of wijk kunnen worden benut om huizen van water voor toilet, wasmachine en buitenkraan te voorzien.
  • Nieuwe waterelementen kunnen ook voor energie-opwekking zorgen. Een sloot kan al voor warmte en koelte zorgen. Bijv. het concept Smart Polder. Mogelijk ook betonkernactivering ?
  • Veel planten en dieren zorgen voor ecosysteemdiensten. Bijv. schapen en geitensoorten voor wol, bijen en vlinder s voor bestuiving, vleermuizen voor wegvangen schadelijke insectensoorten, ook zijn bepaalde diersoorten drager van toerisme.

  ik heb trouwens meegedaan met een module rond de energietransitie. De eindopdracht behelsde om van Nederland een snelle overgang te maken naar duurzame energie. Bij interesse kan ik dit mailen

  • Ver. Groninger Dorpen
  • woensdag 20 december 2017
  • 23:45

  Mooie natuur en een aantrekkelijk, karakteristiek landschap vormen een belangrijke basis voor het welbevinden van mensen en daarmee de dragers van een leefbaar platteland. De herkenbaarheid en eigenheid van het regionale landschap, karakteristieke kerken en huizenbouw zijn pijlers waarop de mensen hun verknochtheid met het Groningerland gebouwd hebben. Hier zal zorgvuldig mee omgegaan moeten worden, zeker in het kader van de versterkingsopgave zal deze herkenbaarheid van groot belang zijn.
  De vele dorpsprojecten waarin de natuur, groen en dorpstuinen weer binnen de dorpen worden gehaald en projecten in het kader van de energietransitie worden opgestart, getuigen van betrokkenheid bij de leefomgeving en de wens van bewoners om het landschap mede vorm te geven. Zij zijn de ambassadeurs voor het Groningse landschap.
  De rol van PS kan enerzijds zijn mét de inwoners te zoeken naar wat kan en past zonder uit het oog te verliezen dat ook Groningen onderdeel is van een wereldeconomie die kansen biedt, dat het gebied veel gebracht heeft, maar ook zijn eigen dynamiek in zich heeft. Anderzijds zal PS ook een duidelijk kader moeten scheppen om de bewoners te behoeden voor van buitenaf opgelegde wisselende eisen ten aanzien van het gebied vanwege hogere belangen.

  • I.V.N. Bellingwedde
  • woensdag 20 december 2017
  • 18:52

  Duurzaamheid en welzijn van mens en dier zijn voor IVN Bellingwedde van groot belang en zouden speerpunt van beleid moeten zijn.
  Het werkgebied van IVN Bellingwedde omvat de gemeenten Bellingwedde en Oldambt.
  Wij willen pleiten voor verduurzaming van landbouw en voedselproductie b.v door biologische landbouw en natuurinclusieve landbouw. Daarmee het gebruik van pesticiden terug te dringen en ook de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden voor schaalvergroting in de veehouderij te beperken en terug te dringen. De veedichtheid zodanig terugdringen dat het oppervlaktewater en bodemwater niet meer met fosfaat-en stikstofverbindingen worden belast. Het is belangrijk dat een boer minder intensief kan produceren en toch een goede boterham kan verdienen. Er zijn in de Provincie verschillende goede voorbeelden. Om de biodiversiteit van de landbouwpercelen te verbeteren moet het organische stofgehalte omhoog ( bijvoorbeeld met oude stalmest ) en zal het grondwaterpeil natuurlijker moeten worden beheerd.
  Dan ontstaat er ruimte voor groene -en blauwe ecologische verbindingen en verbetering van biodiversiteit. Bodem - lucht -en waterkwaliteit zullen verbeteren en daarmee de leefomgeving voor mens en dier, ook voor de toekomst. De processen en kringlopen in de natuur vormen de basis voor een duurzaam bestaan.
  De overheden zouden ook een goede stap kunnen zetten door te starten met ecologisch berm- en oeverbeheer, een geweldige verbetering voor het in standhouden van insecten en vlinders.
  We willen ook pleiten om bij overleg waarbij het landschap in het geding is altijd een ecoloog, omwonenden en milieuorganisaties te betrekken en een stem te geven.
  Nieuwe wet-en regelgeving die gericht is op genoemde punten moet een bijdrage kunnen leveren aan een mooi en duurzaam Westerwolde en Oldambt. De provincie kan hier stimulerend zijn door subsidiëring.

  • Marjolein Annen
  • woensdag 20 december 2017
  • 14:28

  Ik zou graag meer groen in de vorm van bos, bomen en struiken zien (meer beschutting dus). Niet alleen ten westen en zuiden van de stad, maar ook in noord-oost (Hoogkerk/Gravenburg/Reitdiep). Dat gebied is zeer open en er zijn weinig beschutte, bossige, recreatieve wandelpaden en -uitvalswegen voor bewoners hier.
  N.b. meer bouwen en meer groen kan in mijn optiek goed samen gaan. Neem Beijum als voorbeeld met groene long en aangelegde Beijumerbos. Meer bebouwing rondom de stad en goede fietsverbindingen kunnen ervoor zorgen dat autoverkeer minder toeneemt vanuit regio. Vraag moet wellicht anders gesteld worden dus, niet als keuze uit twee tegengestelden.

  • Robert Rosendal
  • woensdag 20 december 2017
  • 14:18

  Helemaal mee eens Ronald. Staghouwer heeft de boel verklooid, en ging alleen voor de compensatiegelden. Ze hadden bij de Provincie hun poot stijf moeten houden. Door honderd miljoen (een schijntje als je naar de totaalkosten kijkt) meer te investeren in ondergronds boren behouden we een prachtig landschap voor de komende vijftig jaar.

  • E. Huizinga
  • woensdag 20 december 2017
  • 13:36

  Geachte Statenleden,
  Het landschap gaat hier aangetast worden door de nieuwe 380Kv waar 4 onnodige knikken in moeten komen. Door minister Kamp zijn we deze plannen binnen gerommeld en de provincie (en de gemeentes) is gevallen voor de zak met zilverlingen om ons de komende decennia op te zadelen met een hemelvullend woud van draden en een mast bijna in de achtertuin. En deze 380 Kv laat de provincie ook nog eens het belangrijkste weidevogelgebied van Groningen doorkruisen. Dus wat nou , landschapsbescherming. Hierdoor heeft de provincie dus extra geld om te elders investeren in het landschap.

  Egbert Huizinga, Den Horn

  • Eshuis
  • woensdag 20 december 2017
  • 12:48

  Na veel omzwervingen terechtgekomen in Westerwolde wil ik er nooit meer weg. Hier ben ik thuis. Hoe meer natuur hoe liever, de natuur en biologische landbouw mogen de plek van intensieve landbouw innemen. Stukken beschermde natuur en stukken waar we wel mogen wandelen, paardrijden en fietsen mogen elkaar afwisselen.

  Een groot omheind veld waar honden los kunnen zou fijn zijn. Veilig voor het wild en veilig voor de honden.

  • Hans van Roon
  • woensdag 20 december 2017
  • 11:13

  Het landschappelijk karakter, landbouw en de ruimte voor bospercelen waar de omgevallen bomen een pleisterplaats voor veel bodemleven kunnen zijn en de afwisseling tussen sparren/dennen en de eeuwenoude eiken in combinatie met het 'runde' beeklandschap maken van Westerwolde een unieke ervaring. Het inkaderen of afzetten van deze stukken natuur zou eeuwig zonde zijn. Zeker nu de das zijn herintrede heeft gedaan. Ijsvogel, buizerd, reeën, vos en das, div. soorten vleermuizen...Dit alles te samen heeft in ieder geval mijn hart gestolen. Volgens mijn bescheiden mening zou de provincie gewoon door moeten gaan met de bescherming van dit unieke landschap, weliswaar rekening houdend met de agrarische sector maar maak er alsjeblieft geen 'park' van. Wandel en fietsroutes zouden aktief moeten worden gepromoot en waar mogelijk worden uitgebreid.
  Kortom laat de natuur het visitekaartje van Westerwolde zijn. Het landschappelijk karakter met div. mooie stukjes geschiedenis, o.a. de burcht van Wedde, vesting bourtange, het klooster van Ter Apel maken van Westerwolde het best bewaarde geheim van Oost-Groningen.

  • War
  • woensdag 20 december 2017
  • 11:11

  Een "tiny houses" project in de Blauwestad. Klein & Duurzaam, Groen wonen in een natuurrijk gebied. Maar geen campingkarakter of bungalowparkkarakter. Er is nog ruimte genoeg aldaar.

  • Wim Sanders
  • woensdag 20 december 2017
  • 11:07

  Natuur verder beschermen. Kleinschalige landbouw en recreatie ertussendoor.

  • War
  • woensdag 20 december 2017
  • 10:40

  Ik ben voor natuurlijke wandelpaden of onverharde wandelpaden langs bijvoorbeeld landerijen. Dit zie je veel in Gelderland, Limburg & Utrecht, maar in t Oldambt niet of té weinig, maar die stroken zullen niet zo maar worden "afgestaan" door de ondenemers. Ik zou juist veel meer bos willen zien én wild. Maar dit is al zo lang landbouwgebied.
  Dat zie ik en velen met mij écht niet veranderen.

  • War
  • woensdag 20 december 2017
  • 10:29

  Het open, kale, weidse karakter is typerend voor t Oldambt, maar een klein percentage mensen vind dat specifieke landschap mooi en aantrekkelijk. De provincie en de gemeente hoeven dan ook niet hun pijlen voor dit gebied op toerisme te zetten. Het is hier rustig en dat zal daardoor ook zo blijven. Ik begrijp wat u bedoeld hr. Norder.

  • Coos
  • woensdag 20 december 2017
  • 10:27

  Ik wil dat de natuur meer moet worden beschermd om bijensterfte te voorkomen en moet worden uitgebreid.

  • Greet Dermois
  • woensdag 20 december 2017
  • 10:18

  Natuur en landschap moet worden beschermd.

  • Jan-Willem van de Kolk
  • woensdag 20 december 2017
  • 09:53

  De openheid, rust en ruimte zijn karakteristiek.
  * Prachtige vergezichten zijn er bijvoorbeeld vanaf Musselkanaal naar de Hondsrug en vanaf de N33 (Alteveer/Nieuwe Pekela) naar het Noorden: dat moeten we uit alle macht koesteren! Andere ruimten zijn minder goed ingevuld, bijvoorbeeld N33 (Stadskanaal/Alteveer) naar het Noordwesten.
  * Geslaagde groenverbindingen zijn er, bijvoorbeeld de Broekmansbos bij de wijk Waterland/Stadskanaal waarbij de rechte verkaveling als uitgangspunt is behouden. Maar ook zijn er veel ‘rommelbosjes’.
  * Koester de sterke punten van het landschap, en vul de zwakke punten beter in met bijvoorbeeld goede bosaanplanting, opengraven wijken, markante bebouwing, kappen rommelbossen.

  • Dick
  • woensdag 20 december 2017
  • 09:31

  Er zal veel worden vernield wanneer er nog meer megastallen in het landschap komen.
  Laat "boer" Buys maar mooi in Noord B rabant zijn veefabrieken plaatsen en niet aan de Buiskoolweg in Vlagtwedde.

  • J. Hoeben
  • woensdag 20 december 2017
  • 09:24

  De natuur gebieden moeten vrij toegankelijk blijven, dit is namelijk de rede dat wij 16 jaar geleden hier zijn komen wonen. Gaan we toegaan van de natuur beperken verliest westerwolde voor mij en vele anders zijn aantrekkelijkheid!

  • J. Hoeben
  • woensdag 20 december 2017
  • 09:24

  De natuur gebieden moeten vrij toegankelijk blijven, dit is namelijk de rede dat wij 16 jaar geleden hier zijn komen wonen. Gaan we toegaan van de natuur beperken verliest westerwolde voor mij en vele anders zijn aantrekkelijkheid!

  • Albert H.Gort
  • woensdag 20 december 2017
  • 09:11

  Ik sluit mij graag aan bij Ellen en bij Pien. Een goed voorbeeld is hiervan het Groot Friesland Pad, dat vanuit Drenthe onze provincie binnen komt

  • Marianne
  • woensdag 20 december 2017
  • 08:47

  Wat de skyline op de foto niet laat zien is de Vagron en de vuilnisbult van stainkoeln. deze is zweerbepalend en af en toe stank gevend. Daar wil je geen woningen bij plaatsen. Dat betekend veel klagers, dat moet je niet willen. Dus de afvalverwerking moet op afstand blijven van woningen
  Helaas zijn de bossen aan de oostkant van de stad bijna helemaal verdwenen.
  Graag meer groen, vooral na de kap van de productiebossen. Er zijn aantoonbaar minder vogels in dat gebied.
  De reeen laten zich minder vaak zien. Ook jammer.

  • Wilma
  • woensdag 20 december 2017
  • 08:27

  Het open landschap van het Hoogeland is typerend voor het gebied. Ik vind het wel jammer dat er steeds meer licht vervuiling komt (waarom moet een fabriek uitgelicht worden?). Misschien is het een optie om rondom industrie gebieden toch maar bomen te zetten zodat, over de vlakte kijkend, de horizon niet meer alleen uit grote gebouwen e.d. bestaat. Meer wandelgebied langs natuurlijke watertjes zou mooi zijn. Verder zo mijn mogelijk het landschap aantasten.

  • Anneke Kuipers
  • woensdag 20 december 2017
  • 07:11

  Vooral het stukje in Ter Apel ken ik op mijn duimpje. De laatste jaren is hard gewerkt om het gebied aan te passen. Het weer laten meanderen van Ruiten Aa is prachtig om te zien. Ook de recreatiemogelijkheden zijn geweldig. Ik fiets en loop graag. O.a. op een ATB de omgeving verkennen. Je komt van alles tegen. Zowel als natuurschoon als de mensen die er gebruik van maken. Ik weet niet of het mogelijk Is, maar het natuurgebied uitbreiden, zou ik echt geweldig vinden.

  • Raoul la crois
  • woensdag 20 december 2017
  • 06:54

  Ik vind het heerlijk om wakker te worden door ganzen of koeien dus zeker voor meer natuur en geen huizen. Alle wegen om Groningen begaan baar gehouden moeten we zeker niet meer huizen gaan bouwen.

  • Geke Stelwagen
  • dinsdag 19 december 2017
  • 23:30

  Liever nattere kruidige weidegrond zodat de weidevogels weer kunnen terugkeren en de weilanden minder eentonig (doods) zijn. Geen grote varkens-en kippenstaen maar biologisc produceren stimuleren.

  • Maurits
  • dinsdag 19 december 2017
  • 23:19

  Het een sluit het ander niet uit. Prima om prachtige boslandschappen te creëren, prima om dat in combinatie met bebouwing te doen. Wonen in direct contact met de natuur. Fantastisch! En waarom niet denken aan huizen met daken vol landschapstuinen. Of woningen wat verzonken in de grond met groen op het dak om de isolatiewaarde te verhogen en een integraal beeld van woning in landschap te scheppen. Er is zoveel mogelijk als we samen out of the box gaan denken in mogelijkheden.

  • Wybe Niemeijer
  • dinsdag 19 december 2017
  • 23:16

  De natuur moet beschermd worden en het gebruik moet daarop worden aangepast. Dus zo min mogelijk landbouw en veehouderij, als het er is dan biologisch. Daarnaast toegankelijk voor bezoek en gebruik, maar geen gemotoriseerd vervoer, de scootmobiel en elektrische fiets wel toestaan.

  • Nico de Vries
  • dinsdag 19 december 2017
  • 23:16

  Al jaren doe ik onderzoek naar de biodiversiteit in Westerwolde. En helaas moet ik constateren dat de biodiversiteit hier in Westerwolde helaas ook achteruit gaat. Veel kritische insecten en vogelsoorten zijn verdwenen of gaan in zeer snel tempo achteruit. Soorten die zich willen vestigen hebben het best wel moeilijk om zich blijvend te handhaven. Een voorbeeld is De Bruine vuurvlinder houdt van bloemrijke schrale bermen, maar massaal worden in Westerwolde de bermen door veel particulieren, maar ook door beheerders kort gehouden. Keurig nette grasvelden waar insecten zoals een Bruine vuurvlinder en wilde bijen niets hebben te zoeken.
  We hebben al veel bereikt met het herstel van de Ruiten Aa. Er is heel wat natuurgebied bij gekomen. Een totale omschakeling waar nieuwe natuur moeite mee heeft. Geduld is een schone zaak en helaas heeft de mens geen geduld. Nieuwe natuur heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en dat kan soms voor de mens vervelend zijn. De beheerder speelt hier bij die nieuwe natuur een heel belangrijke rol. Een gebied met een hoge biodiversiteit moet je met rust laten. Het moet blijven zoals dat nu is. Niet ingrijpen. Sloten die geen water-afvoerende functie hebben moet je met rust laten. Dood hout, staand of liggend in een bos is belangrijk wees er zuinig op. Een prachtig ontwikkeld bramenstruweel is heel belangrijk als lint in het landschap. Akkers die de functie natuur hebben gekregen met granen bebouwen en niet bang zijn om percelen in de braak te gooien. Geen vreemde gewassen als pompoenen of bieslook op dit soort akkers. Akkerranden met bloemrijke zaden die inlands zijn (geen Phacelia) deze akkerranden ook blijvend handhaven en niet naar drie jaar weer omploegen. In gebieden waar zeer kritische soorten voorkomen of zich hebben gevestigd heel zuinig op zijn. Bijvoorbeeld Das, Boommarter, Oehoe, Middelste Bonte specht, Kortsnavelboomkruiper, Bruine Vuurvlinder, Veenbesblauwtje en Groene Glazenmaker. Wees voorzichtig met teveel houtkap, onderhout van bermen en waterpartijen. Hoeveel plantensoorten zijn door menselijk handelen al verdwenen of in snel tempo achteruitgegaan in Westerwolde, een voorbeeld is Bosanemoon. Zweedse Kornoelje is al verdwenen.
  Het is een kritisch verhaal geworden maar ik denk dat dit gewoon goed is. Al met al leven we hier in Westerwolde in een prachtig mooi gebied. Laten we daar zuinig op zijn voor nu en in de toekomst.

  • Ronald Kaatee
  • dinsdag 19 december 2017
  • 23:06

  @Nienke: Dat gaan we vragen aan het College van GS, of daar iets aan te doen is.

  • Ronald Kaatee, Statenlid PVV
  • dinsdag 19 december 2017
  • 22:59

  @Ferdy: In de stad Groningen en ook in Haren kun je wel enigszins de hoogte in, maar veel dorpen worden er met hoogbouw niet mooier op. Dat neemt niet weg dat we allemaal van natuur kunnen genieten (en natuurlijk heeft natuur ook intrinsieke waarde en kan de waarde niet alleen maar worden afgemeten aan het nut voor de mensen) en dat daar voldoende ruimte voor moet zijn. Ik fiets hier regelmatig vanuit de stad naar toe en geniet dan met volle teugen. Niet volbouwen dus, helemaal mee eens. Een zelfstandige gemeente Haren lijkt me daar een voorwaarde voor.

  • Kor Visser
  • dinsdag 19 december 2017
  • 22:15

  Ik vind dat de karakteristieke landschap moet blijven. Landbouw moet de ruimte die voldoende beschikbaar is in Groningen maar Opzoeken. Hoeft er ook geen landschap onder water gezet te worden voor woningbouw.

  • Marieke Bootsma Statenlid SP
  • dinsdag 19 december 2017
  • 21:58

  Dank voor uw reactie.
  U geeft aan dat we meer kennis verspreiden. Bij de mensen in de provincie zit heel veel kennis. Het zou misschien een idee zijn om bijeenkomsten te organiseren, waar mensen elkaar kunnen vertellen over hoe we goed voor Groningen kunnen zorgen.

  • Ferdy
  • dinsdag 19 december 2017
  • 21:48

  Meer natuur en centraler bouwen, dus de hoogte in, het is nergens voor nodig om allemaal lage huizen te bouwen terwijl we ook in een ruim appartement kunnen het neemt alleen maar ruimte in

  • Pien Kranenburg
  • dinsdag 19 december 2017
  • 21:40

  Mee eens met voorgaande reactie.

  • Ronald de Jong
  • dinsdag 19 december 2017
  • 21:29

  Als nieuwe inwoners waarderen wij het landschap in de omgeving van Leek zeer. Echter wordt het agrarisch landschap steeds meer een aaneenschakeling van monotone groene biljartlakens. Bescherm de natuur en het kleinschalige landschap en zet in op natuurinclusieve landbouw en het vergroten van de Biodiversiteit. Heb hierbij vooral ook ook voor bloemen en insecten.

  • Berend Groenveld
  • dinsdag 19 december 2017
  • 20:47

  ik vind dat hier in het Wierdenland en Waddenkust de verbinding tussen het ondernemen als zijnde veehouder/ akkerbouwer vs natuurrecreant centraal moet staan... dit houdt dus in dat hier een normaal inkomen als agrariër van het land moet zijn te halen, maar waarbij de natuur er niet onder heeft te lijden... dus dat men wel omdenkt om de natuur en geen roofbouw pleegt op/van het land... dit in samenhang met de beesten die er leven zoals Groninger Blaarkoppen en ook andere typische rassen die er in het land zijn en die hier ook nog voorkomen... Ik vind dat we deze rassen moeten omarmen om hier zo lang mogelijk van te kunnen genieten en deze rassen zijn ook nog eens robuuster en hebben minder antibiotica nodig..deze dieren geven dan misschien iets minder melk, maar ze zijn wel typisch voor dit landsdeel/provincie. Hiernaast vind ik het vanzelfsprekend dat de verschillen tussen akkerbouw en veeteelt moet blijven bestaan..... misschien wel meer variëteit in de akkerbouw waardoor dit weer een meer afwisselend landschap wordt... ik denk dan specifiek aan het verbouwen van koolzaad, of andere binnen- of buitenlandse rassen en dat het niet allemaal graag of mais land is wat men kan zien.

  • Lambert Oostra
  • dinsdag 19 december 2017
  • 20:29

  Goed geformuleerd. Houdt cultuurlandschappen in stand. Heb oog voor de natuur. Laat landbouw en veeteelt plaatsvinden met behoud van bestaande structuren en breid zonodig natuurgebieden uit.

  • W.Stubbe
  • dinsdag 19 december 2017
  • 19:53

  Onze leefomgeving, aan de noordkant van Westerwolde en de zuidkant van Oldambt, wordt in onze beleving steeds schraler. Het gebied langs de Ruiten Aa, onderdeel van NNN, herstelt zich goed. Jammer genoeg wordt de rest van onze omgeving gebruikt voor megasprongen in de melkveehouderij welke naast gevolgen voor de gezondheid van alle inwoners grote gevolgen heeft voor milieu, verder verlies aan biodiversiteit en water-en luchtkwaliteit. De grote monoculturen dragen ook bij aan een verdere achteruitgang van natuur en landschap. Deze gevolgen zijn algemeen bekend. Wet-en regelgeving zou kunnen bijdragen verdere uitbreiding te stoppen en in te zetten op het verminderen van het aantal runderen en intensief gehouden dieren. Monoculturen vervangen door meer diverse gewassen. In de Provincie Groningen zijn goede voorbeelden te vinden van biologische en natuurinclusieve bedrijven.
  Het is een goede zaak dat producten geëxporteerd worden maar niet ten koste van bovengenoemde nadelige gevolgen en het is een misverstand dat wij hier in Groningen ( en Nederland ) de hele wereld moeten kunnen voeden.

  • Carolien Joling
  • dinsdag 19 december 2017
  • 18:56

  Woon sinds 4 juli 2017 in Westerwolde, Sellingen. Het jaar ervoor eben ik er samen met mijn vriend wezen kamperen. Meteen al onder de indruk van dit mooie stukje Groningen wat zo op Drenthe lijkt, met als voordeel dat het een stuk rustiger is. Het landschap is knus en lieflijk met zijn doorkijkjes en verschil aan variatie, hei bos akkerbouw/veeteelt. Graag zo knus en lieflijk houden door geen grote agrarische bedrijven of bestaande bedrijven te laten uitbreiden tot megabedrijven. Zou zonde zijn. Toerisme op kleine schaal is wenselijk.

  • Ida
  • dinsdag 19 december 2017
  • 18:46

  De Veenkoloniën zijn uniek; een prachtig weids landschap met wijken, dorpen, landbouw en natuur. Ik houd er van. Ik zou het afschuwelijk vinden als dit gebied wordt aangetast en verpest door gigantische windturbines. Eeuwig zonde. Ik zou graag zien dat er nog meer aan natuurlijk landschapsbeheer wordt gedaan met oog voor een goede waterkwaliteit.

  • Nienke
  • dinsdag 19 december 2017
  • 18:14

  Het geluid op de snelweg langs Engelbert wordt alsmaar erger.
  Zou de provincie hier wat aan kunnen doen? Bij Hoogezand is er ook groen beplanting.
  Mocht een geluidsscherm te duur zijn dan is groen een goed alternatief!

  • Emiel
  • dinsdag 19 december 2017
  • 17:18

  Meer groen in- en rondom de stad. Bossen bij de stad kunnen eigenlijk geen bos genoemd worden, zijn aangelegde parken met veel te veel paden. Park is ook prima, maar bos is beter.

  • kwakman
  • dinsdag 19 december 2017
  • 16:52

  De natuur dreigt achteruit te gaan. Weidevogels verdwijnen. Er is geen ruimte meer voor verdere grootschalige groei van agrarische bedrijven. Dat zou ten koste gaan van de toch al krimpende natuur. Alleen nog toestemming geven voor kleinschalige boerenbedrijven die hebben getekend voor zorg voor de natuur en biologisch werken. Daarnaast als provincie blijven investeren in het in stand houden van de houtsingels en aanverwanten. Het zuidelijk westerkwartier doet enigszins rommelig aan. Een goede controle op bouw en inrichting van het landschap volgens de beleidslijnen voor natuurontwikkeling is van groot belang. Op sommige punten is het 5 voor 12. Voor de weidevogels is het al over 12. Daarover voer je geen discussie meer. Dat moet met dwang worden verbeterd. Hulde aan alle mensen die initiatieven nemen om de natuur in dit mooie deel van het land te behouden. Succes!!!

  • A Maste
  • dinsdag 19 december 2017
  • 16:41

  ik vind t een goede combinatie; de stad met eromheen groen, dan weer wat bebouwing en dan weer groen.
  zoals de groene strook ten westen van de stad, vanaf eelde, over t stadspark, langs Vinkhuizen en dan naar t noorden.
  ik woon zelf in deze strook en ik heb hier al eens een ree gezien. dichtbij de stad en toch groen.
  goed voor mens en dier!!!..

  • Anita
  • dinsdag 19 december 2017
  • 16:11

  Hier zijn prachtige bomen omgezaagd en haagbeuk hagen die echt oud waren om zeep geholpen. ( Schildwolde) een hele grote ergernis.....als er hier al niks mag staan hoe moet dat met de rest????

  • Busquet
  • dinsdag 19 december 2017
  • 15:56

  Behoud het coulissen landschap voor ons en het nageslacht, er wordt al zoveel verkaveld en vernield, kleinschalige biologische boeren hebben de toekomst, in combinatie met recreatie en natuurbehoud, en waterhuishouding

  • Marien Bügel
  • dinsdag 19 december 2017
  • 15:50

  Goed dat u de mening van bewoners, burgers in het gebied vraagt.
  Als bewoner met ongeveer 20 jaar inzet voor landschap en cultuurhistorische waarden, toch wel een zucht, van weer... Er ligt al zoveel, zoals de nota Belvedere (wie weet het nog?) Het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP), Landschapkwaliteit en cultuurhistorische inventarisaties. Alles tot stand gekomen met ook veel vrijetijdsuren van participerende burgers. Veel vaak goede plannen, goede bedoelingen, maar vaak te weinig gerealiseerd.
  Toch enkele opmerkingen van mij.

  Landschap en ontwikkeling agrarische bedrijfsvoering en natuurwaarden.
  Velen en ook ik pleit voor een ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw. Maar of we het leuk vinden of niet, dat zal in veel gevallen niet lukken. Vooral in de noordelijke kleistreek zal de economische en fysieke schaalvergroting in de agrarische sector steeds verder gaan met consequenties voor het landschap. Om evenwicht aan deze ruimtelijke ontwikkeling te bieden is versterking van de karakteristieke ruimtelijke structuur nodig. De noordelijke kleistreek is van voor de bedijking een wadden - kwelderlandschap doorsneden met kwelderkreken en bewoning op wierden. Na de bedijking zijn deze kwelderkreken nog steeds herkenbaar in de verkavelingen en de waterlopen, de maren. De maren de diepen de tochten, vormen als het ware een bloedvatenstelsel in het landschap. Een kwetsbaar soms bijna onzichtbaar stelsel. Onze overheid, (provincie en gemeentes) zouden door een actief aankoop en uitruil beleid deze structuur kunnen versterken en daarmee het evenwicht herstellen. Dit kan door aan weerszijden een strook van vijf meter (beter tien meter) toe te voegen voor natuurvriendelijke oever en natuurranden. Daarmee ontstaat een aaneengesloten ecologische dooradering, buffer tussen landbouw en water (KRW) Door de brede rietkragen ontstaat weer een herkenbare ruimtelijke structuur. Agrariërs zijn verlost van lastige afkalvende oevers. Rekening houdend met natuurwaarden en agrarische belangen deze brede oeverstrook recreatieve ontsluiten met b.v. laarzenpad, of fietspaden. Dat komt ten goede aan de woonkwaliteit en de recreatieve ontwikkeling. De kaart van de provincie 'Kwaliteitskaart landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit' geeft een goed beeld van de waterlopen als een landschappelijk bloedvaten stelsel. (zie ook de website Landschapsbeheer Groningen, de publicatie 'Maren Noord- Groningen, voorbeelden ideeën')

  De wierden, de oudste wierden ouder dan Rome.
  Zelfs mondiaal gezien is het wierdenlandschap van de noordelijk kleistreek van Friesland, Groningen en Ost- Friesland uniek. Na bewoning van vaak meer dan duizend jaar in onbedijkt landschap verschenen vooral door de invloed van de vele kloosters op bijna elke wierde een kerk. Geen gebied in Noord Europa heeft zo'n rijkdom aan prachtige romaanse en Romano-gotische kerken als noord Groningen en ook het wierden gebied van Friesland en Ost-Friesland. De wierden liggen met hun compacte bebouwing en kerktorens in het open landschap. Grote bedrijfsgebouwen. loodsen e.d. die zicht op de wierde belemmeren zijn niet gewenst. Ook het gasdossier, de versterking, hangt als een dreiging boven de karakteristieke historische bebouwing van de wierden. Het is een opgaaf om de schaal van eventueel noodzakelijk vervangende nieuwbouw aan te passen bij de oude bebouwing van de wierdekernen. Ga naar de tentoonstelling in Wierdenmuseum Ezinge, over het door de provincie ge-co-financierde waddenfonds project Terpen en wierden in Groningen en Friesland.

  Karakteristiek boomplanting langs wegen.
  De openheid van de noordelijke kleistreek is een belangrijke waarde. In de provinciale nota, LOP (Landschaps Ontwikkelingsplan Noord-Groningen) wordt een goed onderscheid gemaakt voor de verschillende gebieden zoals zoveel mogelijk openheid in de voormalige zeeboezems (zoals Reitdiepdal, Hunzenboezem - Aagtland, de Fivelboezem) de grootschalige openheid van de jonge landaanwinningen. De wierden en de oude boerderij- woonplaatsen als groene eilanden in de openruimte. Voor de wegbeplanting maakt het LOP een goede indeling. Zoals een hoofdstructuur op de oude kwelderruggen en meer secondaire structuren en gebieden waar doorgaande wegbeplanting niet gewenst is. Veel bomen worden de laatste tijd gekapt vanwege essentakziekte en ouderdom van populieren en abelen. Vaak blijkt dat (de verplichte) herplant niet mogelijk is. Kabels en leidingen die aangelegd zijn toen de bomen er al lang stonden, maken herplant onmogelijk vanwege de voorschriften van nuts bedrijven. Daardoor dreigen karakteristieke wegbeplanting (door sommigen de klooster galerijen van Groningen genoemd) te verdwijnen. Het provincie bestuur en gemeentes moeten de nodige plantruimte voor bomen ten minste dezelfde prioriteit geven als ruimte voor nutsvoorzieningen Herplant moet mogelijk zijn. Anders gaan karakteristiek lijnen in het landschap verloren.

  Agrarische- voormalige agrarische bedrijfbebouwing en asbest.
  Een dichter beschreef de historische boerderijen in Groningen als 'slapende beesten opdoemen in de nevel van het landschap'.
  De veelal kop-hals-romp-boerderijen met hun grote schuren waren oorspronkelijk met riet gedekt. In de vorige eeuw is het riet meestal vervangen door asbest-cement-golfplaat. Hoewel de gezondheidsrisico's al lang bekend waren (lijkt op gas dossier) heeft de overheid de productie en toepassing tot 1993 toegestaan. Dezelfde overheid verplicht nu de eigenaren voor 2024 alle asbesthoudende dakplaten te vervangen. Dat vraagt een enorme investering. LTO berekend de kosten op ca. €50 a €60 per m2 ex btw en dan moet de onderliggende constructie goed zijn en geen oud riet meer aanwezig. Het gemiddelde dakvlak van een één-kaps Groningerschuur ligt tussen de 700 en 1000 m2. Veel historische boerderijen hebben geen agrarische functie meer en zijn in particulier bezit of hebben een ander functie. De overheid verplicht. De overheid geeft met de ene hand subsidie (€4,50 m2) en int met de andere ca. het drievoudige aan btw (sommigen noemen dat diefstal). Particulieren kunnen de btw niet aftrekken, afschrijvingen niet ten laste van de winst brengen en hebben geen investeringsaftrek. Daar komt bij dat in het aardbevinggebied deze grote investeringen er nooit meer uitkomen. Als het gaat om financiering van uit leefbaarheid programma’s (leefbaarheidsfondsen comm. Meijer, Dialoogtafel) wordt vaak gezegd: "Het probleem is te groot om aan te pakken" De provincie en gemeente zouden zich hard moeten maken dat (ten minste in het aardbevinggebied) de sanering van asbestdaken van btw vrijgesteld wordt. Daarmee wordt de kans vergroot dat een deel van de karakteristieke schuren van de Groningen boerderijen behouden blijft.

  • T. Wit
  • dinsdag 19 december 2017
  • 15:19

  Natuurbeleid van de Provincie betekent de barbaarsheid van het verwoesten van het kenmerkende karakteristieke open agrarische cultuurlandschap van het Oldambt alsmede de historische relaties en wisselwerking van architectuur en landschap. De agrarische economie en het culturele kapitaal van het Oldambt worden verwoest.

  • Bianca Holst
  • dinsdag 19 december 2017
  • 15:07

  De natuur mag beschermd en uitgebreid worden. Groningen de natuurlijke Oase van Nederland. Daar waar je je in je element kunt voelen. Stop hier de Ecocide. Groot voorstander van biodiversiteit. Goed om het zaad van oude en inheemse rassen te waarborgen en veiligstellen. Biologisch teeltmateriaal te versterken.
  Complimenten voor jullie initiatief!!!!!!!

  • Pien Kranenburg
  • dinsdag 19 december 2017
  • 14:17

  Graag sluit ik mij aan bij deze, tot beweging aanzettende, vergroening, in dit stukje Oost Groningen, waar overgewicht een serieus probleem is. Goed idee!

  • Ankie Voerman, Statenlid Partij voor de Dieren
  • dinsdag 19 december 2017
  • 14:13

  Dank voor uw reactie! Boeren zijn inderdaad belangrijk. Het stimuleren van biologische en natuurinclusieve landbouw is een prachtige en wat ons betreft noodzakelijk uitdaging voor het Oldambt. Soja wordt al proefmatig geteelt en mag wat ons betreft uitgebreid worden. Naast de boeren, die vaak wel anders willen werken, is ook veel afhankelijk van de supermarkten en de consument. Zij moeten leren om de echte prijs te betalen voor producten, zodat het ook te doen is voor de boer.

  • Pien Kranenburg
  • dinsdag 19 december 2017
  • 14:12

  De natuur is hier behoorlijk saai en heeft weinig recreatiewaarde. Een recreatiepark rondom het historische gebouw de Toekomst lijkt mij wel een goed idee. In aansluiting op het idee om hier een evenementen terrein van te maken. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/178933/De-toekomst-van-De-Toekomst-in-Scheemda-is-bekend. Ik denk aan een wandelpark van sierbomen, en een makkelijk te onderhouden prairietuin (gegund aan tuingoed Folz uit Meeden? ) met picnicplaatsten en buiten fitness apparatuur. Daarnaast zou een beeldentuin (gegund aan http://bloklugthart.nl/?) in samenhang met de bijzondere historische betekenis voor Groningen van de Toekomst, en een bezoekerscentrum die interactief de graanrepubliek tot leven brengt. Aangezien grote aantallen bezoekers voor evenementen naar deze plek komen, zouden ze verrijkt en geïnspireerd naar huis moeten gaan; dat dit stukje Groningen toch wel heel bijzonder is. Het zou een leuk uitstapje moeten zijn voor mensen uit Groningen, Duitsland, en de directe omgeving, ook als er geen evenementen zijn.

  • Ankie Voerman, Statenlid Partij voor de Dieren
  • dinsdag 19 december 2017
  • 14:06

  Dank voor uw reactie. Helemaal met u eens. Wat ons betreft doen we precies dat wat u schrijft en zullen we ons daar ook hard voor maken. Een landbouw die samenwerkt met de natuur. Wij zouden graag zien dat ook de veeteelt in de Veenkolonien, zowel voor mens, dier en milieu echt duurzaam wordt. Minder dieren aan wie een veel meer natuurlijk leven wordt gegund. Kruidenrijke weilanden. En vooral ook belangrijk voor de Veenkolonien een hoge waterstand. Natuur, natuurincusieve landbouw in combinatie met kleinschalige zonneparken lijkt ons een mooie uitdaging.

  • mr. Gerard Kuipers
  • dinsdag 19 december 2017
  • 14:04

  De biodiversiteit is achteruitgehold. We zijn al 70% kwijt. En nu ook de insectenpopulaties instorten is het echt 5 voor 12. Niet alleen moet er meer natuur komen. Ook in de natuur lukt het niet gifstoffen buiten de deur te houden. Dit betekent dat de landbouw echt aan banden moet worden gelegd. Eigenlijk is de enige landbouw die minder belastend is de biologische landbouw. Die moet dus actief worden gestimuleerd en de andere agrarische activiteiten worden afgebouwd. Woningbouw kan, maar liever via het compacte stadsmodel. Vervang kantoren door woninglocaties. Veel kantoren staan leeg en we hebben minder kantoorruimte nodig door een andere manier van werken. Ook winkelcentra kunnen kleiner, want de consument besteld meer en meer online. Beter investeren in kwaliteit zowel in de stad/ het dorp als in het buitengebied.

  • Manon Corbier
  • dinsdag 19 december 2017
  • 13:39

  Bossen, weilanden voor de weidevogels en waterland voor teveel aan water en watervogels.

  • Vd Sandy
  • dinsdag 19 december 2017
  • 12:56

  Wel mooi,mijn wensen zijn dat er niet te veel fabrieken hier komen,verderdatde aardbeving schade word opgelost dit jaar,Ja ik wens veel woonruimte voor mensen,maar wel dat de natuur moet blijven,en beschermd,ook voor de dieren,zoals vogels en vleermuizen en vlinders enzo,dat is mijn mening erover,succes verder doeg

  • Ina Bontjer
  • dinsdag 19 december 2017
  • 12:49

  De veenkoloniën zijn weids en ruim. Laat dat zo blijven! Dan moeten er wel maatregelen worden genomen om dit gebied te beschermen.
  - agrarische bedrijven niet ongebreideld laten uitbreiden (zie Brabant, te veel boeren en gezondheidsklachten van inwoners van deze provincie). De schuren en mestsilo's zijn lelijke bouwwerken, die afbreuk doen aan de weids uitgestrekte landerijen.
  - agrariërs zouden meer kunnen/moeten doen aan de biodiversiteit en het behoud van weide- en veldvogels. De insectenstand is de afgelopen decennia dramatisch gedaald. Buitengewoon verontrustend vinden biologen, want insecten vormen een van de pijlers waarop de natuur rust. Hoofdverdachte van dit verval: de intensieve landbouw. Ook met de weide- en veldvogels gaat het maar niet beter. Ook hier kunnen boeren een rol spelen. De veenkoloniën zijn agrarische gebieden, dus agrariërs kunnen een positieve invloed hebben op de natuur (als ze dat maar willen).
  - gemeenten kunnen meer doen aan de leegstand van gebouwen (winkels, kantoren, bedrijfspanden), door de bestemming 'wonen'. Als je in het lint of op een industrieterrein woningbouw toestaat, dan hoeft er niet bij elk dorp/stad een nieuwbouwwijk te worden gebouwd. Zo'n nieuwbouwwijk past eigenlijk nooit in het ruimtelijke van de veenkoloniën.
  - meer wandel- en fietspaden aanleggen en daarbij bankjes. Dat versterkt en verlevendigt het gebied.
  - uit solidariteit met de inwoners van het aardbevingsgebied moeten we meer duurzame energie gebruiken. Geen grote windmolens bouwen, dat past niet in de veenkoloniën, maar veldjes met zonnepanelen kan wel.

  • Be Zwiers. pvhN
  • dinsdag 19 december 2017
  • 12:12

  Bedankt voor zus reactie.
  Begrijpelijk dat de inwoners zich zorgen maken over hun gebied.
  Aardbevingen zijn geen
  Elke dingen.
  Dit gebied kenmerkt zich dor motie natuur, zoals het Slochterbos. En de natte natuur rondom het Schildmeer richting Slochteren.
  PvhN vind het belangrijk dat er nog een goede verbinding komt met alle andere meren in het Groninger land. Oldambtmeer Zuidlaardermeer Meerstad geeft een toeristische impuls. maar ga goed om met de inrichting.

  • B.Zwiers PvhN
  • dinsdag 19 december 2017
  • 12:07

  Oldambt van oudsher heb je al het klei Oldambt en het zand Oldambt.
  In Oostwold staat een café de 2 Oldambtmeer.
  Het klei Oldambt zijn de polder tot aaan Termunten veel landbouw doorsneden met mooie sloten en het rieviertje de oude Geut. Het zandOldambt is het oude land daar liggen de dorpen grotendeels op. Lintdorpen met hun charmes.
  Er is veel gedaan aan de natuur ontwikkeling en inderdaad de EHS richting het Schildmeer en Oldambtmeer mag wel meer body krijgen.
  Het open landschap heeft voor de 1 wel en voor de ander minder bekoring maar de overgangen zijn mooi. Denk aan Ennemaborg en de Kromme ellebog Finsterwolde. Bij de braakliggend jaren 90 was er veel wild.Nu alles weer in bedrijf.
  PvhN denkt dan ook dat een goede inrichting met onze agraiers een grotebijdrage kan leveren aan de diversiteit.

  • j.j.hooft
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:53

  De biodiversiteit in de landbouw is veel te ver achteruitgegaan. Dat moet anders, zo wel in de akkerbouw als in de melkveehouderij.

  • Be.Zwiers PvhN
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:53

  De Veenkolonien van oudsher een open landschap met lintdorpen .
  PvhN is tegen het plaatsen van grote windmolens in dit gebied.
  Wij zijn niet tegen windenergie maar ander plekken zoals op zee is een betere .
  de landbouw is een belangrijke schakel in dit gebied.
  Een goede verhouding in een afwisselend landschap is een goede.
  Dus minder mono cultuur, maar net als met de windmolen problematiek wel de goede plekken uitkiezen.
  PvhN denkt dat de specifieke eigenschappen van dit gebied op den duur steeds meer waardering zal krijgen

  • Nicole Suithoff
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:49

  De natuur in Groningen moet worden uitgebreid en beschermd!!

  • Be Zwiers PvhN
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:43

  Wierden en Waddenkust.
  Wij zijn erg gecharmeerd van de mooie dorpen.en de inrichting van dit gebied.
  Kronkelwegen sloten en maren.
  Ze moete zo wie zo beschermd worden.
  De vergroting in de landbouw is ons een doorn in het oog.
  Van 50 hectare naar 200 tot 400 hectare is geen zeldzaamheid meer.
  Dit geeft extra inspanning aan de landbouw en iets meer creativiteit.
  Veel agraiers willen wel meewerken en ja een subsidie voor het instand houden zou mogelijk zijn, maar voor PvhN niet altijd noodzakelijk.
  Gedeelde kosten zou mooier zijn.
  Geld voor de gehele provincie trouwens.

  • Gea
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:36

  Natuur uitbreiden, beschermen, maar ook onderhouden en dat mis ik een beetje!

  • Be Zwiers PvhN
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:33

  Gorecht heeft al veel natuur.
  Het hele gebied tussen Haren en Kropswolde en richting Slochteren.
  PvhN vind wonen ook belangrijk maar niet ten koste van alles.
  Denken daarbij aan het streepje Essen.
  Industrie gewoon naar de vele terreinen die daaar al liggen.

  • B.zwiers PvhN
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:29

  Het Westerkwartier is mooi met zijn houtwallen, Grote prioriteit om deze te behouden. Ook de mooie wateren die door het gebied lopen.
  Natuurlijk moet er ook gewoond en gewerkt worden.
  Eerst inbreiden , en industrie vermijden uit te breiden richting natuur.
  Ruimte genoeg richting industrie terrein Leek Zuidhorn en eventueel Westpoort Groningen.

  • Be Zwiers pvhn
  • dinsdag 19 december 2017
  • 11:19

  Er komen meerdere reacties over Westerwolde.
  Met deze reactie ben ik het helemaal eens.
  U moet wel oppassen dat er niet teveel intensieve veehouderijen komen.

  • Ali wesseling
  • dinsdag 19 december 2017
  • 10:31

  De natuur moet worden beschermd. Wel enigszins in evenwicht met wonen, werken en recreatie . Ik zie in het voorjaar soms dat er heel drastisch gesnoeid wordt langs landbouw wegen en fietspaden. Je moet dan 1of 2jaar wachten voor de vogels terug komen. Dat moet toch ook in fasen kunnen dit snoeiwerk.!!
  Er valt veel te genieten qua natuur in Westerwolde en dat willen we graag houden of zelfs verbeteren.

  • jrg veldink
  • dinsdag 19 december 2017
  • 10:16

  l.s.

  Het openlandschap is als gevolg van de ingepaste infrastructuur verloederd. Geluid van auto wegen, licht vervuiling van industriegebied en geur van bio-industrie maken van het eens cultuur-historische landschap een "groen" industrie terrein. Dit wordt mede versterkt door de mono-cultuur landbouw die op te grote schaal plaats vind. De natuur heeft zijn plek in deze omgeving verloren.

  oplossing voor dit probleem zou terug brengen van landschaps elementen die natuur verstrekend zijn en infrastuctuur elementen afschermen. zo zou beplanting van houtwallen en erf afscheiding kunnen worden toegepast. Alhoewel dit verkleinend werkt voor het vrij uitzicht zou het wel een positieve impuls zouden geven aan de natuur beleving van het gebied. Tevens zou aanplanting van bomen langs wegen moeten worden doorgevoerd, drenthe zou hier als voorbeeld kunnen dienen.

  Om de waarde van het gebied te waarborgen moet er ruimte worden gemaakt voor natuur. De natuur is de drager van het behoud van het culureel historische landschap. Indien de natuurwaarde compleet verdwijnt s zal dit gebied in de toekomst locatie worden van nog grootschalige infrastructurele ontwikkeling zoals windmolens en bioindustrie.

  mvg
  jrg veldink

  • Har Spa
  • dinsdag 19 december 2017
  • 08:37

  Het natuurgebied van Natuurmonumenten verder uitbreiden richting Stainkoeln en Engelbert (A7). Geen windmolens plaatsen ivm overlast voor omwonenden en vogels. De A7 geeft zonder geluidsschermen al te veel geluidsoverlast. Maak de natuur ook wat toegankelijker dan staan mensen er veel positiever tegenover: zie ook De Onlanden.

  • Karine
  • dinsdag 19 december 2017
  • 08:24

  Ik ga voor meer natuur. Er zijn in Groningen niet veel plekken waar je goed kunt wandelen zonder dat je om de haverklap óf nieuwe huizen tegenkomt, óf heel veel mensen die aan het recreëren zijn (hoornsemeer is bijv. nog enkel voor recreatie).

  Als er dan toch in woningen geïnvesteerd moet worden, dan het liefst in starterswoningen en zeker niet in luxe buitenwijken.

  • Ellen Wieringa
  • dinsdag 19 december 2017
  • 08:03

  Electramasten weg, leidingen onder de grond. In plaats daarvan veel kleine windmolentjes. Zie je waar de stroom vandaan komt. Ongelijke weilanden (hoogte) zijn heel mooi. Meer bomen planten, zodat de koeien e.d. meer schaduw en schuilplekken hebben.
  Meer houtwallen aanlpnten.

  • Mirella van Es
  • dinsdag 19 december 2017
  • 01:01

  Ik geniet van de prachtige natuur in Westerwolde. Vooral omdat het nog redelijk ongerept is door de mens. Ik houd van de stroompjes, kanalen, bossen, heide, de schaapskudden, Schotse Hooglanders etc. die vrij in de natuur lopen en die je zomaar tegen kunt komen als je aan het wandelen of fietsen bent. Prachtig, de rust is hier nog goed te vinden. De natuur moet worden beschermd, maar ik denk dat dat goed in combinatie kan met wonen en werken als dat op de juiste manier wordt toegepast.

  • Vredewold
  • maandag 18 december 2017
  • 23:51

  Meer woningen. Het is praktisch onmogelijk geworden om een huis te kopen of te huren met een modaal inkomen in je eentje. Je vist overal buiten het net. Huur of koop is amper meer op te brengen door de schaarste.
  Steeds meer inwoners betekent nu eenmaal meer woonruimte nodig.

  • j.k. buist
  • maandag 18 december 2017
  • 23:16

  Geachte Provincie

  Groningen heeft een rijk cultuurhistorische landschap wat de moeite van het behouden waard is.
  Wat betreft de natuur is het minder gesteld. Er is een gebrek aan diversiteit, de aangelegde natuurgebieden geven hieraan wat ruimte maar het blijven geïsoleerde plekken in een monotoom landschap.
  Het is volgens mij uiteindelijk in ieders belang dat er wordt ingezet op een gezond en divers (bodem) leven (insecten weide vogels, klein wild, e.d.). Vooral voor de insecten is er op korte termijn verbetering mogelijk en nodig.

  Vele voorgaande reactie's geven goede opties, enkele voorbeelden: inheemse bloemen langs de weg en op het land, snoei-houtwallen, sommige waterwegen (Sloten) ontzien van jaarlijkse baggeren, minder of zo mogelijk geen bestrijding middelen, biologische landbouw en veeteelt.
  Subsidies voor de boeren om hun land natuurvriendelijke te maken is een middel maar niet de oplossing.
  Belangrijker is dat het belang en volgens mij noodzaak van een diverse en gezonde natuurlijke omgeving wordt ervaren. Boeren en gemeente zijn door hun grootgrond bezit belangrijk spelers maar ook particulieren kunnen helpen door na te denken over gebruik van voor/achter tuin en het terug dringen van afval en gif stoffen in het huishouden.

  Als ik de reacties hier lees is er zeker draagvlak voor een gezond & natuurlijk Groningen.
  Op deze website zie ik tevens dat er al veel gedaan wordt. Ik hoop dit terug te kunnen zien in het landschap door meer en verschillende bloemen, insecten, vogels en vissen.

  Tip voor de Provincie: verspreid de kennis en informatie over hoe iedereen kan mee helpen via media/persoonlijke berichten en blijf doorzetten.
  Dit is een proces dat over generatie's zal moeten gaan.

  Succes

  • Tini Smale
  • maandag 18 december 2017
  • 22:08

  Beste Provincie,
  Ik geef mijn reactie hier omdat ik in dit gebied woon, maar het geldt ook in meer of mindere mate voor de andere gebieden. Er zijn veel initiatieven op natuurgebied, het Groninger Landschap, Landschapsbeheer, een paar convenanten, allemaal heel goed, de natuur knapt er zeker van op. Maar daarnaast is er iets heel ernstigs aan de hand. Ik krijg een deja vu met de jaren 80 toen er geen zalm meer in de Rijn zwom en de bossen in Duitsland verzuurd raakten. Toen zijn er ingrijpende keuzes gemaakt, er zijn industrieterreinen aangelegd en strenge normen gemaakt voor de uitstoot van gassen en voor afvalwaterlozing, veel bedrijven moesten verhuizen en moderniseren. Ik heb het gevoel dat dit nu gebeurd met ons platteland. Het aantal insecten , vlinders en vogels is dramatisch gedaald, door het verpeste bodemleven, door gebruik van insecticiden en pesticiden en monoculturen. Daarnaast beginnen de waterbedrijven zich zorgen te maken over de kwaliteit van ons drinkwater. Gelukkig zijn er al boeren die goed bezig zijn, van geheel ecologisch/biodynamisch tot een beetje natuur-inclusief. Maar zolang er nog mensen zijn die zeggen: " als je niet van gif houdt, had je hier maar niet moeten gaan wonen" dan is er zeker nog veel werk aan de winkel. Praten is goed, actie is beter!

  • Anje huijssoon
  • maandag 18 december 2017
  • 21:55

  Nog even en je kunt hier van het hele gebied natuur maken als we allemaal weg gezakt zijn en of verdreven door de bevingen. Maar tRoegwold is prachtig hoor, maar eigenlijk wel genoeg natte natuur hier. Sorry dat ik zo synisch ben, maar de aardbevings problematiek zit me op dit moment erg hoog

  • Anje huijssoon
  • maandag 18 december 2017
  • 21:54

  Nog even en je kunt hier van het hele gebied natuur maken als we allemaal weg gezakt zijn en of verdreven door de bevingen. Maar tRoegwold is prachtig hoor, maar eigenlijk wel genoeg natte natuur hier. Sorry dat ik zo synisch ben, maar de aardbevings problematiek zit me op dit moment erg hoog

  • Anje Huijssoon
  • maandag 18 december 2017
  • 21:43

  Mijn grootste zorg op dit moment is het hele aardbevings gebeuren, ik hoop dat er heel veel woningen worden opgekocht voor een goede prijs,zodat deze bewoners ergens anders kunnen gaan wonen. Maak van die lege dorpen natuur anclaves die weer aansluiten op bestaande natuur.Met de nu bestaande natuur zit het wel goed, er zijn nu wel genoeg natte gebieden.

  • W
  • maandag 18 december 2017
  • 21:37

  De natuur is prachtig hier. Maar waarom moeten daarvoor de boeren wijken? Ze kunnen toch prima naast elkaar bestaan. Kijk met Groningse nuchterheid naar de natuur en laat de inmenging van mensen die geen idee hebben waar het over gaat er buiten. Mensen die hier voor de "rust en natuur" komen begrijpen niet dat als er niet gewerkt kan er dus ook geen geld is om het landschap in stand te houden

  • Laura Dijkstra, VVD
  • maandag 18 december 2017
  • 21:20

  Bedankt voor je uitgebreide reactie!

  • Jarig sipma
  • maandag 18 december 2017
  • 21:19

  Ik vind het treurig dat ten tijde van zwaar weer voor de Nederlandse Runderrassen, er in het westerkwartier veel buitenlandse koeien lopen. Schotse hooglanders, limousin en andere. Dan den ik dat Brabant hun natuur beter heeft gekoppeld aan de diversiteit en agro historische waarde.

  • Bernard Stikfort
  • maandag 18 december 2017
  • 21:17

  Daar wordt ik blij van, mevrouw Oudman! Maar gaat de provincie er ook iets mee doen?

  • Laura Dijkstra, Statenlid VVD
  • maandag 18 december 2017
  • 21:17

  We begrijpen je zorg!

  • Bernard Stikfort
  • maandag 18 december 2017
  • 21:15

  Geachte heer Miedema, het was toch echt úw gedeputeerde die niet thuis gaf toen Minister Kamp van EZ haar verzocht om advies voor een opstellingsvariant. U, en uw gedeputeerde, hadden het verschil kunnen maken maar gaven 'niet thuis' op een cruciaal moment in dit dossier.

  • Hilma Oudman Statenlid ChristenUnie
  • maandag 18 december 2017
  • 21:01

  Ik vind het ook een praktisch idee om iets uit het verleden weer te gebruiken.

  • E. Reitzema
  • maandag 18 december 2017
  • 20:37

  Ik ben een groot voorstander van natuurlijk beheer binnen het natuurgebied het Roegwold. Afgelopen maand is weer een groot gebied gemaaid met rups voertuigen. Alles wat er leefd aan planten en dieren word kapot gemaakt. De hele dierenwereld is van slag. De roofvogels de konijnen en hazen ,de vossen de reen.
  Ik vind het ook belangrijk dat het gebied open blijft. Ik woon zelf aan de rand van het Roegwold, en kan nu nog vrij de Slochter toren en de Schildwolder toren zien.
  Over een paar jaar niet meer. Dan is het Roegwold een bos geworden.

  • J de jong
  • maandag 18 december 2017
  • 20:25

  Hoe meer diversiteit des te beter , daar kunnen boeren ook voor zorgen als ze gesubsidieerd worden

  • Jabik de boer
  • maandag 18 december 2017
  • 19:17

  coulissenlandschap in stand houden. Boeren subsidie geven om ditvtr doen in gezamenlijkheid met natuurbelangen organisaties.

  • Edske Smit
  • maandag 18 december 2017
  • 19:11

  Woningbouw buiten de natuurgebieden. De natuurgebieden zo veel mogelijk inrichten zoals ze oorspronkelijk waren.

  • Henk Kamstra
  • maandag 18 december 2017
  • 18:51

  Beste Statenleden,

  Ik woon sinds 1967 in Westerwolde , een prachtig gebied. In de 70-tiger jaren was was de nachtegaal nog niet een zeldzaamheid. Ik lees in de beschrijving van Westerwolde o.a. over bloemrijke weilanden en droge schraallanden. Deze moet je echter met een lantaarntje zoeken. In de jaren 70 leerde je dat als er (grijze) korstmossen op de bomen zitten de lucht nog wel in orde is. Tegenwoordig zie je prachtige oranje korstmossen b.v. groot of klein dooiermos . Helaas is dit geen teken van schone lucht, maar een teken van de toegenomen ammoniakemissies ten gevolge van de intensieve veehouderij.
  Iets waar de gemeentelijke en provinciale overheid nog wel een kans laat liggen zijn de bermen. Bermen vormen lange verbindende linten in de Ecologische Hoofdstructuur ( tegenwoordig heet dat Natuurnetwerk Nederland ) in Westerwolde.
  Als deze op een goede manier worden gemaaid; minder vaak , de bloemen kans tot zaadvorming geven , een deel laten staan waarop zich eieren, rupsen of poppen overwinteren . Deze kruidenrijke bermen kunnen van enorm belang zijn voor allerlei bestuivende insecten zoals wilde bijen (hommels) en keversoorten. Steek uw licht op bij een ecoloog. Op de lange duur zijn wij goedkoper uit. De hoeveelheid insecten is al drastisch gedaald. Dit is een sluipend proces wat niet opvalt omdat het langzaam gaat. De ouderen onder ons kunnen zich nog wel herinneren dat we vroeger vaker de autoruiten moesten schoonmaken vanwege de insecten. Trouwens ook als particulieren kunnen wel eens bij ons zelf te rade gaan wat we zelf kunnen doen. Dat geldt ook voor de schrijver van dit stuk; er liggen al zonnepanelen op het dak, we gebruiken geen gif in de tuin . Maar het kan altijd beter.

  • Y. Hartman
  • maandag 18 december 2017
  • 18:10

  Ik vind dat de natuur beschermd moet worden! Ik ben anders bang dat o.a de dieren helemaal geen plekje meer hebben om nog normaal te kunnen leven en daar kunnen wij toch ook van genieten. Niet meer bouwen!!!

  • Mariëtte de Jong
  • maandag 18 december 2017
  • 17:39

  Ik woon in Westerwolde, in het buitengebied van Vriescheloo, ik prijs mij gelukkig dat ik in dit prachtige, groene gebied mag wonen. Als advies zou ik willen geven: behoud het kleinschalige en het authentieke van Westerwolde, met respect voor gemengde familiebedrijven, waar het vee nog de wei in gaat. Geen megastallen! Wandelroutes met elkaar verbinden, zodat wandelaars zo min mogelijk langs de weg hoeven te lopen. Iets meer mogelijkheden om afval weg te gooien, er ligt helaas teveel zwerfvuil, maar er staan ook weinig bakken. Dit gebied verkoopt zichzelf, het is divers, zeer verrassend en ik voorspel een grootse, groene toekomst!

  • Palens-Kazemier
  • maandag 18 december 2017
  • 17:22

  ik ben van menig dat de dorpen geen dorpen meer zijn er word in rap tempo boeren grond onteigend en huizen op gezet.................. dus ik zeg laat dat wat nog ongerept is aub zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • marianne
  • maandag 18 december 2017
  • 17:05

  Een uniek landschap, daar blijf je van af!

  • Els Kobes
  • maandag 18 december 2017
  • 16:29

  Niet meer bijbouwen maar wel onderhouden , of slopen als het onbewoonbaar is, we mogen er graag fietsen en wandelen

  • Bé Winter
  • maandag 18 december 2017
  • 15:50

  We kunnen niet steeds de natuur voorrang geven en alles wat we de laatste decennia opgebouwd hebben vernietigen, zoals de RWE kolencentrale in de Eemshaven, en er zijn meer van deze voorbeelden... ook zie je als er een vleermuis, bijzondere (??) kikker ergens zit dat hordes z.g. milieu groepen alles maar kunnen tegenhouden...

  • Katja Rotte
  • maandag 18 december 2017
  • 15:20

  Het is hier prachtig, zo dicht bij de zee, maar het kan nog mooier. Ik zou graag meer bloeiende bermen willen zien, vooral langs de landbouwpercelen. Dat is goed voor de bijen en andere insecten, en dus voor de bestuiving van allerlei gewassen. Er zou ook veel meer aandacht moeten zijn voor biologische landbouw en veeteelt. Dan krijgen we de weidevogels die nu zo hard verdwijnen, weer terug.
  Het is ook jammer dat er weinig door de provincie wordt gedaan om de krimp tegen te gaan. Meer openbaar vervoer zou al helpen.

  • Rob
  • maandag 18 december 2017
  • 15:08

  Vaak is het de landbouw die hier al een voorsprong op hebben en natuurgebieden bij houden voor de instecten. Ik zou meer in de grote steden veder gaan kijken wat daar mogelijk is. Daar voornamelijk sterft de insect uit omdat dat vies is volgens de stedelingen. Wat niet zo is. Er zijn in de steden genoeg platen daken doe daar wat mee kwa natuur en instecten. Wat ook beter is voor de luchtkwaliteit in de stad zelf.

  • Bert fernhout
  • maandag 18 december 2017
  • 15:07

  Ik had mijn mening gegeven ,maar is niet gehonoreerd 400 woorden was telang .ik vind dit heel jammer.

  • Fer Schipper
  • maandag 18 december 2017
  • 15:03

  Beste statenleden,

  Het klinkt allemaal wel erg mooi. Hoe Westerwolde een parel zou zijn met die prachtige karakteristieken. Dit is een tekst die past in een toeristische folder. Het landschap als coulissen voor een toneelstuk. Zonder oog voor natuur die daar in past. De werkelijkheid is in Westwolde is óók:
  - landschapspijn met in veenkoloniale gebieden grootschalige landbouw waar in 85% aan biodiversiteit is verdwenen;
  - vernietiging van kleinschalige elementen zoals boswallen, struiken en ondergroei ten gunste van gemakkelijke toegang voor de immens grote machines van landbouwers;
  - een drastische terugval van insecten;
  - een drastische terugval van akkervogels, maar ook bijvoorbeeld van de zomertortel.

  De provincie doet er goed aan om:
  - van natuurbehoud een speerpunt te maken;
  - het besef te versterken dat natuur en landbouw niet zonder elkaar kunnen. Zij kan natuurinclusieve landbouw stimuleren en de kennis daarover verspreiden;
  - de gemeenten er op aanspreken om haar bermen natuurvriendelijk te beheren en uiteraard zelf het goede voorbeeld te geven met haar eigen bermen;
  - bij het beheer van bossen geen grote machines in te zetten die de ondergroei finaal kapot maken en mierenhopen vernietigen;
  - bij de beheer van grond geen gebiedsvreemde grond meer toe te laten zoals dat op dit moment wel het geval is

  • Alie Sagel
  • maandag 18 december 2017
  • 14:34

  de natuur moet worden uitgebreid en beschermd

  • Catrien Seite
  • maandag 18 december 2017
  • 13:52

  Het zou leuk zijn als er rond de dorpen wat meer geboomte was, een ommetje met de hond of de wandelclub krijgt dan een heel ander accent. De weidsheid van het wierdenland blijft zo behouden.

  • Brigitte
  • maandag 18 december 2017
  • 13:09

  Ik heb bij gebrek aan droge rijbak, tekort aan brede bermen en wegens te veel aan groot en snel verkeer op de wegen veel behoefte aan een veilig ruiterpadennetwerk.

  • M.M.G. Franssen
  • maandag 18 december 2017
  • 12:35

  De ruimte in dit land: prachtig. Wat een hemel zie je hier. Maar het leven in de geweldige wolkenluchten zie je niet terugg op het land. Ons landschap wordt steeds doodser: grootschaliger en agro-industrieler met steeds meer monocultuur: steeds grotere akkers met eenzelfde gewas en kruidenloze weiden. Wij zien deze ontwikkeling graag gestopt en hopen op meer natuurinclusieve landbouw. Niet alleen in veeteelt, maar zeker ook in de akkerbouw. En ook anderszins graag meer ruimte voor natuur!
  Dat kan over veel manieren.
  - Stoppen met dempen van sloten.
  In onze omgeving zijn de afgelopen jaren vele sloten gedempt. Daardoor zien wij o.a. geen reeen meer op de winterakkers voor ons huis, en nauwelijks nog fazanten, en het rietbeeld ook verdwenen. Dat vinden wij bijzonder jammer. De resterende sloten worden zo mogelijk tot op de rand bebouwd, ook dat vinden wij jammer, en vooral ook zorgelijk met het oog op de afname van biodiversiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater. Je eigen sloten dempen is trouwens ook landjepik; maar dan van dieren.

  - Meer bloeiende akkerranden. Vreemd genoeg zijn die wel te zien in De Marne en in Eemsmond, maar nauwelijks in het gebied boven Winsum.

  - Terughoudenheid bij boomkap en zoveel mogelijk herplant
  Wij vinden de nieuwe teneur in boomkapregels (jonger dan 20 jaar mag alles zonder vergunning gekapt) zorgelijk. Hoe groot is de kans dat een boom nog kan uitgroeien tot wat ie zijn wil? In ons dorp worden bomen drastisch gekortwiekt of gekapt tbv zonnepanelen. Hoe duurzaam is dat? Wat betekent dat voor ecologische diversiteit en wat betekent het voor het aangezicht van dorpen? Tijd voor beleid! Wat kan de provincie daarin betekenen?
  Er is kastanjeziekte, iepziekte, essentaksterfte. Er verschijnen nu berichten in de krant over grootschalige essenkap. Veel ruilverkavelingsbosjes, ook die in ons dorp, zijn destijds behoorlijk eenzijdig ingeplant met iepen en essen. Wat betekent deze grootschalige kap voor deze bosjes? Wordt er opnieuw ingeplant, en dan gevarieerder? Ik mag het hopen.

  - Boomvarieteit langs wegen
  Veel mensen die ik ken vinden de bomen langs de doorgaande wegen maar niks. Ze beperken het doorzicht naar de open ruimte met zijn prachtige wolkenluchten. Ik kan ze geen ongelijk geven, maar..... bomen zijn ook belangrijk. En meer varieteit in de beplanting, met open stukken en hier en daar bossages kan de ruimtelijke beleving juist versterken. De bomen staan dan niet meer als dichtgeschoven gordijnen langs de weg, maar openen het landschap juist. Bosschages hebben ook een grotere ecologische waarde dan losse bomen.

  - Donkertekwaliteit bewaken
  De donkertekwaliteit van de nacht komt steeds meer onder druk te staan, doorvan burgers en bedrijven die ook in de nacht blijft branden, zowel in dorpen als in het vrije veld. Zo heeft de NAM-locatie bij Warffum felle gele lampen. In ons dorp ging tot voor kort in de nacht een deel van de straatverlichting uit. Sinds de invoering van de ledlampen blijft nu alles branden. Jammer, het was zo bijzonder, die nachtelijke duisternis. En meer nachtlicht brengt desorienteert ook dieren in hun ritme.
  Ivm veiligheid zullen er lampen moeten branden, maar kan de provincie niet eisen/stimuleren dat, vooral in het vrije veld en in een straal van .... meter rond natuurgebieden, groen licht wordt verspreid, als het dan zo nodig moet?

  - Betere handhaving van milieuovertredingen
  Er wordt in onze omgeving bijvoorbeeld geregeld gespoten bij te grote windkracht met jaarlijks spuitschade in onze tuin, of zelfs 1x overspuiting van onszelf, terwijl wij gewoon aan de rand van het dorp wonen, en onze tuin niet direct aan akkers grenst. Onze meldingen worden niet serieus genomen.

  • Katja
  • maandag 18 december 2017
  • 11:53

  Het lijkt wel alsof er steeds meer asfalt, nieuwe huizen, en industrieterreinen komen. Tegelijk staan gebouwen leeg in de bestaande industrieterreinen en staan woonhuizen lang te koop. Het bestaande groen lijkt verder bedreigt omdat er veel van de subsidiebossen verdwijnen. Ik zou graag willen pleiten voor meer groen / het behoud van bestaand groen dicht bij de stad!

  • Helga da Silva
  • maandag 18 december 2017
  • 10:50

  Ik vind natuur heel erg belangrijk.

  • Emo Klunder
  • maandag 18 december 2017
  • 10:09

  Er is al een te grote aanslag op het Veenkoloniale landschap gepleegd. De natuur is al heel lang het ondergeschoven kind.
  Het landschap moet beschermd worden. De wijkenstructuur moet blijven en op sommige plekken hersteld worden.
  Er moeten plekken in het gebied zijn, waar de natuur zijn gang kan gaan.
  Het is nu al schrikbarend, hoe de natuur achteruit gehold is.
  Een zingende Veldleeuwerik is helaas een zeldzaamheid geworden; broedende Patrijzen komen nauwelijks nog voor.
  Geef de natuur de ruimte en creëer kansen en mogelijkheden!

  • van Wanroij
  • maandag 18 december 2017
  • 09:42

  Westerdijkshorn, 18 december 2017.

  Geachte leden van de Provinciale Staten van Groningen,

  Vandaag ontving ik een persbericht waarin u de inwoners van de provincie Groningen vraagt hoe zij de natuur en het landschap van hun omgeving beleven en wat zij daarin belangrijk vinden. Een goed initiatief. U wilt de inwoners van de provincie een stem geven en u wilt de informatie die u op deze manier krijgt komend jaar gebruiken bij het voorbereiden van debatten over natuur en landschap. Ik ben inwoner van Groningen en ik maak graag gebruik van de door u geboden mogelijkheid tot inspraak.

  't Is de lucht achter Oethoezen…

  Het landschap en de natuur van de provincie Groningen, dat is wat veel. Bovendien, het Groninger landschap is nogal divers: In de buurt van Ter Apel is het landschap totaal anders dan bij de Waddenzee, in de veenkoloniën of in het Westerkwartier. Ik wil me voor wat betreft het antwoord op uw vraag beperken tot het open weidelandschap boven de stad Groningen.

  In dat open landschap vindt u geen imposante bergen, watervallen of woeste beken. Eigenlijk is het indrukwekkendste onderdeel van het Groninger land hier de lucht boven het land. De lucht en de wolken zijn een wezenlijk onderdeel van dat landschap. Wie uit is op het grootse in deze streken moet omhoog kijken of in de verte naar een grotendeels nog ongeschonden horizon. Zo’n ‘betrekkelijk gave horizon’ treft u steeds minder aan in Nederland, zeker niet in een open landschap. Als de wind in mei wekenlang wisselend vanuit het noordoosten en noordwesten waait, zijn de luchtlandschappen hier imponerend.

  U kunt ook op de knieën of zo u wilt op de buik gaan als u van het Groningerland wilt genieten. Vanuit zo’n laag standpunt ziet u dan de overblijfselen van een oude kwelderwal, een eiland, een terp of een dijk in het landschap. Er is veel verdwenen, maar er is nog genoeg over.

  Het Groninger landschap boven de stad Groningen ‘opent’ zich op een totaal andere manier vanuit een vogelperspectief. Vanuit de lucht ziet u restanten van oude rivierlopen, prachtige mozaïeken en structuren die van alles vertellen over de geschiedenis van het landschap.
  Het landschap is in de tijd dat ik hier leef erg veranderd, maar er is nog steeds veel te genieten in dit open weidelandschap. Ik heb het over een stuk van onze provincie waarin u het oudste cultuurlandschap van West-Europa kunt vinden en een uniek weidevogelbroedgebied. Ik heb het over het land van meeden en wierden. Over een landschap waarin nog steeds zichtbaar is hoe de rivier de Hunze ooit vanaf Groningen naar de Waddenzee meanderde. Een landschap met rakken, sluizen, bruggetjes, zijlen en dijken, met kleine dorpjes, eeuwenoude kerkjes en karakteristieke huizen. Ik heb het over uw Groninger landschap, over mijn Groninger landschap, over ons Groninger landschap!

  Het landschap boven de stad Groningen is vol contrasten. Nergens in Nederland is het contrast tussen stad en land zo groot als hier. Dat is een aangename tegenstelling en het is jammer dat die steeds meer gaat verdwijnen. Eigenlijk begon het al te veranderen toen aan het eind van de negentiende eeuw de stadswallen van Groningen geslecht werden. In onze tijd wordt het land tussen de stad Groningen en de omliggende dorpen (zoals overal elders in het land) volgebouwd. Zelfs langs het Reitdiep woekert de huizenschimmel niet te stuiten in noordelijke richting omhoog. De Ploegschilders is de teloorgang van het landschap onder Dorkwerd gelukkig bespaard gebleven.
  De stad rukt op in het landschap en ook de grootschalige landbouw heeft het Groninger landschap veranderd.
  Op 23 juni 1943 maakt de kunstenaar/drukker Hendrik Nicolaas Werkman een fietstocht boven de stad Groningen en hij noteert: Op een oud stuk dijk, tegen een hooiopper hebben we ons maal genomen met een uitzicht zo machtig, over korenvelden en uitgestrekte weiden, een stukje Reitdiep. Onafzienbare velden onder een grijsachtig blauwe hemel en een brandende zon. Overal leeuweriken en geelgorzen, kwikstaarten en andere kleine vogeltjes boven de geurige klaver en peulvruchten. Zoiets is toch maar alleen in het Noorden van onze provincie te beleven.
  Wat Werkman beschrijft bestaat niet meer. Vooral de laatste dertig jaar zijn dramatisch veel vogels verdwenen. Ik herinner me de leeuweriken die boven me in de lucht zongen als we aan het hooien waren. Er is niet één leeuwerik meer over in mijn leefomgeving. Dat is onuitstaanbaar jammer, maar … de schade kan hersteld worden. Dat kan en u kunt daar een belangrijke rol in hebben!
  Ten slotte is het landschap de laatste halve eeuw veranderd door de wegenaanleg en de industrie en dan met name de industrie die te maken heeft met gaswinning of elektriciteitstransport. Ook daar kan herstel plaats vinden. Desondanks, de bevingen als gevolg van de gaswinning zullen het cultureel erfgoed (kerkjes, karakteristieke huizen en dorpjes) en dus ons Groninger land mogelijk in de toekomst nog veel ingrijpender veranderen. Het is niet voor niets, het is treurig en tegelijkertijd zeer te prijzen dat gemeenten het cultureel erfgoed in kaart brengen voor het geval dat…

  De schaalvergroting van de landbouw, de aanleg van woonwijken, industrieterreinen, de autowegen en de verstedelijking van het platteland het zijn ontwikkelingen die zich overal in Europa voltrokken en elders in Nederland is het landschap helaas nog ingrijpender veranderd dan hier.
  Kenmerkende elementen van het landschap die voor zijn bewoners als oriëntatiepunten dienden verdwenen en verdwijnen hier en elders dagelijks en zo ontstaat in één mensenleven een breuk met het tijdens dat leven gegroeide geheugen van dat landschap. Veel van mijn geschiedenis, het verleden, mijn geschiedenis en mijn verleden is op een onbarmhartige wijze uit een groot gedeelte van mijn leefruimte verwijderd. Het is niet voor niets dat ik bepleit dat met wat over is van dat landschap voorzichtig moet worden omgesprongen.

  Maar dit is geen pleidooi voor stilstand. Alles verandert. Vanzelfsprekend en uiteraard. Ook het landschap moet veranderen. Verandering is noodzakelijk, al het stemt het ons allen soms melancholiek. We hechten ons aan wat we waardevol vinden en we vinden het moeilijk als dat waardevolle verdwijnt. Niemand heeft de melancholie over ons bedreigde Groninger landschap beter verwoord dan Ede Staal : 't Is de lucht achter Oethoezen, 't Is 't torentje van Spiek, 't Is de weg van Lains noar Klooster en de Westpolder langs de diek(..) Dat is mien Laand.. mien Hogelaand..

  Ede Staals onvergetelijke ode aan het land waar ik woon, ontroert mij. Ieder keer als ik zijn lied hoor, realiseer ik me hoe waardevol en tegelijkertijd weerloos dit landschap is. We moeten er zuinig op zijn!

  Nogmaals, niets blijft zoals het is, ook het Groninger landschap niet. Dat moet niet en dat kan niet. We moeten leven en leven is bewegen, is verandering. Toch wil ik ervoor pleiten dat we als het om het Groninger land gaat voorzichtig zijn en dat wij, bewoners, en dat ook u, onze bestuurders, ons landschap in bescherming nemen.

  Het Groninger landschap heeft u nodig. Het Groninger landschap heeft bestuurders nodig die zich gedragen als rentmeesters van dat landschap. Ik pleit voor rentmeesterschap.

  Uw beleid zorgde ervoor dat een aantal jaren geleden bij een ruilverkaveling mijn leefomgeving, het gebied pal boven de stad Groningen, de aandacht kreeg die het verdient. Jarenlang werden zorgvuldig de belangen van boeren, gemeenten, recreërende bewoners, natuurbeschermers en beschermers van het Groninger landschap zorgvuldig afgewogen. Het gebied tussen Wetsinge en Westerdijkshorn kreeg toen bijvoorbeeld het predicaat weidevogelkerngebied. Dat gebied moest beschermd worden, vond u, vond de overheid.

  Niet alleen aan de natuur ook aan de recreatie dacht u bij de herindeling (lees noodzakelijke verandering) van dit landschap. Niet zo gek. Een relatief ongeschonden open landschap zo dicht bij de stad. Daar moeten we zuinig op zijn, moet u gedacht hebben. Recreatie dichtbij de stad, dat heeft de toekomst. Ook dat hebt u ongetwijfeld overwogen. Er kwamen betonnen fietspadenpaden voor wandelaars en fietsers. Het gebied waar ik woon is van belang voor de recreërende Stadjer. Het hele jaar zie ik hier dagelijks dagrecreanten. Racefietsers en relatief veel mensen op leeftijd die vanuit de stad een tripje maken door het wierden- en meedenlandschap benoorden de stad. Er zijn inmiddels een viertal toeristische routes door dit gebied uitgezet.
  Veel dagjesmensen komen via de oude Wolddijk. Ze komen door Westerdijkshorn met zijn bijzondere toren, zijn weem en zijn karakteristieke, negentiende-eeuwse huizen. Ze fietsen hier door het Meedenlandschap en genieten van het zicht, de horizon, de imposante luchten, en vinden via het karakteristieke Wetsinge de weg naar het Wierdenlandschap. Wetsinge met zijn gastvrije, architectonisch interessante kerkje, met zijn molen en zijn rustieke fiets en wandelpaadjes. Ja, Groningen is mooi! Het is onbegrijpelijk dat overheidsbeleid van nog helemaal niet zo lang geleden nu doorkruist kan gaan worden door overheidsbeleid dat de aanleg van een gigantische hoogspanningsleiding op het programma heeft staan …

  Dat is niet uit te leggen aan de bewoners van deze provincie, want stelt u zich eens voor dat dwars door dit open weidelandschap een dubbele elektriciteitsleiding komt: brede massieve palen, sommige wel 60 meter hoog in een dubbele rij, zeven meter van elkaar af, 350 meter uit elkaar. Realiseert u zich dat iedere paal twee derde van de Martinitoren is. Probeert u het zich voor te stellen voordat de papieren werkelijkheid de fysieke werkelijkheid van ons Groningers wordt: een ijzeren hekwerk dat zich slingert vanuit de Eemshaven dwars door het open Groninger landschap. Deze industriële verandering zou het einde betekenen voor dit landschap en het gebied zal dan zijn aantrekkingskracht verliezen voor dagjesmensen die dichtbij de stad een middagje willen fietsen.

  Het Groninger landschap verdient bescherming. U, bestuurders van deze provincie, bent q(ualitate) q(ua) rentmeesters van dit landschap.
  Houdt uw rug recht. Verkwansel ons Groninger land niet voor een paar rotcenten (zo noemen wij in de wandelgang de spiegeltjes en kraaltjes) die u vanuit het ministerie van Economische Zaken worden aangeboden ter compensatie van een niet te verkopen ingreep in het landschap. Er is meer dan het businessmodel van grote bedrijven en van een regering die groei heilig heeft verklaard en …. er is niks dat boven Groningen gaat.
  Die hoogspanningsleiding moet er komen, maar hij kan onder de grond en hij moet onder de grond, omdat ons landschap het waard is. De Nederlandse economie groeit, mede omdat er nog steeds goed verdiend wordt aan het Groningse gas en aan het transport van elektriciteit door onze provincie, maar economische groei die op uitbuiting is gebaseerd is niet meer van deze tijd. Door het grote woord uitbuiting te gebruiken wil ik uitdrukking wil geven aan mijn oprechte boosheid over zoveel minachting van de kant van het Ministerie van Economische Zaken. Wij, zoveel betrokken Groningers, zestien gebiedsorganisaties en ambtenaren van gemeenten en provincie zijn sinds 2009 niet serieus genomen. De ambtenaren gingen een eigen gang en de inspraakprocedure was een wassen neus.
  Het is niet gelukt ons, bewoners van deze provincie die op constructieve wijze wilden meedenken met de plannen van ambtenaren van het ministerie, zoet te houden.

  U bent niet van zoethoudertjes! U gunt ons, inwoners van deze provincie de mond. Dat is prijzenswaard, maar willen u vragen: doe wat met de informatie die u binnenkrijgt van burgers die op zo’n constructieve wijze willen meedenken over hun leefomgeving. Ik neem uw vraag (in het persbericht) serieus en ik ga ervan uit dat u mijn antwoord ook serieus neemt!

  Ik wil nogmaals beklemtonen dat we zuinig moeten zijn op dat wat over is van het open Groninger weidelandschap. Dat is heel veel! Het is bijvoorbeeld ‘de lucht achter Oethoezen’ en het is de zon die ondergaat aan de horizon van Wetsinge of Westerdijkshorn, het zijn de indrukwekkende luchten boven ons Groninger landschap.
  Een dubbele rij elektriciteitsmasten, een ijzeren gordijn, meanderend door dit open weidelandschap, dat kan beter en dat moet beter!!
  Nogmaals, houdt uw rug recht!! Op de lange termijn zal men u dankbaar zijn voor uw principiële bescherming van uw en ons Groninger land.

  Fons van Wanroij

  • Rik
  • maandag 18 december 2017
  • 09:39

  Het is een uniek stukje landschap en dat moeten we behouden. Landbouw hoort hier in thuis. Dat is iets wat het gebied ook gemaakt heeft tot wat het nu is. De dorpen in het gebied zijn over het algemeen zeer levendig. Het is een mooie plek om te wonen en te werken. Ook dit moet de aandacht krijgen. Nieuwbouw is misschien in alle dorpen niet meer een reële optie maar je moet er voor zorgen dat het geen leegloop wordt. Dan verliest het gebeid alsnog zijn charmes. Ik zou gaan voor een gulden midden weg. Bied mensen een plek om te wonen, geef boeren compensatie om de natuur op hun land te behouden en stimuleer de kleinschalige recreatie. Er is zoveel moois te doen en te zien!

  • Jeroen louwes
  • maandag 18 december 2017
  • 09:34

  Het westerkwartier heeft die biodiversiteit en die moet behouden blijven.
  Er is al veel te veel verloren gegaan in dit landschap.
  Pingo's dicht gegooid. Zandpaden weg geploegd en houtwallen gerooid.
  De boeren moeten er ook economisch mee kunnen werken.
  Maar dan moet er gekeken worden naar een andere vorm van subsidie.
  Niet maar klakkeloos ons landschap vernietigen.
  Verplicht iedere grondbezitter tot het aanleggen/beheren van een stukje natuur.
  Bijvoorbeeld 8 tot 10% van het gehele areaal.
  Maar dat betekent ook iedereen! Ook de particulier ook het bedrijf dat op een industrieterrein zit.

  En ja dat kan prima. Dan worden de singels en houtwallen beter beschermd en beheerd.

  En tegelijkertijd kan het hele natuurbeheersysteem ook op de schop. Die moeten ook terug naar de basis. Een verlengstuk voor de grondbezitter en het sturen van de natuur.
  Niet meer als groot grondbezitter met duizenden hectares verwaarloosd grasland zonder enige natuurwaarde.

  • Marguerite Klein
  • maandag 18 december 2017
  • 09:19

  Ik ben voor behoud van de houtsingels of zelfs uitbreiding ervan. Misschien dat de singels weer kunnen worden uitgebouwd tot echte hagen.

  • Adriana dallinga
  • zondag 17 december 2017
  • 21:50

  Dit landschap heeft veel meer wandel en fiets en paden nodig zo kan je rustig genieten van dit open en romantische landschap. Veel weiland / akkerland is helemaal platgemaakt en juist de lichte glooiing in de grond en meanderende wegen maakt dit landschap zeer prettig om te fietsen en wandelen. Einde van de monocultuur variatie .Het zou dit deel van Groningen op de kaart zetten meer natuur en fiets paden.

  • M. Groen
  • zondag 17 december 2017
  • 21:36

  Heel graag meer bebossing. Dat zou de stad nog mooier maken. Woningen komen er genoeg met de nieuwe wijk Meerstad.

  • Kruize verdonk
  • zondag 17 december 2017
  • 21:33

  Natuur kreeg laatste jaren aandacht hoop dat het zo blijft !

  • Dineke Kroon-Wouwenaar
  • zondag 17 december 2017
  • 21:19

  Natuur en landschap moeten worden beschermd.

  • M Zwart
  • zondag 17 december 2017
  • 21:08

  Herstel de loop van de oude Hunze, en leg daar een struinpad naast. Vul de groene zones van het Meerstad-project in - ook als er voorlopig nog niet gebouwd wordt. Natuur heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen.
  Er is al veel prachtige natuur rondom de Stad, het is alleen niet of nauwelijks ontsloten. Creëer meer wandel en fietspaden door de weilanden, leg er wilgen en elzen singels aan.

  • Jacqueline Sollart
  • zondag 17 december 2017
  • 19:55

  Westerwolde moet vooral blijven zoals het is; adembenemend mooi! Een gedicht voor de ogen,elke dag en bij elke weersomstandigheid weer.
  Geboren westerwolders mogen trots zijn! En gezegend.
  En dat moet zo blijven.
  Niet alles aanharken en alleen nog gekleurde wandelroutes , hekjes en afbakeningen en geafalteerde paden zoals in het westen van het land.
  Nee westerwolde zoals nu;
  ..ongerepte natuur gemengd met (boeren-)bedrijvigheid , monumenten, meertjes,bossen, wilde paarden en runderen, de Oostvaardersplassen verbleken bij Westerwolde maar dat houden we een beetje geheim?
  Genoeg te zien en te doen voor toeristen ,zoals nu dus. Er hoeft niks bij maar er mag ook niks af!
  Bescherming van prachtig Westerwolde dus..Graag..

  • Alfons Pot
  • zondag 17 december 2017
  • 19:33

  Ik vind dat de natuur moet worden beschermd en behouden.
  Of het uitgebreid moet worden, tja, dat zou mooi zijn, maar ik weet niet of dat realistisch is.
  Idealiter stem ik dus voor uitbreiding.
  In mijn beleving is Groningen nu nog in staat om te voorkomen dat de natuur verloren gaat ten koste van 'groei'.
  We hoeven niet te groeien om werk te creëren als we meer lokaal gaan (aan-)besteden.
  Dit is mijn mening gebaseerd op de informatie die ik nu tot mijn beschikking heb.

  • yvonne
  • zondag 17 december 2017
  • 19:32

  Ik ga voor meer aanplant van bossen voor CO2 opvang en het beschermen van de huidige natuur, eventueel iets educatiefs ..In ieder geval geen recreatiewoningen of hele woonwijken...

  • Carina Cuypers
  • zondag 17 december 2017
  • 19:14

  Wat zou ik graag zien dat er niet meer met zoveel gif zou worden gespoten. Nadenken over hoe het anders kan. Een voorbeeld voor de rest van Nederland zijn. Ruimte voor flora en fauna. Insecten beschermen en daarmee vogels en uiteindelijk ook de mensen die hier wonen. Een toevluchtsoord voor kwetsbare soorten dat moet Westerwolde zijn. Help en stimuleer boeren, die willen wel denk ik maar het zal niet altijd eenvoudig zijn.

  • Marieke
  • zondag 17 december 2017
  • 19:06

  Ik ben voor meer groen en behoud van de huidige natuurgebieden.
  En steun voor boeren voor het beschermen van weidevogels en bijen.

  • Jakob
  • zondag 17 december 2017
  • 19:00

  Natuur toegankelijk houden, zodat er waardering voor wordt gekweekt en niet verder uitbreiden om ook de economie bestaansrecht te geven, denk ik.

  • Johan de Vries
  • zondag 17 december 2017
  • 18:52

  Het landschap is altijd in ontwikkeling. Een landschap staat nml. ten dienste van levende wezens ( mens en dier) en moet dus ook zo gecultiveerd worden dat ze de leefbaarheid daarin van de mens bevorderd.
  De toekomstige verwachte ontwikkelingen zijn dat de steden steeds meer gaan groeien. Dat zal zeker ook gelden voor de stad Groningen.
  Om meer een duurzame en dus een regionale economie te bevorderen zullen De Ommelanden, waaronder dus ook het mooie Westerkwartier, zich o.a moeten richten op
  1.voedselverbouwing en produktie,
  2. recreatie ( met daarbij aansluiting met een historisch verhaal om zo binding te bevorderen met de gebeurtenissen van het landschap en zijn bewoners)
  3. uitbouw woonkernen tbv ondersteuning/uitvalbasis ivm groei inwoners stad en zijn beperkte ruimte .

  Als levend bewijs over onze Westerkwartierse geschiedenis is behoud van houtsingels op vastgestelde plaatsen best goed, alleen moet er ook goed gekeken worden naar de economische taak vh Westerkwartier bij het bevorderen van de regionale economie (o.a ruimte voor groei tuinbouw,akkerbouw en landbouw, grootschalige veeteelt moet ingeperkt worden ivm grote nadelen voor volksgezondheid en vanwege het welzijn van de dieren zelf). Houtsingels en Houtwallen zijn immers vroeger ook door mensen aangelegd vanwege hun economisch nut. Nml.om vee en wild te keren, dus om akkers te beschermen tegen ongewenste eters. Een tweede belangrijke functie van houtwallen/singels was die van eigendomsgrens en verder waren de houtwallen belangrijk om verstuiving van bodemdeeltjes tegen te gaan. Dus daar waar het behoud vd singels een boer nu in de weg zit, mag deze vroeger juist ten gunste vd boeren aangelegde singels en wallen best verdwijnen ( beleidsmatig aan gebiedsplanning doen: vastleggen waar de singels wel moeten blijven vanwege recreatie ( bv ook in combi met bouw recreatiewoningen) en waar de boeren meer ruimte krijgen. Een vaak vergeten onderdeel van het behoud van de houtwallen is ook dat ze ONDERHOUDEN worden. Hiervoor kan Noord-Oost Friesland goed als voorbeeld dienen. Je hebt hier de vereniging Noardlike Fryske Wâlden waar boeren en particulieren samenwerken om in het landbouwgebied het cultuurhistorische landschap te behouden. In dat gebied zijn er tien jaar geleden een aantal proefvlakken aangewezen. In die periode is er wel her en der wat veranderd en verdwenen. Maar dat is op andere plaatsen weer vervangen.” Van het landelijk geld voor agrarisch natuurbeheer gaat een fors deel naar Friesland. Ze krijgen bijna een kwart van het landelijk budget. Tot 2021 is er jaarlijks in totaal veertien miljoen euro beschikbaar. Bijna twee miljoen daarvan gaan naar het beheer van houtwallen en elzensingels Dat geeft voor de boeren financiële tegemoetkomingen om het landschap te onderhouden
  Veel houtwallen/singels stimuleren groei populatie van bv vossen, kraaien en roofvogels. Dit gaat echter weer ten koste van de populatie van de weidevogels.
  Dus gerichte verdwijning van bepaalde singels zorgt voor meer open landschappen en kan het weidevogelbestand weer bevorderen
  Juist daarvoor moet ook meer aandacht komen . Voor het behoud van de weidevogel moeten er delen blijven met hoog gras en ook door juist de lage veengebieden weer natter te houden. ( Ook dat is trouwens een heel belangrijk deel van de geschiedenis vh Westerkwartier geweest. Zie de Nienoorder Venen bv)
  Veel houtwallen/singels stimuleren groei populatie van bv vossen, kraaien en roofvogels. Dit gaat echter weer ten koste van de populatie van de weidevogels.
  Dus gerichte verdwijning van bepaalde singels zorgt voor meer open landschappen en kan het weidevogelbestand weer bevorderen.
  Verder zal juist bij de laagveengebieden door vernatting de bestaande landbouw daar moeten uitwijken of inspelen op natuurontwikkeling, rietteelt of recreatie. De verwachte inkomstenderving moet daar worden opgevangen door bv verruiming ten koste van houtwalgebieden of via een vergoeding voor de gereduceerde CO2-uitstoot (de prijs per ton moet dan wel vertienvoudigen) en een hogere prijs voor natuurinclusieve producten. ,,Directe afzet bij de consument, ook wel de korte keten genoemd, kan hierin een belangrijke rol spelen"

  In hogere veengebieden kunnen landbouwbedrijven bij waterpeilverhoging renderen door hun bedrijfsvoering te verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit en toegevoegde waarde, bijvoorbeeld door aangepaste veerassen zoals blaarkoppen te houden.
  De belangrijkste maatregel voor vernatting is verhoging van het waterpeil. Een goede – en kostenbesparende - maatregel daarvoor is het vereenvoudigen van het aantal peilvakken in gebieden. Daarnaast wordt het waterpeil in de sloten en vaarten verhoogd. Van daaruit bereikt het water niet altijd het midden van percelen, maar dat kan verholpen worden met onderwaterdrains.

  In een MKBA-studie voor het veenweidegebied rond Zegveld (provincie Utrecht) zijn verschillende waterpeilstrategieën met elkaar vergeleken. Een peilstrategie met ondiepere ontwatering, variatie in zomer- en winterpeil en slechts één peilvak bleek het hoogste maatschappelijk rendement te genereren: 24,8 - 27,1 miljoen euro. De grootste baten zijn natuurontwikkeling (21,7 miljoen euro), positieve klimaateffecten door opslag van broeikasgas (6,8 miljoen euro) en gezondheid (afvang van fijnstof). De hoogste verliespost is verminderde landbouwopbrengst (- 19,6 miljoen euro).

  • eveline
  • zondag 17 december 2017
  • 18:23

  bij het afvalstation probeert men nieuwe huizen te bouwen. ondoordacht vind ik. er is daar een 60 km weg en geen openbaar vervoer en verder ligt het ver uit het gebied van winkels. wie daar gaat wonen moet een auto hebben. openbaar vervoer afwezig en fietsen levensgevaarlijk. het zou beter bestemd kunnen worden voor een biologische boer. verder vraag ik me ook serieus af waarom de verlichting op het afvalstation altijd moet branden en er geen zonnepanelen op het dak liggen. het licht is slecht voor de natuur en het is verspilling van (vermoedelijk grijze) stroom.

  • Marieke Bootsma Statenlid SP
  • zondag 17 december 2017
  • 18:16

  Dank voor uw reactie.
  We moeten zeker zuinig zijn op de mooie omgeving. We proberen zoveel mogelijk dier-, en plantsoorten te behouden, zelfs uit te breiden.

  • Marieke Bootsma Statenlid SP
  • zondag 17 december 2017
  • 18:11

  Dank voor uw reactie. Fijn dat u zo geniet van uw omgeving.
  Als hondenbezitster begrijp ik heel goed uw punt. Onze hond ik ook zo’n sul. Wanneer ik echter wel eens wandel in Kardinge, kom ik soms vervelende honden, en/of baasjes tegen. Het is voor buitenstaanders van buiten niet te zien wat voor hond/ baas iemand heeft of is.

  • Marieke Bootsma Statenlid SP
  • zondag 17 december 2017
  • 18:06

  Dank voor uw reactie.
  U noemt een aantal dingen. Een verbod op glyfosaat zouden wij ook graag zien. Helaas heeft de EU pas de vergunning met nog vijf jaar verlengd. We zetten in op het vergroten van de biodervisiteit.
  Wanneer er in Slochteren problemen zijn met het openbaar vervoer, horen wij dat graag.

  • Hans Faber
  • zondag 17 december 2017
  • 17:55

  Zo belangrijk dat elke aantasting hiervan vermeden moet worden. Noch uit economische motieven noch door windturbines en andere zicht belemmerende opstakels.

  • Margret feije
  • zondag 17 december 2017
  • 17:45

  Wij hebben hier de mooiste plekje hier op aarde...........

  • Marieke Bootsma Statenlid SP
  • zondag 17 december 2017
  • 17:44

  Dank voor uw reactie.
  Ontluisterend was de docu Beerput. Niet te bevatten dat mensen hun eigen belang zo voorop stellen. Wat een schande en schade.
  Een balans tussen economie en ecologie is mogelijk. Veel inwoners hebben goede ideeen, en daar gaan we graag mee in gesprek.

  • k stadlander
  • zondag 17 december 2017
  • 16:42

  Ben een geboren groninger, woon in Bad Nieuweschans. Heb totaal niks met het open landschap,heb er een grote hekel aan.Ben een fanatieks sporter hardlopen en soms ook fietsen, Heel wat loop en fietsplezier wordt door dat open landschap bedorven doordat de wind vrij spel heeft.Daarom ook niet blij met het herstelproject ,de eindeloze horizon, van de gemeente oldambt,Straks zijn er helemaal geen bomen meer over. Er zijn er de laatste jaren veel gekapt, kijk naar waterberging op de hamdijk, het bos was een verademing in het open gebied , maar daar moesten heel wat bomen sneuvelen, compensatie voor de inwoners van bad nieuweschans? niet gezien.
  Hoe zou het dan wel moeten? Maak langs de wegen smalle groene zones waar je beschut kun fietsen, wandelen of lopen. met een beetje goede wil en creativiteit en gekeken van uit een andere invalshoek,is ook beter voor het toerisme

  • A.Brugman
  • zondag 17 december 2017
  • 16:05

  De natuur zoals ie nu is moet worden beschermd.
  Het coulissen landschap is uniek.

  • M. Soeters
  • zondag 17 december 2017
  • 16:02

  Laat aub alles zoals het nu is. Natuur moet voorrang houden.

  • Bert
  • zondag 17 december 2017
  • 14:50

  Het gaat in dit geval om het behoud van een stuk cultuur en geschiedenis. Het maakt daarom niet uit of er rechte lijnen zijn of dat het gebied is ontstaan in tijden van armoede.

  Wat is natuur? Vaak een ideaalbeeld in iemands hoofd. Maar er is meer! En dat gaat niet samen.
  In het bos kom je geen weide vogels tegen.

  De natuur zoals ontstaan tijdens de turf afgravingen is uniek en geeft plaats aan heef andere dieren en planten dan elders in NL het geval is!

  • Bert
  • zondag 17 december 2017
  • 14:38

  Het typische Groninger landschap met alleen bomen rondom boerderijen en verder enorme vergezichten is uniek en zou bewaard moeten worden!
  Wat ik belangrijk vind qua milieu beheer zijn de weide vogels! Daarom een actief beleid tegen o.a. vossen. Verder vind ik het zeer eenzijdig om bossen te zien als natuur winst! Zelf heb ik een hekel aan bossen! Geef mij maar de vrijheid en ruimte van de landerijen. Incl. Bijbehorende weide vogels, fazanten hazen en konijnen. Ook vinc ik dat boeren altijd als laatste aan de beurt lijken te zijn! Wat gaat er allemaal voor: woningen industrie natuurcompensatie wegenbouw enz. Dat terwijl de boeren zeer goed zijn voor NL. Denk aan de export werkgelegenheid. Onafhankelijkheid qua voedsel enz. Als Nedrlanders zouden we hier trots op moeten zijn! Dit kun je ook mee laten wegen als het gaat om landschaps indeling!

  • Margot van Oosten
  • zondag 17 december 2017
  • 14:22

  Ik maak me bezorgd over de alsmaar uitbreidende kassenbouw in de omgeving van Hoogezand (ten noorden en zuiden van de A7). Het lijkt wel het verplaatsen van de vreselijke toestand uit het Westland (ZH) naar hier. Daar zijn alleen nog maar kassen zonder groen met veel wateroverlast. De zonnepanelen parken(!) die er nu geplaatst worden bedekken de grond waarop gewoon gewassen verbouwd kan worden. Zet die zonnepanelen boven op de bedrijven met platte daken en boven de parkeerterreinen in de bedrijvenparken(!).

  • Femke Kramer
  • zondag 17 december 2017
  • 14:12

  Uit de eerdere reacties maak ik op dat de meeste mensen (net als ik) zowel hoopvol als sceptisch zijn over dit initiatief van de provincie. Er heerst duidelijk een grondig besef van het unieke karakter van ons leefgebied, ooit gegroeid in een uitgebalanceerd samenwerkingsverband tussen de natuur en haar bewoners. En er is scepsis over de vraag of de provincie—of de overheid in bredere zin—in staat en bereid is om de nog resterende waarden van dit leefgebied voor afbraak te behoeden, laat staan om verdwenen kwaliteiten te herstellen. Veel van wat dit gebied tot een unieke en weldadige omgeving voor bewoners en bezoekers maakt, is al bezweken onder de druk van grote en kleine ingrepen die door de overheid worden getolereerd en gefaciliteerd. In het oog springende aantastingen, door industrie, intensieve (gras-)landbouw en hoogspanningsmasten, maar ook kleinere, zoals snoei- en maaimethodes in de gemeenschappelijke ruimte, verdwijning van ruigtes, reliëf, waterlopen en voetpaden uit het landschap, verwoestijning van soortenrijke graslanden, vervuiling van sloten en de bouw van almaar grotere schuren. Aan alle eerdergenoemde suggesties voor grote en kleinschalige initatieven die tot behoud en herstel zouden kunnen leiden zou ik nog de volgende willen toevoegen: zorg dat ook de mensen die niet reageren op deze oproep zich verbonden gaan voelen met hun natuurlijke/cultuurlijke omgeving. “Reconnecting people and nature” heet dat in een aanbevelenswaardig Brits beleidsdocument (The Natural Choice), waarin onder meer lijnen worden uitgezet voor de stimulering van lokale en groene enonomische activiteit, maar ook en vooral van onderwijs dat die verbinding met het landschap en de natuurlijke omgeving tot stand brengt. Geef de kinderen die in dit gebied opgroeien bewondering en verantwoordelijkheidsgevoel mee voor hun omgeving. Trek er met ze op uit, leer ze de omgeving lezen en begrijpen, vertel ze over de geschiedenis ervan, en leer jonge agrariërs te werken met, in plaats van tegen de natuur. Zulke initiatieven zijn er vast al wel, dus hier kan de provincie aanhaken bij al lopende projecten en zich laten inspireren voor nieuwe. Sinds enkele jaren is er aan de Groningse universiteit een Kenniscentrum Landschap. Uit ervaring weet ik dat de studenten die hier worden opgeleid veel weten over ons landschap en deze kennis ook met veel plezier en inzet uitdragen; hier vind je jonge Groningers die trots zijn op hun omgeving. Je moet als overheid stevig in je schoenen staan als je immateriële waarden wilt beschermen tegen afbraak; als je jongeren daarbij aan je zijde hebt, sta je een stuk steviger.

  • Erik Bazuin
  • zondag 17 december 2017
  • 13:55

  Een verbeterde verbinding tussen Het Zuidlaardermeer en de Drentsche Aa is nodig.
  En verbieden van de zinloze en onnodige jacht is een goede stap.

  • Judy
  • zondag 17 december 2017
  • 13:25

  Prachtig landschap en natuur. Bescherm het en breidt het uit. Kap geen monumentale bomen die niet ziek zijn.

  • Judy
  • zondag 17 december 2017
  • 13:21

  Prachtig landschap en natuur. Bescherm het en breidt het uit. Kap geen monumentale bomen die niet ziek zijn.

  • J.W. Top
  • zondag 17 december 2017
  • 12:30

  De natuur/het landschap wordt vooral bedreigd door de grootschalige landbouw. De bodem wordt vergiftigd met alle gewasbeschermende en andere middelen. Daarnaast rijden de machines de bodem dicht waardoor het bodemleven ook zeer ernstig wordt bedreigd. De steeds vroegere maaibeurten van het raaigras bedreigen de weidevogelstand ernstig ( ik heb ze gezien, de dode gruttootjes) en daarna wordt er in dat kale weiland mest geïnjecteerd. Je ziet vaak alleen nog kraaien en meeuwen in het land. De waterstand is aangepast aan de wens van de boeren, de slootkanten worden jaar na jaar kaal gehaald, wat desastreus is voor inheemse kruiden, vlinders ( en de in het gras overwinterende rupsen). De enkele bloemenrand aan een weiland kan het verlies door de rest niet goed maken. Daarnaast is het de vraag of er met de chemische industrie aan de rand van de Waddenzee goede afspraken zijn over afvalverwerking en controle daarop(zie docu "Beerput Nederland).

  • Peter
  • zondag 17 december 2017
  • 11:58

  Overal een onmiddellijke bouwstop op bouwen buiten de huidige bebouwingsgrenzen.
  Bouw de vlakken binnen die huidige grenzen voller en hoger.
  Daarnaast binnen die grenzen inzetten op vulling van leegstand
  en invulling braakliggende (fabrieks) terreinen
  M.a.w.: de verstedelijking - die al véél te groot is - dient te stoppen.
  Dat betekent ook een stop op de bouw van recreatiewoningen.
  Buiten die grenzen dient te worden ingezet op behoud van natuurwaarden en
  op de uitbreiding en bescherming van natuurlijke gebieden.
  Buiten Groningen als "Grossstadt" en Delfzijl e.o. als Industriegebied,
  zou de provincie één grote groene long moeten worden.

  • nico van der vorm
  • zondag 17 december 2017
  • 11:50

  natuur uitgebreid

  • Klaas Holtman
  • zondag 17 december 2017
  • 11:25

  Gebied rondom Zuidlaardermeer verder vergroenen. De stad wordt Stadser maar kwaliteit van de natuur rondom de Stad bewaken en verbeteren, alleen op die manier blijft Groningen onderscheidend en interessant voor werkenden.

  • Klaas Holtman
  • zondag 17 december 2017
  • 11:25

  Gebied rondom Zuidlaardermeer verder vergroenen. De stad wordt Stadser maar kwaliteit van de natuur rondom de Stad bewaken en verbeteren, alleen op die manier blijft Groningen onderscheidend en interessant voor werkenden.

  • Martin Kruizinga
  • zondag 17 december 2017
  • 11:23

  beste Harrie, diverse voorbeelden. toen er nog subsidie voor gegeven werd zag je overal borden met broedgebieden. nu zijn die allemaal verdwenen. Ook maaien de veeboeren tot aan de slootranden, terwijl dit niet hun land is. Het gaat zelfs zover dat ze voor aanvragen subsidies dit land meetellen in hun totale bezit, om meer subsidies te krijgen. Ook worden de bermen gebruikt om materialen op te slaan. kom een keer langs , dan kan ik het je laten zien

  • Lieneke Lammerts
  • zondag 17 december 2017
  • 10:58

  Een on Gronings gebied met een prachtige afwisselende natuur. Waar rust nog is gewaarborgd. Het is een feest om hier te wonen waar vogels, wild nog volop de ruimte hebben.

  • Ron Iwema
  • zondag 17 december 2017
  • 10:31

  U zet landbouw wel slecht weg. Gewasbescherming zal altijd binnen de geldende regels uitgevoerd worden. Ook in groningen hebben boeren zich te houden aan een spuit vrije zone van 50 cm vanf het taluud. Grasland mag bemest worden met door de EU vast gestelde hoeveelheid N en P verdeeld in dierlijke mest en kunstmest. Dus van vervuiling is geen sprake. Dit hebben ze ook jaarlijks te verantwoorden bij de rvo

  • Brigitte
  • zondag 17 december 2017
  • 10:30

  Ik vindt dat dit gebied erg gericht is op (uitbreiding van) de stad. En stadse bedrijvigheid en daar voor moet alles wijken. Door gebrek aan bossen en bossingels ben je ook verplicht er naar te kijken en te luisteren. Wat meer rust en, ontspanningsmogelijkheden zouden gecreeerd kunnen worden door het aanleggen en behouden van vrij toegangkelijke bossen langs de randen van de stad en de (snel-)wegen. Ik mis autoloze wegen en paden.

  • Lines Kuipers
  • zondag 17 december 2017
  • 10:25

  Het landschap van Duurswold / Oldambt/ Menterwolde/ ofwel Oost Groningen moet blijven zoals het nu is . Blijven voor de vegetatie , insekten , en dieren dit hoort niet te veranderen.

  • Pieta
  • zondag 17 december 2017
  • 10:12

  Compacte stad en ruimte voor natuur. En de natuur naar de stad halen. Moes-en schooltuinen.
  Naast dat we van de natuur kunnen genieten en ontspannen, hebben we de natuur ook hard nodig. Ze vormen onze longen van de aarde!

  • frits tonkes
  • zondag 17 december 2017
  • 09:26

  na de rvk slochteren en harkstede was er geen natuur meer over in de gemeente slochteren, behalve wat overhoekjes wat groen geworden is.
  t roegwold is voor het natuur een mooie compensatie maar het landschap is verder erg kaal geworden. de huisjes in het veld met de bijbehorend groen zijn verdwenen.
  het weinige natuur wat er nog is van vroeger moet zo veel mogelijk worden beschermd.

  • Geertje Oldenburger
  • zondag 17 december 2017
  • 09:24

  Onlangs door dit prachtige gebied gelopen, een héle ontdekking! Geschrokken van gemerkte bomen voor de kap, kappen met kappen!

  • ton meijerink
  • zondag 17 december 2017
  • 09:09

  Ik pleit niet alleen voor behoud maaar zelfs voor uitbreiding van de singels er zijn er al teveel gesneuveld . herstel lijkt me veel beter niet alleen voor de flora en fauna maar ook voor het toerisme .

  • V.C. Roberti
  • zondag 17 december 2017
  • 07:08

  Ik zou graag zien dat de weidevogels meer beschermt gaan worden en dat de jacht ophield in heel Groningen. Sinds 2004 woon ik in de Veenkoloniën en ik heb gedurende die periode gezien hoe intensief de landerijen worden gebruikt. De weidevogels hebben hier geen kans. Er zijn veel stukjes wintervoedselland, maar ook deze worden regelmatig gemaaid. Daarnaast zie ik dat er veel landerijen van de een op andere dag geel worden. Dan neem ik aan dat er onkruidbestrijding op grote schaal plaats vindt. Zelf verbouw ik mijn groenten op biologische manier en dan is het rot om te zien dat landbouwers op grote schaal rotzooi gebruiken die slecht is voor het milieu, de grond en de vogels. Daarnaast zie ik groepen, vaak Duitsers, jagers in de Veenkoloniën. Er zijn hier al weinig hazen, fazanten en reeën. Maar toevallig valt het zogenaamde wildbeheer samen met de aanloop naar de kerstmaaltijd.
  Zijn er ergens in de provincie groepen die zich bezig houden met het afpalen van weidevogelnesten? ik zou graag met hun in contact willen komen om dat ook in mijn buurt op te zetten.

  • M. Reysoo
  • zondag 17 december 2017
  • 00:35

  Voor het Centrale Woldgebied worden de bijzondere verkavelingspatronen terecht als karakteristiek genoemd. Die staan echter onder grote druk van de intensieve melkveehouderij. Begrijpelijkerwijs werken de boeren graag met ruime percelen, wat botst met de (van oorsprong) langwerpige, smalle veenontginningskavels. Die kavelstructuur verdient daarom meer bescherming, zodat de geschiedenis van de streek leesbaar blijft in het landschap. Helaas staan in de Omgevingsvisie (2016) alleen fragmenten van deze grootschalige structuur als 'landschappen met herkenbare opstrekkende verkaveling', terwijl dit juist patronen zijn die alleen herkenbaar blijven als ze over hun gehele strijklente behouden blijven. Het is dan ook misplaatst dat in de Omgevingsvisie de gekarteerde gebieden worden begrensd door (o.a.) de spoorlijn en de Wolddijk. Daarmee staat de provincie in feite toe dat in de toekomst zulke lijnen als schijn-ontginningsgrens over blijven. Ik pleit voor een duurzaam behoud van de duizend jaar oude zichtbare overblijfselen van de schepping van mijn woonomgeving.

  Bij voorbaat dank.

  • Rex
  • zondag 17 december 2017
  • 00:02

  Extra behoud/onderhoud en zelfs uitbereiding van natuurgebieden en cultureel historisch erfgoed! Er wordt veel te veel nieuwbouw gebouwd zonder echt rekening te houden met historische panden en/of natuur.

  • Janny Reitsema
  • zaterdag 16 december 2017
  • 23:28

  Zelf woon ik in Lutjegast, in mijn achtertuin kijk je uit naar De Baak. Een prachtig natuurgebied waar ik van geniet met droog weer....Persoonlijk wil ik mijn achtertuin graag hiermee verbinden met een innovatief woonconcept die plaats biedt aan ouderen, mensen met een beperking gecombineerd met kleinschalige kinderopvang.
  Ik gun meer mensen van dit prachtige gebied te genieten en zie veel mogelijkheden voor een combinatie voor wonen, werken en recreatie!

  • F.Moolenaar
  • zaterdag 16 december 2017
  • 22:40

  Woj wonen ruim 40 jaar in Stitswerd met een geweldige uitzicht richting Warffum. En nu, binnen een jaar, staan nu inmiddels 5 molens van 15 m te razen en het uitzicht is verpest. En er komen nog veel meer. En Nynke Homan van de Prov.Staten maar kletsen in de kranten dat het een mooie en goed ingepaste molentje is in het boerenland.
  Kom maar eens kijken bij ons in de Havenweg nr 1. Wat een schande!!!

  • Johan Meezen
  • zaterdag 16 december 2017
  • 22:35

  Ik woon aan de rand van het polderlandschap uitkijkende richting Bunde Duitsland en aan de andere kant naar de dijken van de Dollard. Wat ik de afgelopen jaren zie is dat de populatie aan allerlei soorten vogels heel hard achteruit gaat, en niet alleen vogels maar wat te denken van insecten? Ook die zie je elke jaar minder in deze omgeving. De grootschaligheid van de landbouw blijft zich maar uitbreiden, elke centimeter stukje grond moet omgeploegd worden en er dient gewas / gras te worden verbouwd. De diversiteit gaat met rasse schreden achteruit, mede door het veelvuldig gebruik van mest en gif op de landerijen. En dan de door de provincie opgelegde regel dat zonneparken bij voorkeur aansluiting gezocht moeten worden aan bestaand stedelijk gebied. Zie wat dit voor tweespalt in Finsterwolde teweeg brengt. Dan heeft een wethouder van het Oldambt nu weer voorgesteld om overal maar kleine windmolens te laten verrijzen. Die lelijke dingen gaan uiteraard weer gebouwd worden bij boerderijen in het open landschap. Zo wordt dit gebied steeds meer verkwanselt. Wij kijken hier al tegen de spuuglelijke windparken aan in Duitsland, en dan krijgen we straks ook nog deze kleine windmolens? Liever niet dus. Elke streek heeft zijn eigen beleving, Westerwolde kenmerkt zich door de vele bosschages, Oldambt door zijn openheid, laat dat alstublieft in stand en zorg dat de vogels en insecten terug keren in ons landschap.

  • R.Feiken-Seip
  • zaterdag 16 december 2017
  • 22:26

  Ben bijna 77 jaar en ben in Sellingen (nu nog gem.Vlagtwedde) geboren. Ik vond het vroeger mooier ,Het unieke van dit gebied is en gaat weg,het lijkt allemaal gelijkvormiger te worden. Geen korenbloemen en klaprozen meer langs de velden,duidelijk minder vogelsoorten.Ook de dreiging van meer vee o.a.geiten en koeien.Hier waren vroeger gemengde boeren bedrijven,niet zo groot dus.Maar ben toch nog wel blij dat ik hier in een dorp woon en niet in het drukke westen. m.vr.gr.

  • A Thieme
  • zaterdag 16 december 2017
  • 22:21

  Dit gebied is heel gevareerd, veel ,natuur, is hier in het verleden ontstaan door menselijk ingrijpen, wat goed heeft uitgepakt ( Paterwoldse meer, Quintes bos etc.)
  Voorkom te veel regeltjes, hekken afsluitingen en borden in dit mooie gebied, mens en natuur gaan hier goed samen.

  • Mirjan bekkering
  • zaterdag 16 december 2017
  • 22:02

  Geweldig mooi, nu nog die onzinnige, lelijke windmolens tegen houden!

  • J.Vecht
  • zaterdag 16 december 2017
  • 21:13

  Groningen verliest unieke natuurgebieden. Rondom Onlanden, bedrijventerrein langs de A7, Suikerunieterrein, alles wordt volgebouwd. Ecowijken ipv natuur...zonde!
  Alles moet meer, groter, meer geld ten koste van de wijdsheid en oorspronkelijke natuur die Groningen steeds minder heeft. Een globale trend wordt gevolgd met geld als leidraad. Ambitie boven wijsheid.

  • J.B. ten Cate
  • zaterdag 16 december 2017
  • 20:38

  Het coulissenlandschap moet zo goed mogelijk worden beschermd. Laat men vooral zeer terughoudend zijn met kappen en snoeien ter verwerving biomassa. Dat laatste gebeurt m.i. teveel.

  • Janny
  • zaterdag 16 december 2017
  • 19:35

  De biodiversiteit heeft zwaar te leiden; weilanden zijn veranderd in groene woestijnen en de houtwallen verdwijnen langzaam uit dit unieke gebied. Vogels, insecten en andere dieren hebben het zwaar en verdwijnen. Dit heeft actieve bescherming nodig met meer financiële prikkels (boetes) wanneer men zich niet aan de regels houdt.
  Tijd voor een toegankelijker biologisch boerenbedrijf wat bestaansrecht krijgt door in overgangsperiodes meer ondersteuning te krijgen. Stop onnodig maaien in en langs waterpartijen en het leegscheppen van sloten, die bij de eerste beste regenbui weer terug de sloot in spoelt.
  De aanlag van een nieuwe hoogspanningsroute ondergronds doen ipv nieuwe bovengrondse bekabeling!
  Betere communicatie tussen verschillende overheden (Rijkswaterstaat/gemeentes/etc.) zodat de een niet het werk van de ander teniet doet.

  • Janny
  • zaterdag 16 december 2017
  • 19:29

  De biodiversiteit heeft zwaar te leiden onder het huidige beleid. Weilanden veranderen in groene woestijnen waar geen insect of vogel zich meer thuis voelt. Wegbermen worden stuk gereden door te groot landbouwverkeer en de wegen zijn vervolgens ook niet meer veilig voor langzaam (recreatie-) verkeer. Kleine burgerinitiatieven worden door bureaucratie ontmoedigd en tegen gewerkt. Mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen zoals het ondergronds aanleggen van bekabeling i.p.v. nieuwe hoogspanningsmasten worden te gemakkelijk van tafel geveegd door machtsmisbruik van EZ en Tennet. Partijen werken onderling onvoldoende samen; daar waar een gemeente een wegberm inzaait met een bloemrijk mengsel, maait Rijkswaterstaat het weer te vroeg af. Landbouw en veeteelt kan alleen bestaan door subsidies, waar alleen maar meer ellende gecreëerd wordt. Er is geen beleid op het effectief gebruik van Round-up en dergelijke middelen.
  Te triest allemaal om op te noemen ...
  Mocht er door dit initiatief iets meer mogelijk zijn voor meer biodiversiteit dan zou dat erg mooi zijn, hoewel ik bang ben dat het tij haast niet meer is te keren.

  • H. Klieverik
  • zaterdag 16 december 2017
  • 19:09

  Heel graag meer bomen/bossen, ook ter compensatie van alle milieuschade/klimaatverandering.
  Meer ruimte voor de natuur!!

  • Ingrid van Nieuwkuijk
  • zaterdag 16 december 2017
  • 18:12

  Graag bos/bomen aanplanten. Groningen is best mooi, maar wat een gemis aan bos! Echt bos dat ook wat voorstelt.

  • Klaas Stuit
  • zaterdag 16 december 2017
  • 17:43

  Is mijn geboorte grond en de natuur.is.hartstikke mooi.

  • Harrie Miedema
  • zaterdag 16 december 2017
  • 17:27

  beste Martin,
  Ik schrik van je bericht dat er nog steeds natuurstroken langs sloten en kanalen door de landbouw worden ingepikt. Wij horen in de staten vooral positieve berichten over akkerranden en vogelakkers in het Oldambt, die plaats bieden aan akkervogels zoals de veldleeuwerik en grauwe kiekendief. Heb je voorbeelden waar natuurstroken verdwijnen door de landbouw? Merk jij niets van de positieve ontwikkelingen in het gebied met akkerranden en vogelakkers, of vind je dat niet voldoende?

  • Nienhuis
  • zaterdag 16 december 2017
  • 16:46

  Het groninger landschap van voor de ruilverkaveling was er eentje van mooie houtwallen, slingerende watertjes. Groningen moest mee in de welvaart vond men destijds. Friesland en Drenthe hielden vast aan de kenmerken van hun provincie. Groningen trok de sloten recht, kapte heel veel bomen en houtwallen ten gunste van de landbouw. Nu dat niet meer nodig is zou herstel van het landschap van weleer onze provincie kunnen versterken. Meer groen doet mens en milieu goed.

  • Mevrouw Weijens-Beun
  • zaterdag 16 december 2017
  • 16:32

  Veenkoloniën vol zetten met windmolens is een grote fout. Waarom is er in de politiek niemand verstandig? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Vogels en vleermuizen dood, gezondheidsschade bij bewoners, landschap verpest, meer vervuiling in Baotou, China, door ginning van schaarse grondstoffen voor batterijen van windmolens. Echt heel naar dat voor iets dat totaal niet werkt en niet duurzaam is, de Veenkoloniën worden opgeofferd.

  • Weessies
  • zaterdag 16 december 2017
  • 16:30

  Ik ben voor meer natuur en bomen. Niet alleen om de stad maar ook in de stad. Veel groen in wijken is verdwenen, terwijl bomen een belangrijke functie vervullen in omzetten van CO2 en opname van grondwater. Daarnaast maakt groen mens en dier gelukkiger.

  • h.rends
  • zaterdag 16 december 2017
  • 16:29

  natuur op 1

  • Marlies Ulenbelt
  • zaterdag 16 december 2017
  • 16:27

  Herstel van oud singellandschap, zoals voor de ruilverkaveling!

  • Bernard Stikfort
  • zaterdag 16 december 2017
  • 15:19

  Wat is daar bijzonder aan, mevrouw Oudman? Zie ook mijn eerdere reactie waar ik exact dezelfde voorstel. Door de klimaatverandering krijgen we meer extremen (zowel langdurige droogte, zie afgelopen voorjaar) als extreme regenval. Door de revatilisatie van het eeuwenoude systeem van de veenkoloniale wijken heb je in dit prachtige landbouwgebied met zijn vruchtbare dalgrond een enorme waterbuffer én een magnifiek irrigatiesysteem in één. De veenkoloniale wijken en ontginning is een dusdanig grote prestatie van menselijk vernuft, dat het vanuit de ruimte zichtbaar is en eigenlijk Werelderfgoed waardig zou zijn.

  • Bianca Holst
  • zaterdag 16 december 2017
  • 15:15

  Ik zie graag Groningen als de Oase van Nederland.
  Met dien verstande dat je in onze provincie weer op adem kunt komen en je verbinden met een vorm van ongereptheid. Schone lucht, schoon water, schone aarde en zuiver gebruik van vuur en warmte bronnen.
  Bij iedere beslissing die je neemt ook te rade gaan bij experts op ecologisch gebied. Niet de vaart der volkeren maar de vrede der volkeren zie ik hier voor me. Landelijk wonen, werken en zorg dragen voor cultuur en welzijn met elkaar.
  Juist omdat in Groningen door de gasmijnbouw en de schade daaruit voortkomend de urgentie voor de onvermijdelijke energie transitie hoog op de agenda is een holistische aanpak voor mij het meest logisch en Ecologisch.
  De ideeën en innovatie die zijn ontwikkeld aangaande landbouw, duurzame bouw, winkelen, voeding, energie verbruik, samenlevings verbanden enz kun je hier heel goed initiëren. Groene woonwijken met gemeenschappelijke boomgaarden en groentetuinen. Plekken waar mensen samen komen om rond een vuur te zitten. Creatieve centra in woongebieden. Natuur tempels, biodiversiteit voor flora, fauna en gewassen. Zo ook plaats voor rode, witte, gele en bruine mensen. Groningse rust en stilte veel kunst, muziek en zingende mensen. Succes Bianca Holst initiator van Groningen de Oase van Nederland, de eerste Ecocratie ter wereld.

  • Bernard Stikfort
  • zaterdag 16 december 2017
  • 15:12

  Statenlid Harrie Miedema: uw partij met uw gedeputeerde verpest mijn woongenot liever met een megalomaan windpark N33. Dan liever een veld vol zonnepanelen die je omzoomd met 'schaamgroen' voor het oog kunt verbergen. Apropos uw partij... Wát doet u partij eigenlijk om de authentieke en historische waarden van de Veenkoloniën te behouden?

  • henk koster
  • zaterdag 16 december 2017
  • 15:03

  Ik woon nu zo'n 50 jaar in dit gebied en kan nog steeds niet zeggen dat ik het mooi vind. De openheid die door sommigen zo geroemd wordt vind ik geen kwaliteit maar een negatief gevolg van voortdurende schaalvergroting in de landbouw. Als je hier af en toe door heen rijd zal het bijzonder zijn maar hoeveel mooier zijn de landbouwgebieden van de Achterhoek of het Westerkwartier met hun houtwallen en bomenrijen. Een planologische tekentafel schoonheid zou ik het Oldambt liever willen noemen voor mensen die er af en toe komen. De economische waarde van de landbouw ter verdediging van dit resultaat lijkt nogal uit verhouding. De agrarische sector voorziet maar een percentueel klein deel van de bewoners in hun bestaan maar de lobbykracht van deze groep heeft het landschappelijke beeld hier te sterk kunnen beïnvloeden. Gelukkig is er vooral door de stichting het Groninger Landschap veel gedaan en heeft dat al weer een paar mooie natuurgebieden opgeleverd.
  Echt treurig vind ik het kapbeleid van bomen in deze regio. De bomenrijen langs het Boelo Tijdens kanaal, het Winschoterdiep in Scheemda, of de Tweekarspelenweg. Allemaal verdwenen met nog meer saaie kale vlaktes als resultaat. Kortom, er is nog veel te doen.

  • Franca Sikkink
  • zaterdag 16 december 2017
  • 14:39

  We moeten heel zuinig zijn op het prachtige landschap oa van het duurswold. Woningbouw kan zeer goed dmv inbreiding ( veel grote boerderijen en huizen aan de lint) . Het open landschap behouden en weg met de gifspuiterij in de akkerbouw. Dat is verschrikkelijk.

  • Ineke konert
  • zaterdag 16 december 2017
  • 12:45

  De laatste jaren is door grootschalige cq intensieve landbouw veel verloren gegaan. We zien geen hazen, konijnen , fazanten en reeën meer. De vogels hebben onvoldoende voeding waardoor de jongen al in het nest sterven. De bijenstand is fors afgenomen waardoor uiteindelijk de nodige bestuiving van alle gewassen onvoldoende plaats vindt. Ik zou graag willen dat er weer meer stukken oorspronkelijke natuur terug komen.

  • Henk-Jan Hamminga
  • zaterdag 16 december 2017
  • 12:32

  Westerwolde. Een prachtige gemeente waar de natuur nog meer moet gaan floreren en waar zeker in de grotere kernen ook nieuwbouw moet worden toegestaan. Onder veel jongere mensen is de wens om een nieuw huis te bouwen in Westerwolde ontzettend groot.

  • Esmeralda
  • zaterdag 16 december 2017
  • 12:28

  Meer op groen!

  • Pieter Bouwsema
  • zaterdag 16 december 2017
  • 11:44

  Ik zou graag zien dat er meer ruimte voor de natuur komt. Groningen is voor het overgrote deel een cultuur landschap. Recreatie is prima maar ik denk dat daar genoeg ruimte voor is. Ruimte voor de natuur is er te weinig. Ik zou ook graag zien dat het management op boerderijen verandert omdat dat een ook zo’n impact heeft. Denk aan pesticiden, maaien, etc.

  • Catharina Arkema
  • zaterdag 16 december 2017
  • 10:47

  Het landschap vind ik erg belangrijk. Vooral als het zoveel mogelijk wordt beschermd en niet wordt aangetast door windmolens en industrie! Ook het kleinschalige van de perselen moet in stand gehouden worden of in oude staat worden teruggebracht. Verder vind ik dat de natuur veel meer uitgebreid mag worden. Deels toegankelijk en deels beschermd gebied. Verder vind ik dat veehouders en akkerbouwers verplicht moeten worden om een kleine randen langs hun percelen in te zaaien met bloemen, zodat insecten meer kans krijgen. Ook het bermbeheer dient daar op aangepast te worden. Geen bestuivers betekent straks geen eten meer! En tenslotte: Geef subsidie aan boeren die geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Die meer biologisch gaan produceren. Dat is beter voor de grond, grondwater en de natuur.

  • Gerrie
  • zaterdag 16 december 2017
  • 10:45

  Alleen al om te fietsen is dit een pracht gebied. Ga langs de smalle wegen dwars door dit gebied je zult versteld staan van ale het mooie onderweg het hele jaar door.

  • Gerda Westhof van Fastenhout
  • zaterdag 16 december 2017
  • 10:43

  Zichtbare teloorgang van de biodiversiteit, schrale gronden zijn door de overbemesting en toenemende intensivering van de landbouw gronden aan kwaliteit aan het inboeten. Door de teloorgang holt de kwaliteit van het bodemleven en insectenleven achteruit. Met als gevolg dat weidevogels verdwijnen en zangvogels zich niet langer kunnen handhaven. Bloemrijke graslanden staan zwaar onder druk door het veelvuldig gebruik van de welbekende gewasbeschermingsmiddelen. Dat vertaald zich in het verdwijnen van vele soorten bloeiende grassen. Door gebrek aan insecten worden er steeds minder bloemen bestoven, dat vertaald zich ook weer in een minder gevarieerd bloemrijk grasland. Subsidie’s zijn opgehouden voor de boeren met kleinere percelen grasland om hun weilanden extensief te bemesten. Met als gevolg de totale vergiftiging van ieder weiland door drijfmest en intensief gebruik van kunstmest. Weidevogels en jonge hazen hebben geen enkele kans om onder deze omstandigheden op te groeien. De in verhouding weinig hectare’s die voor weidevogels en bloemrijke graslanden zijn aangewezen kunnen dit niet opvangen. Ik zie het somber in

  • piet brontsema
  • zaterdag 16 december 2017
  • 10:20

  het is een pracht gebied, waar zout/zoet goed toe doet. Een prachtige groene toekomst kan hebben als wij dat willen. GROET

  • Meriam
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:55

  Naar mijn mening dient de zeer kenmerkende houtsingelstructuur, die de kleinschaligheid van het landschap benadrukt, te worden hersteld, beschermd en behouden. Wat daarbij in mijn ogen erg zou passen, zijn verspreide bloemrijke wildakkertjes, ten behoeve van insecten en wild.

  Wat ik mis, zeker in vergelijking met andere oostelijke provincies, is een netwerk van smalle wandelpaden, bijvoorbeeld langs de randen van weilanden. Beleving van het landschap is nu vooral mogelijk vanaf de openbare wegen.
  Ook zou de infrastructuur voor fietsers sterk mogen worden verbeterd, door het aanleggen van veilige, brede fietspaden met comfortabel asfalt, ook van en naar de steden. Dat zou woon-werkverkeer per fiets zeker aantrekkelijker maken.

  Verder ben ik voorstander van het behoud van de kleinere dorpen, zodat wat kleinschalig is ook echt kleinschalig blijft. Voor woningbouw zou met name ruimte moeten zijn bij de groeikernen.

  Als er een opgave ligt voor windenergie, stimuleert dan alleen kleine windmolens, die passen binnen het kleinschalige landschap, zoals bijvoorbeeld die van EAZ Wind.

  • Beerepoot
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:48

  Behoud van coulissen om doorheen te fietsen.

  • Marijke de Boer
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:26

  Graag het karakter van het landschap behouden

  • Marjan
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:25

  Graag respect en ruimte voor de natuur. Een integrale gedachten over mens en natuur en als het niet uit respect is dan in het besef dat we allen onderdeel zijn van een keten. Op den duur vallen er teveel schakels uit.
  Akkerranden zijn prachtig, maar ga er niet in jagen. Het Oldambt is mooi maar verrommelt steeds meer. Bomen en/of struiken zouden lelijke plekken uit het zicht kunnen onttrekken, en fijn zijn voor flora en fauna. Daar zou naar gekeken moeten worden door de gemeente bij het verstrekken van een omgevingsvergunning. En eigenlijk vooraf al duidelijk hebben in welke gebieden wel of niet activiteiten die een impact hebben, zijn toegestaan.

  • wilma
  • zaterdag 16 december 2017
  • 09:18

  er zou op veel meer plekken in het landschap van groningen

  • E. van der Kamp
  • zaterdag 16 december 2017
  • 08:35

  Wat mij betreft zijn we toe aan groene longen om de Stad. Ik merk aan mijzelf en aan mensen om mij heen het positieve effect van een mooi landschap of park.

  • Christina
  • zaterdag 16 december 2017
  • 08:11

  Het behoud en uitbreiding van natuur in Westerwolde is zeer belangrijk. Uitbreiding van het aantal biologische bedrijven kan daar bij helpen. Vooral stoppen met de chemische bestrijdingsmiddelen. Het is hier zo mooi, uitbreiding van kleinschalig toerisme zoals menners, ruiters wandelaars en fietsers en de bijpassende kleinschalige horeca zou zeer welkom zijn. Help de insecten door een goed bermbeheer.

  • Dick Toering
  • zaterdag 16 december 2017
  • 08:04

  Wie gaat er kleiner wonen etc.? Ik. Consuminderen is zeker goed mogelijk, maar je moet wel sterk in je schoenen staan, omdat de hele maatschappij is ingericht op consumeren. Het belang van de wereld is niet altijd een makkelijke drijfveer, maar dichter bij huis levert consuminderen op dat men geld overhoudt, wat anders besteed kan worden. In mijn geval aan minder werken voor geld en mijn passie volgen. Voor anderen kan het beteken eerder met pensioen, of vrijwilligerswerk doen, of vaker de natuur in, etc etc. De winst van consuminderen is een grotere kwaliteit van leven.

  • Freek Dicke
  • zaterdag 16 december 2017
  • 08:03

  Van de natuur en het soort landschap is al niet heel veel meer over in de omgeving. Zoals hier in de omgeving van Leek is het prachtig en mogen we er enorm trots op zijn. Mijn suggestie is dus dit zo laten als het is en geen roofbouw plegen op onze omgeving. Daar waar mogelijk beschermen, uitbreiden en goed onderhouden.
  Meer ruimte voor woningbouw kan in de dorpskernen waar nu lelijke grote (leegstaande) gebouwen staan of waar een overschot aan leegstand is op industrie terreinen. Een betere indeling van de bebouwing geeft ook het dorp op zich een ander zo niet beter aanzicht.

  • Dick Toering
  • zaterdag 16 december 2017
  • 07:58

  Een compacte stad beschermt de gebieden om de stad. Verrommeling van het landschap is een sluipend proces; goed beleid moet de kwaliteit van de landelijke omgeving bewaken. Mensen willen graag in het groen wonen, maar tegelijk wordt het groen rondom de stedelijke gebieden hierdoor minder van kwaliteit, waardoor dit door een hele grote groep mensen juist minder aantrekkelijk wordt als recreatiegebied. Bovendien zorgt versnippering ook voor verdwijnen van leefgebied voor dieren en verarming van natuur in het algemeen. Misschien niet voor ieder individu meteen het allerbelangrijkste, maar voor de leefbaarheid van de bevolking als geheel wel heel erg belangrijk. Een goede bescherming van open gebieden voorkomt wellicht ook zaken als milieuvervuiling; herkenbaarheid van structuren maakt het makkelijker deze kwalitatief te ontwikkelen (stad) of te beschermen (landschap). Ook zaken als woon/werkverkeer zijn gebaat bij een compacte stad, waar men makkelijk per fiets of openbaar vervoer kan komen.

  • Dick Toering
  • zaterdag 16 december 2017
  • 07:55

  Een compacte stad beschermt de gebieden om de stad. Verrommeling van het landschap is een sluipend proces; goed beleid moet de kwaliteit van de landelijke omgeving bewaken. Mensen willen graag in het groen wonen, maar tegelijk wordt het groen rondom de stedelijke gebieden hierdoor minder van kwaliteit, waardoor dit door een hele grote groep mensen juist minder aantrekkelijk wordt als recreatiegebied. Bovendien zorgt versnippering ook voor verdwijnen van leefgebied voor dieren en verarming van natuur in het algemeen. Misschien niet voor ieder individu meteen het allerbelangrijkste, maar voor de leefbaarheid van de bevolking als geheel wel heel erg belangrijk. Een goede bescherming van open gebieden voorkomt wellicht ook zaken als milieuvervuiling; herkenbaarheid van structuren maakt het makkelijker deze kwalitatief te ontwikkelen (stad) of te beschermen (landschap). Ook zaken als woon/werkverkeer zijn gebaat bij een compacte stad, waar men makkelijk per fiets of openbaar vervoer kan komen.

  • Geja Staal
  • zaterdag 16 december 2017
  • 07:51

  Wensen:meer aandacht voor “bloembermen” vanwege de vlinder en insektenstand en een soepeler overgang van natuurgebied naar agrarisch gebied, meer fietspaden

  • Trijnie van Lenning
  • zaterdag 16 december 2017
  • 07:42

  De natuur in onze per 1 Januari 2018 onstaande nieuwe gemeente Westerwolde moet zeer zeker behouden blijven en nog verder uitgebreid worden. Wel rekening houdende met ook de landbouwers en de mensen en hun woonomgeving. Volgens mij zijn jullie al heel goed op weg. Elke dag genieten wij van de rust en de ruimte, het prachtige landschap met de soms zo zeldzame dieren en planten.
  Dus behouden en uitbreiding is mijn voorstel en mening.

  • DJ Buunk
  • zaterdag 16 december 2017
  • 00:51

  Prachtig gebied! Vooral het vlakke weidse open landschap moet behouden blijven. Wat meer pure natuur zou welkom zijn. Zelf zou ik graag een mooi fiets/ wandelpad willen zien dwars door het gebied heen. Bv lang de Oude Geut of een soortgelijk stroompje of brede sloot. Echt zo'n ' alleen op de wereld' pad. Pareltje in het gebied vind ik zelf het stuk tussen de Wedderbergen en Bellingwolde. Polder Breedbaard is ook schitterend. Ook van de Akkerbouw kan ik intens genieten. Onmetelijke bieten en tarwevelden, bloeiend koolzaad in het voorjaar. De stilte is er soms ' oorverdovend'. Ik hou van dit gebied!

  • BR Oosterhoff
  • zaterdag 16 december 2017
  • 00:29

  De provincie laat te veel over zich heen lopen.
  Ik noem als voorbeeld de aardbevingproblematiek.
  Veel harder optreden naar de overheid.
  Er gaan vaak zaken mis en veel bewoners die te lang moeten wachten op duidelijkheid.
  Die genen die dichter bij het vuur zitten krijgen alles gedaan.
  Een ander voorbeeld zoals de 380 KV hoogspanningslijn door het noorden van de provincie.
  Er is voldoende geld beschikbaar om een groot gedeelte ondergronds te kunnen aanleggen. Maar zoals het nu lijkt gaat het niet gebeuren. De lijn gaat dwars over een vogelbroedgebied en dan ook nog door Middag-Humsterland. Praat me dus niet over erfgoed oid. Over gebieden waar het men uitkomt wordt er mooi gepraat. Maar over deze zaken wordt liever niet gesproken. Nogmaals, de provincie doet voorkomen alsof we allemaal heel erg begaan zijn met ons mooie gebied, maar ondertussen laat Groningen lekker over zich heen lopen en knikt lekker mee met oa economische zaken. Ik ben niet iemand die snel in de pen klimt om mijn ongenoegen te uiten, maar toen ik dit bericht voorbij zag komen was ik enigszins geïrriteerd en voelde mij genoodzaakt om mijn ergernissen op te schrijven.

  Met vriendelijke groet,

  Ronald Oosterhoff

  • BR Oosterhoff
  • zaterdag 16 december 2017
  • 00:29

  De provincie laat te veel over zich heen lopen.
  Ik noem als voorbeeld de aardbevingproblematiek.
  Veel harder optreden naar de overheid.
  Er gaan vaak zaken mis en veel bewoners die te lang moeten wachten op duidelijkheid.
  Die genen die dichter bij het vuur zitten krijgen alles gedaan.
  Een ander voorbeeld zoals de 380 KV hoogspanningslijn door het noorden van de provincie.
  Er is voldoende geld beschikbaar om een groot gedeelte ondergronds te kunnen aanleggen. Maar zoals het nu lijkt gaat het niet gebeuren. De lijn gaat dwars over een vogelbroedgebied en dan ook nog door Middag-Humsterland. Praat me dus niet over erfgoed oid. Over gebieden waar het men uitkomt wordt er mooi gepraat. Maar over deze zaken wordt liever niet gesproken. Nogmaals, de provincie doet voorkomen alsof we allemaal heel erg begaan zijn met ons mooie gebied, maar ondertussen laat Groningen lekker over zich heen lopen en knikt lekker mee met oa economische zaken. Ik ben niet iemand die snel in de pen klimt om mijn ongenoegen te uiten, maar toen ik dit bericht voorbij zag komen was ik enigszins geïrriteerd en voelde mij genoodzaakt om mijn ergernissen op te schrijven.

  Met vriendelijke groet,

  Ronald Oosterhoff

  • BR Oosterhoff
  • zaterdag 16 december 2017
  • 00:29

  De provincie laat te veel over zich heen lopen.
  Ik noem als voorbeeld de aardbevingproblematiek.
  Veel harder optreden naar de overheid.
  Er gaan vaak zaken mis en veel bewoners die te lang moeten wachten op duidelijkheid.
  Die genen die dichter bij het vuur zitten krijgen alles gedaan.
  Een ander voorbeeld zoals de 380 KV hoogspanningslijn door het noorden van de provincie.
  Er is voldoende geld beschikbaar om een groot gedeelte ondergronds te kunnen aanleggen. Maar zoals het nu lijkt gaat het niet gebeuren. De lijn gaat dwars over een vogelbroedgebied en dan ook nog door Middag-Humsterland. Praat me dus niet over erfgoed oid. Over gebieden waar het men uitkomt wordt er mooi gepraat. Maar over deze zaken wordt liever niet gesproken. Nogmaals, de provincie doet voorkomen alsof we allemaal heel erg begaan zijn met ons mooie gebied, maar ondertussen laat Groningen lekker over zich heen lopen en knikt lekker mee met oa economische zaken. Ik ben niet iemand die snel in de pen klimt om mijn ongenoegen te uiten, maar toen ik dit bericht voorbij zag komen was ik enigszins geïrriteerd en voelde mij genoodzaakt om mijn ergernissen op te schrijven.

  Met vriendelijke groet,

  Ronald Oosterhoff

  • Helena wouters
  • zaterdag 16 december 2017
  • 00:22

  De natuur moet worden beschermd, en verder ontwikkeld met ruimte voor natuurvriendelijk boeren, en ook recreatie ( wandelen en fietsen). Geen megaboerenbedrijven!

  • P.HUT
  • zaterdag 16 december 2017
  • 00:10

  Behoud en onderhoud de natuur in westerwolde, in een mooiere omgeving kan ik niet wonen.

  • I Vinke
  • vrijdag 15 december 2017
  • 23:24

  Ik ben het met Willy helemaal eens ,woon zelf ook vlak bij De Onlanden en wat een mooi gebied. Even over het Stadspark , wat vind ik het toch jammer dat er zo slordig met dit park om gegaan wordt men parkeert maar op het gras zodat de grond zo dicht slibt dat het water zelfs niet meer weg zakt. Oude bomen worden gekapt maar waar blijft de nieuwe aanplant ?
  Dan over de kantoor bouw langs de A7 wat staat daarvan leeg ? Dus stop nieuwbouw van kantoor ruimtes. Ook met hoogbouw graag wat voorzichtig zijn gun elkaar a.u.b. nog wat zon in eigen tuin. dat geeft zoveel meer woonplezier dan in schaduw wonen door hoogbouw.

  • vincent mahler
  • vrijdag 15 december 2017
  • 23:23

  Minder landbouwgronden en geen bestrijdingsmiddelen of verminderen.
  ruimte voor recreatie binnen natuurgebieden, fietspaden en groene lint zijn geweldig!
  Meer vogels vooral weidevogels, want die worden ernsitig berdreigd door landbouwmachines en pesticides alsmede milieuvervuiling door afval. Projecten voor scholen op het gebied van preventie en voorlichting. Meer buiten in de natuur voor kinderen in plaats van achter de beeldschermen.

  • Jan Remmers
  • vrijdag 15 december 2017
  • 20:26

  In dit gebied liggen veel uitdagingen en dito kansen.

  Wat weten we van dit gebied.

  Het karakter van oudsher wordt gekenmerkt door terpen.
  We moeten gezamenlijk nadenken over bodem daling, aardbeving gerelateerde zaken. Dit biedt ook enorme kansen.
  Door deels grond te winnen en dit te benutten voor nieuwe terpen met zuid gerichte landbouw kunnen we gezamenlijk veel veel bereiken dan we nu denken.
  Bouw woningen in risico gebieden in nieuwe afgravingen waar water gebied ontstaat. Deze woningen kunnen meedraaien met de zon.
  In het geval van een magnitude is er geen gevaar voor de bewoners. Laten we samen plannen gaan ontwikkelen

  • Jannes Aalders
  • vrijdag 15 december 2017
  • 20:23

  Ik ben voor het behoud van de natuurwaarden rond Groningen. A.u.b. niet meer woningbouw of bedrijventerreinen. Aanplant van bos hoeft van mij ook niet. Laten we eens accepteren dat bepaalde gebieden perfect zijn zoals ze zijn. Afblijven en met rust laten is mijn advies.

  • Marijke Rijff-Schriek
  • vrijdag 15 december 2017
  • 19:56

  De natuur moet opengesteld blijven voor wandelaars en recreanten. De jacht verbieden, patrijzen, fazant en ree, er liepen er 20 jaar geleden veel meer. Ik zie hen steeds minder. Wild beschermen door het plaatsen van reflectors op plaatsen waar wild de weg oversteekt zodat wild gewaarschuwd wordt voor het verkeer. Er worden nu teveel dieren slachtoffer van het verkeer, vooral in het donker.
  En zeker geen megastallen en lelie-teelt in ons mooie gebied of insecten vernielende landbouw giffen. Biologische landbouw zie ik graag gestimuleerd worden.

  • Martin Kruizinga
  • vrijdag 15 december 2017
  • 18:52

  Het landschap is mooi, maar de landbouw heeft een te groot, eenzijdig, overwicht . Tevens pikken ze voortdurend natuurstroken, bv. langs de sloten en kanalen in voor hun eigen gewin. Zowel de gemeente, waterschap als provincie besteden daar te weinig aandacht aan.

  • Tabe Jorritsma
  • vrijdag 15 december 2017
  • 18:51

  Wij wonen nu ruim een jaar in de oostwolderpolder en genieten nog elke dag van de ruimte en de rust. De mooie vergezichten, wolkenluchten, zonsopkomst en -ondergang. De vele vogels, reeën buizerds, hazen, enz. Minder mooi zijn de uitgestrekte graslanden waar geen weidevogel in wil broeden. We missen bloeiende bermen en akkerranden. Meer biologische veehouders zijn wat ons betreft welkom. Zie je nog eens koeien buiten.

  • Frans wisman
  • vrijdag 15 december 2017
  • 17:51

  Een mooi gebied waar prachtige stukken aan toegevoegd worden maar ook ontnomen. Nieuwe natuurgebieden kunnen door onderhoud hun eerste diversiteit behouden maar worden snel eenzijdig overwoekerd. En helaas wordt het agrarisch gebied ernstig bedreigd door nieuwe technologische fenomenen.

  • K.M.
  • vrijdag 15 december 2017
  • 17:51

  Het groninger landschap verandert gestaag in een agrarisch industrielandschap. Dat hebben we de laatste decennia gewoon laten gebeuren door een slappe politiek. Ondanks alle mooie praatjes zoals "echte duisternis" en "rust en ruimte". Echte duisternis is er niet meer. Rust en ruimte worden bijvoorbeeld verstoord door zenuwachtig bewegende lelijke windmolentjes met idiote vanen die het landschap totaal verpesten en binnenkort in het landschap worden uitgezaaid als een kankergezwel terwijl zonnepanelen in gedekte kleuren op een agrarisch dak een goed alternatief zouden vormen. En ga zomaar door. De verloedering gaat steeds verder en daar zal helaas geen eind aan komen.

  • willy Sjaarda
  • vrijdag 15 december 2017
  • 17:28

  Behoud van de natuur rond Groningen. Ik woon aan de westkant en ben binnen 5 minuten in de Onlanden, een mooi, open natuurgebied. Ook het gebied rond Onnen en Zuidlaardermeer is mooi met o.a. houtwallen en polderlandschap. Wil ik bomen zien, dan is het Stadspark vlakbij en voor echt bos is er het Noordlaarderbos plus iets verder Roden, Norg. Belangrijk vind ik dat de stad niet steeds verder uitbreid, graag bouwen op bestaande locaties, zoals oude industrieterrein, Suikerterrein/voormalige vloeivelden e.d. En meer appartementen, 3 á 4 hoog, geen woontorens voor mij.
  Onnodig is het industrieterrein richting Drachten, zonde dat het is aangelegd.

  • willy Sjaarda
  • vrijdag 15 december 2017
  • 16:56

  Ik zie dat er al door diverse mensen gepleit wordt voor natuurinclusieve - en biologische landbouw, hier sluit ik mij graag bij aan. Ik hoop dat hierdoor ook nog meer aandacht komt voor behoud van de weidevogels in dit gebied. Bekend is dat de weidevogelstand nog steeds afneemt ondanks al jaren agrarische natuurbeheer. Weidevogels hebben natte, kruidenrijke, met stalmest bemestte graslanden nodig. Aaneengesloten, open en rustige gebieden, dus bijv. geen Plusfietspaden er door heen. Misschien kunnen bestaande gebieden uitgebreid worden en het beheer zodanig versterkt dat de vogel voorrang heeft op de productie. In dit kader vraag ik mij trouwens af in hoeverre provincie, gemeenten en natuurorganisaties zich op elkaar afstemmen.

  • Jan Willem Steenweg
  • vrijdag 15 december 2017
  • 16:18

  Meer ruimte voor natuur, niet afbreken zoals Staatsbosbeheer hier bezig is, onder het mom van veiligheid.
  Geen gif of kunstmest, alleen biologisch boeren.
  Geef de boeren subsidie om meer voor de natuur te doen, geen vergunning afgeven voor megastallen.
  Overleg met de bewoners wat ze willen.

  • willy Sjaarda
  • vrijdag 15 december 2017
  • 16:14

  Het roegwold en schildmeer zijn mooie gebieden, maar voor het grootschalige open agrarische landschap geldt het zelfde als ik aangaf voor 't Oldambt. Het is te monotoon, grote strakke vlakten met eentonig gewas, elke vierkante meter is benut, alles is gericht op productieverhoging en wat ongewenst is wordt bestreden. Ik ben voor natuurinclusieve- en biologische landbouw en veeteelt. En dan niet alleen ingezaaide akkerranden en braakliggende hoekjes, maar een algehele verandering van het landbouwbeleid.

  • Jop Smit
  • vrijdag 15 december 2017
  • 16:06

  Ik geniet ontzettend van het Groningerland.
  Maar wat jammer dat het gebied wordt verpest door de expansiedrift van boeren die in de meeste gevallen een oerlelijke schuur bij de bestaande bebouwing plaatsen, echter zonder rekening te houden met de naaste buren.
  Ook vind ik het qua gezondheid belangrijk dat er per hectare niet te veel koeien worden gehouden.
  Bebouwing in het buitengebied moet (beperkt) mogelijk zijn.
  Wat mij betreft is er natuur genoeg.
  Graag een alerte overheid die koeienfabrieken een halt toe roept!

  • willy Sjaarda
  • vrijdag 15 december 2017
  • 15:33

  Oldambt is een mooi gebied, maar met veel monotone akkerbouw. Ik zou graag meer aandacht willen vragen voor natuurinclusieve - en biologische landbouw, meer diversiteit aan gewassen. De huidige landbouw is te eenzijdig op productie gericht. Dit komt waarschijnlijk mede doordat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nog steeds gericht is op een zo intensief mogelijke landbouw met maximale productie en export. Terwijl wij als klein land binnen Europa al heel hoog staan op de exportladder.

  • A.Margot van Oosten
  • vrijdag 15 december 2017
  • 14:59

  Langs de Ruiten A in Westerwolde is het allemaal schitterend geworden maar, vlakbij en langs de grens er van liggen direct al megastallen, vreselijk grote nieuwe schuren ! Het contrast is des te schrijnender. Kan er bij toestemming van de bouw er van niet verplicht struikgewas en/of bomen omheen geplant worden ? De akkers staan nu vol water en dat hoeft niet als je er wat op laat groeien of iets laat staan. Er worden steeds meer bomen gekapt en niet vervangen. (er zijn er nooit genoeg !) Ook de verstening rukt op op de erven. De heersende mode van de graf en tegeltuinen blijft maar doorgaan terwijl eenvoudige beplanting niet meer tijd kost om te onderhouden......De kennis neemt wel erg af, ook bij de Gemeentes m.b.t. het groenbeheer. Gras is zo makkelijk om te verzorgen.

  • P. Westerhof
  • vrijdag 15 december 2017
  • 14:19

  Wat ik weet van mijn ouders is, dat er vroeger veel zandwegen waren (zandreed). Samen met het behoud en het terugbrengen van de coulissen mogen ook een aantal zandwegen terugkomen!

  • Wout Veldstra
  • vrijdag 15 december 2017
  • 13:59

  deze zomer een week op het huis gepast van vrienden in Westernieland; ik werd bijna depressief van de schaalvergroting in de landbouw en de absolute armoede die dat in natuur en landschap oplevert. Hier en daar een perceeltje van een bioboer en daar zie je de biodiversiteit concreet. Met klem pleit ik voor de ecologisering landbouw in Groningen en herstel van oorspronkelijke landschapselementen.

  • Wout Veldstra
  • vrijdag 15 december 2017
  • 13:53

  Het zou mooi zijn als er werk gemaakt werd van het project Laagveengordel, zodat het idee van de robuuste ecostructuur, wat door Bleeker werd vermoord, alsnog mogelijk wordt. Volgens mij ligt het nu ergens in de kast.

  • Martin van den Berg
  • vrijdag 15 december 2017
  • 11:59

  De natuur in omgeving Delfzijl staat zwaar onder druk, veel eentonig grasland met nagenoeg geen weidevogels.
  In de directe omgeving van Delfzijl is alleen het Biesummerbos. Verbetering van het bos omvang is mogelijk door het voormalig sportpark Uitwierde te betrekken bij bovengenoemde bos en het Voolhok.
  De gemeente Delfzijl heeft het plan om de bomen van het gehele sportpark te rooien, ivm de zichtlijnen naar de oostzijde van de terp Uitwierde en het terrein dan te verkopen aan een veeboer.
  Plan is mi discutabel, nl. oostzijde van de terp is alleen nieuwe woningbouw, westzijde is nog grotendeels in oorspronkelijke staat en met nog meer eentonig grasland verbeterd de natuur zeer zeker niet.
  Het moet toch mogelijk zijn om een plan te maken waar flora, fauna en de historische lijnen van de omgeving en van de terp beter tot hun recht komen.

  • Bernard Stikfort
  • vrijdag 15 december 2017
  • 11:54

  Benut de kracht van de Veenkoloniën positief. In een tijd van veranderend klimaat zouden de bestaande veenkoloniale wijken gerevitaliseerd moeten worden, en gedempte wijken gereconstrueerd. Maak van de Veenkoloniën het epicentrum van landbouwinnovatie en bescherm het open landschap door megalomane windparken tegen te gaan.

  • Deborah
  • vrijdag 15 december 2017
  • 09:14

  De natuur moet behouden worden! Stééds meer natuur wordt opgeslokt door woningen e.d. terwijl de natuur het gezicht is van de veenkoloniën. Behoudt de rust en ruimte ! Ik ben er trots op hier te wonen

  • Roland van der Zwaag
  • vrijdag 15 december 2017
  • 08:59

  Prachtig dunbevolkt landschap met een grote afwisseling in natuurdoeltypen op een relatief klein oppervalk. Ik ben helemaal fan van bloemrijke hooilanden en vooral de natte schraallanden rondom de waterlopen (beken).

  Ik hoop dat we de droge en vochtige heide kunnen behouden!

  Roland

  • Roel vonk
  • vrijdag 15 december 2017
  • 08:31

  Het is wenselijk meer aandacht te besteden en de potentie te gebruiken van de oostkant van het Zuidlaardermeer ( tussen De Groeve en Meerwijck). Erg veel dagjesmensen maken gebruik van de drukke doorgaande weg ( Woldweg) , terwijl het uitbreiden van fiets en wandelpaden dichter bij het meer achterwege blijft. Dit is een gemiste kans en erg zinvol voor diverse gebruikers groepen.

  • Maat
  • vrijdag 15 december 2017
  • 08:13

  Ik kies voor de natuur en de bescherming, handhaving en uitbreiding daarvan. Misschien kunnen mensen meer worden gestimuleerd in de Groninger dorpen te gaan wonen als ze dichter bij de natuur willen wonen. En misschien kan de provincie meehelpen ervoor te zorgen dat er weer meer voorzieningen komen in de dorpen.

  • Ron Hemelrijk
  • vrijdag 15 december 2017
  • 07:46

  Ik ben samen met mijn gezin 15 jaar geleden vanuit Sliedrecht (drukke randstad) naar het rustige Oldambt gekomen. Wij genieten volop van de ruimte, rust en de natuur en niet te vergeten de bewoners in de provincie Groningen. Een van mijn hobby's is wandelsport en daarom is het mijn wens dat de natuur beschermd en uitgebreid wordt en meer wandel/fietspaden met daarbij meer rustbankjes zou voor wat mij betreft zeer welkom zijn.

  • J. Nomen
  • vrijdag 15 december 2017
  • 07:17

  Kom zelf vanuit het westen, de randstad, geboren te Giessendam in 1954, was toen een relatief klein dorp. Inmiddels is er vanaf Gorcum een nagenoeg aaneengesloten bebouwing van woonwijken en bedrijfsterreinen. Loop het rijtje maar af: Gorcum, Hardinxveld, Sliedrecht, Papendrecht Alblasserdam, Dordrecht, de rivier over: Zwijndrecht, Ridderkerk, Barendrecht, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen Maassluis, Delft den Haag.
  Ik woon met heel veel genoegen in Warffum, hier is nog ruimte en rust, doet me aan mijn vroege jeugd denken. En ik ben niet de enige. Ik zeg wel eens: als je wil zien hoe het niet moet ga in het westen kijken en rij de A15 uit vanaf het verkeersplein Gorcum tot Alblasserdam (asfalt, betuwelijn, industrieterreinen langs de snelweg)

  • Erik Jongejan
  • vrijdag 15 december 2017
  • 03:23

  Als bioloog die al 23 jaar hier in Parc Emslandermeer een woning heeft, zoekt nieuwe uitdagingen de natuur in de regio te verkennen. Hij maakf de wandelingen mee van Eltjo Glanenburg en spreekt met vele wandelgenoten. Ik zou daarmee ook ecologische tochten willen verzorgen, nu ik definitief op Het Parc ga wonen. Zelf heb ik met mijn studenten uit Nijmegen me bezig gehouden met landschapswaardering.
  Samen met een fysisch geograaf verzorgden we inventarisaties in andere regio's, zoals ik deed bij mijn studie van het Kromme Rijn Project. Dit was een multidisciplinair onderzoek waarbij een basis is gelegd voor een planologie van een meer verantwoorde ecologische invulling van het land.

  • Erik Jongejan
  • vrijdag 15 december 2017
  • 03:20

  Als bioloog die al 23 jaar hier in Parc Emslandermeer een woning heeft, zoekt nieuwe uitdagingen de natuur in de regio te verkennen. Hij maakf de wandelingen mee van Eltjo Glanenburg en spreekt met vele wandelgenoten. Ik zou daarmee ook ecologische tochten willen verzorgen, nu ik definitief op Het Parc ga wonen. Zelf heb ik met mijn studenten uit Nijmegen me bezig gehouden met landschapswaardering.
  Samen met een fysisch geograaf verzorgden we inventarisaties in andere regio's, zoals ik deed bij mijn studie van het Kromme Rijn Project. Dit was een multidisciplinair onderzoek waarbij een basis is gelegd voor een planologie van een meer verantwoorde ecologische invulling van het land.

  • Kim Bakker
  • donderdag 14 december 2017
  • 23:36

  Ik ben voor meer bomen in en rond de stad Groningen. Al ben ik zeker van mening dat er wel een oplossing mag komen voor het woontekort.

  • Meijer
  • donderdag 14 december 2017
  • 23:22

  het landschap moet maximaal open gehouden worden. De karakteristieke elementen moeten worden behouden!
  Doen we dat niet, waar we al druk mee bezig zijn, verliest het zijn aantrekkelijkheid en verworden we gelijk aan de andere provincies.

  • franke koksma
  • donderdag 14 december 2017
  • 23:03

  Geschiedenis en schoonheid
  Tussen Ulrum en Leens ligt De Houw, één van de wierden op de kwelderwal die van Vierhuizen naar Wehe-den Hoorn loopt. Op het hoogste punt van De Houw zie je de dorpswierde van Leens o zo prachtig liggen. En als je wat dichterbij komt, het erf en de schuren van boerderij “Oldeheem” en het glooiende grasveld van “De oude Weem”, de voormalige pastorie van de Petruskerk. De toren van de kerk steekt hoog uit boven de ook al hoge bomen. Bijna nergens in het Groninger land vind je zoiets. Hier ligt de kern van het dorp nog pal aan de akker, net als honderden jaren geleden! Nog vóór de bedijking, bijna duizend jaar geleden, werd hier op platbodems de tufsteen voor de Petruskerk aangevoerd. Schoonheid en geschiedenis. Als je van bovenaf de wierde naar het westen kijkt kun je met een beetje fantasie dat nog voor je zien. In 2011 plantte iemand die de geschiedenis van ons landschap niet belangrijk vond en de schoonheid evenmin, precies daar, vijfhonderd loofbomen. Helaas zijn na enkele rechtszaken niet alle bomen verwijderd. In 2004 waren er zelfs plannen deze locatie tot “beschermd dorpsgezicht” uit te roepen. Nooit werd verklaard waardoor dat niet gebeurde … nieuwe kans voor de nieuwe gemeente Het Hogeland?
  Franke Koksma - Leens

  • Hilma Oudman Statenlid ChristenUnie
  • donderdag 14 december 2017
  • 22:03

  Wat n leuk idee! Schuilhutjes, om te schuilen voor de regen als alternatieve picknickplek of om dieren te bestuderen of .... ?

  • René Kriek
  • donderdag 14 december 2017
  • 22:02

  Kunstmatige natuur bezorgt mij beslist nachtmerries. Zie mijn eerdere reactie....

  • René Kriek
  • donderdag 14 december 2017
  • 21:58

  Kunstmatige natuur moeten we inderdaad beslist niet hebben! Echte woeste natuur graag, met veel inheemse planten en dieren in een krachtig ecosysteem zoals dat hier vele eeuwen is geweest vóórdat er moderne landbouw kwam die de natuur vernietigt met massa’s gif en mest met als enig doel de export van veevoer, melk(poeder) en lelies.
  Boeren die wél snappen hoe de natuur werkt en hier respectvol mee kunnen omgaaan zijn natuurlijk van harte welkom! Ze zullen merken dat in een gezonde natuurlijke omgeving veel minder ziektes en plagen voorkomen dan in een agro-industrieële woestijn.....

  • Wilderik
  • donderdag 14 december 2017
  • 21:43

  De eemshaven is van cruciaal belang voor de werkgelegenheid in deze omgeving. Vele bedrijven en mensen uit de regio van laag tot hoog opgeleid vinden er werk en kunnen hiermee hun gezin onderhouden. Traditionel industrie bied daarbij door de vaste inkomsten mogelijkheden voor nieuwe technologie. Door de ruimte en iets minder regels bied je bedrijven de kans om naar de eemshaven te komen en niet te gaan zitten in bijvoorbeeld duitseland of belgie.

  • Helen hulst
  • donderdag 14 december 2017
  • 21:33

  Prachtig rustig gebied. Jammer van de vele boomkwekerijen met volop exoten die hier misstaan.
  Liever biologische landbouw.

  • Wilco van der Laan
  • donderdag 14 december 2017
  • 21:26

  Geachte provincie,

  Mijn mening is dat het gebied ontzettend belangrijk is voor de ecologische structuur. Het draagt bij aan het halen van de milieudoelstellingen waaronder terugdringen van co2 en het behoud van talloze bedreigde diersoorten zoals de otter, bever, Roerdomp, Heikikker en natuurlijk het toenemen van insecten. Voor boeren is het zeer aantrekkelijk om verschillende soorten vee te laten grazen en mee te helpen met het beheer zoals maaien enz (zie de samenwerkingsverband SBB - Natuurvereniging Slochteren)

  Voor veel mensen is het tegenwoordig belangrijk om tot rust te komen ivm de drukke maatschappij. Het gebied werkt hier aan mee.

  Kwa toerisme kan Groningen op een andere manier op de kaart komen te staan dan de gasproblematiek en economisch floreren door restaurants campings (bij de boer) B&B vakantieparken fietsverhuur enz enz te laten exploreren waar dat kan.

  Ik pleit er vurig voor het gebied in de toekomst nog verder uit te breiden zodat meer gebieden met elkaar in verbinding komen..

  Kortom, alleen maar win win situaties..

  Tot slot, ik wil graag op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen en meedenken praten over plannen in de toekomst..

  • Jelle smit
  • donderdag 14 december 2017
  • 20:28

  Hallo de natuur, recreatie, werk,en toerisme moeten meer samen komen
  In de regio Oost Groningen. Wat mij opvalt is dat veel mensen uit het westen die hier zijn komen wonen
  Zich druk maken om de natuur en dat is prima! Maar wel met mate! Toerisme en recreatie is werkgelegenheid en dat kunnen we hier goed gebruiken. Ik zit zelf vaak met wat boten op de dollard en zou graag willen meedenken en mijn visie willen toelichten.
  Grt jelle Motorcycleworks Siddeburen

  • Jw top
  • donderdag 14 december 2017
  • 20:13

  Meer ruimte voor de natuur door het terugdringen van intensieve landbouw en veehouderij

  • Pascal
  • donderdag 14 december 2017
  • 19:09

  In een wereld waarin de natuur/biodiversiteit in een rap tempo achteruit gaat verbaast het mij om te lezen dat er stemmen opgaan die het landschap nog meer willen verschralen voor menselijk gewin op korte termijn. Het huidige bestand van houtwallen, geriefhoutbosjes en singels dient beschermd te worden en aanleg van nieuwe natuur gestimuleerd. Dit hoeft niet ten koste te gaan van productie of ruimte want natuur kan meerdere doelen dienen. Zomen van "groen" rondom akkers en weilanden bieden een natuurlijke buffer waardoor plaagdieren minder snel de overhand kunnen krijgen. Ook bied het nest en schuilgelegenheid voor tientallen dieren, vogels kunnen weer nestelen, kwartels en fazanten kunnen zich weer vrij rondbewegen en insecten zoals bijen en vlinders hebben weer meer bloeiende planten om jaarrond te kunnen voeden. Gefaseerde houtkap van geriefhout in bosjes en wallen bied daarnaast een hernieuwbare energiebron zonder de natuur te erg te verstoren. Het niet langer meermaals per jaar maaien van bermen bied daarnaast een flinke kostenbesparing met een vergroting van de biodiversiteit op de koop toe. Meer groen is daarnaast goed voor de gezondheid van mensen en aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. Goed voor iedereen dus.

  • Herbert Poortman
  • donderdag 14 december 2017
  • 18:58

  Laat het gescheiden. Zo krijgen ook de dieren hun rust. Natuur is natuur. Recreatie is niet te combineren met natuur.

  • Jan -willem van der Wal
  • donderdag 14 december 2017
  • 18:32

  Laten we toch vooral de natuur behouden zoals die is ontstaan en de mogelijkheid bieden om zich op natuurlijke wijze uit te breiden. Eenmaal ingegrepen in de natuur betekend verlies van historisch landschap.

  • Marijke
  • donderdag 14 december 2017
  • 18:24

  Ik zou trots willen zijn op iets bijzonders in Nederland, en niet in de belangstelling als krimpregio. Maar wel de meest bijzondere regio die we kennen, met overal bloeiende bermen, en gezonde landbouw zonder gif door samenwerking tussen provincie, landbouwers/boeren en bewoners om het een gezonde stralende bloeiende regio te maken waar de natuur en de bewoners blij en gezond van worden. Iedereen wil er dan wel wonen, we zullen een stralend voorbeeld kunnen zijn

  • Henk Honingh
  • donderdag 14 december 2017
  • 18:22

  Het landshap is wel aardig. Denk je er over na, is het een groene woestijn geworden. Broodnodig om weer een paar gebiedjes erin te hebben waar met stalmest op rustige wijze het land wordt bewerkt. Met bijtjes en bloemetjes en vogeltjes.

  • Hilma Oudman Statenlid ChristenUnie
  • donderdag 14 december 2017
  • 18:07

  Wat bijzonder dat u het voorstel doet om de kanalen weer te graven.

  • Anna
  • donderdag 14 december 2017
  • 17:44

  Ik ben voor meer groen!!

  • Guido van Benten
  • donderdag 14 december 2017
  • 17:11

  Meer groen is meer beter. Als we doorgaan met alles volbouwen en bestraten zeggen we over 50 jaar "goh, wat jammer eigenlijk, dat we er niet zuiniger op zijn geweest". Dat kun je beter voor zijn.

  • H.Doedens
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:29

  Geboren en getogen in het marnegebied is dat nog steeds mijn favoriete omgeving, zeker nu het uitgebreid is met het Lauwersmeer gebied. Het Hoogeland met zijn weidse vergezichten en dorpen aan de horizon. Prachtig open landschap. Niets aan veranderen!!!!!

  • Vincent van Zal
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:25

  Het Zuidelijk Westerkwartier moet absoluut zijn karakter behouden, dus niet al te grote weiden omzoomd met prachtige houtsingels en alle hierboven vermelde schoonheden cq. rijkdommen. Ben zelf 12 jaar lang ambassadeur geweest van de boeren natuurvereniging BoerenNatuur ZWK. en als schouwer vele houtsingel en pingo's geschouwd. De dagen van schouwen waren een van voldoening en genieten van de schoonheid van het ZWK. Voor de boeren, bewoners en de dieren die in dit gebied leven en voor de vele toeristen die het ZWK bezoeken moet het geweldige coulissenlandschap behouden blijven. De meeste boeren die in het ZWK wonen doen aan natuurbeheer en boeren samen met de natuur. Als bewoners van een klein boerderijtje met een bunder grond en 250 meter houtsingel die ik zelf onderhoud, onze schapen, ezels, honden, katten en kippen genieten wij elke dag weer van onze bijzondere plek en voelen wij ons heel rijk met het feit dat wij in het prachtige ZWK mogen en kunnen wonen.

  • M.nijboer
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:09

  De natuur moet blijven, uitbreiding zou fijn zijn in combinatie met kleinschalige biologische tuinbouw..

  • C. Meijer
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:08

  Laat de provincie zo als het nu is geen verder versnippering tbv van de landbouw en veehouderij en mestbedrijven en zorg dat de natuur wat beter zijn gang kan gang en geef de kleine dorpen de kans om te groeien (nieuwbouw) en laat de stad Groningen een pas op de plaats maken en ga een zorgen voor betere openbaar vervoer en schaf desnoods het OV-bureau af en neem het weer in eigen beheer er moet nu te veel geld verdiend worden en wat niet terecht komt waar het hoort .en bereid het spoor uit naar het zuiden via stadskanaal richting emmen. En laat de provinciebestuuders zich met zaken bezig houden die voor elke Groninger wat opleverd en niet voor eigen naam en partij

  • R. de Groot
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:04

  Mede vanwege het prachtige landschap zijn wij in dit gebied komen wonen. Wij werden eigenlijk meteen verliefd op dit gebied toen we er - eigenlijk voor het eerst, want het uiterste noorden van Groningen is vér! - een kijkje gingen nemen: de prachtige monumentale boerderijen, de vele bijzondere vogels, de kronkelende wegen en waterlopen. Je voelt er de eeuwenoude geschiedenis - het is 'oud' land. In Nederland zijn vrijwel geen gebieden meer te vinden die zó ongerept en zelfs poëtisch zijn als het Hoogeland. Hoewel je er ver kunt kijken is er opvallend weinig horizonvervuiling. Wie op een heldere voorjaarsdag gaat fietsen ziet niets dan schoonheid. Of op een nevelige winterdag, als alles bedekt is met een laagje rijp: de silhouetten van de oude schuren met wolfsdak in de verte, met de door wind geteisterde bomen eromheen.
  Helaas hebben wij in de afgelopen vijf jaar veel zien veranderen. Overal worden nieuwe schuren bijgebouwd, zonder enige aandacht voor de inpassing in het landschap. Ze zijn allemaal hetzelfde en veel te groot, zonder enige vormgeving. Vaak worden er zelfs niet eens meer bomen omheen geplant. Steeds meer eeuwenoude(!) historische schuren worden afgebroken. Hoewel elke historische schuur uilen herbergt, is er in de nieuwe schuren geen gelegenheid meer om te broeden. Hoe moet dat met de uilen, de vleermuizen, de boerenzwaluwen?
  De essentaksterfte komt er nu nog bij: waardevolle bosjes die veel leven herbergen, gaan overal vrijwel geheel plat. Hoewel de bomen ziek zijn, is de manier waarop dit gebeurt, met grote machines - vrijwel alle onderbegroeiing gaat mee, en zelf veel volwassen eiken en elzen die helemaal niet ziek zijn! - een aanfluiting. Dit is allemaal een kwestie van geld, waarbij de moderne techniek en 'met je tijd meegaan' als excuus worden gebruikt. Verder valt het ons op dat veel sloten ongelooflijk smerig zijn. In Rotterdam, achter onze vroegere volkstuin, zaten meer kikkers! Daar kan de hond gewoon een duik nemen zonder ziek te worden.
  Naar ons idee staan landschap en biodiversiteit in Groningen opvallend laag op de prioriteitenlijst. Dit ondanks goede organisaties als het Groninger Landschap en Wierde en Dijk waar wij lid van zijn. De inspanningen lijken helaas toch een druppel op een gloeiende plaat. Ook de boeren kunnen de problemen niet alleen oplossen, daar is geld voor nodig. De subsidies voor het saneren van asbestdaken van honderd of tweehonderd jaar oude schuren zijn absurd laag: vervangen is vaak goedkoper en efficiënter. Daar komt bij dat de monumentenzorg zich vooral lijkt te richten op enkele pareltjes, terwijl de vele oude schuren in feite de voornaamste dragers van dit (in de hele wereld!) unieke landschap zijn. Als er nog maar enkele historische schuren overgebleven zijn, is het te laat. De ervaring leert dat men (overheden, burgers) altijd spijt krijgt van het onherstelbaar(!) verwoesten van historisch erfgoed, die een streek een eigen karakter geven, en dat de weinige overgebleven 'plekjes' het gevoel 'thuis' te zijn zullen moeten redden. Maar met enkele historische monumenten gelegen op een industrieterrein blijft het bijzondere karakter niet behouden! Als de verwoesting op dit tempo doorgaat, dan wordt dit prachtige gebied uiteindelijk - en mogelijk sneller dan we denken - een armoedig en achtergebleven gebied, waar niemand zich meer vrijwillig vestigt. Terwijl het ook anders kan en er zeker goede initiatieven gaande zijn!
  Ons idee: een goede, overkoepelende visie, waarbij met name de biodiversiteit (vogels, vogels, vogels!) en het 'heel gewone' cultuurhistorisch erfgoed hoog op de prioriteitenlijst staan, maar eveneens voldoende aandacht voor het economische belang van de vele akkerbouwers. Wierde en Dijk is gelukkig al bezig met een programma om het bouwen van nieuwe schuren onder begeleiding van architecten te stimuleren. Want ook strakke en bruikbare schuren, van moderne materialen, kúnnen uitstekend in het landschap passen, mits er enige aandacht aan de landschappelijke inpassing en architectuur wordt besteed. Dit is vooral een kwestie van schaal, zichtlijnen, kortom: vormgeving. Waarom konden de negentiende eeuwers dat wel en wij, met ál onze moderne technieken, niet? Schoonheid is niet uitsluitend 'subjectief'. Het maakt dat mensen zich thuis voelen in een streek en hun leven en werk daar als zinvol ervaren. Verder kan het landschap een reden zijn om niet, zodra er bijvoorbeeld meer geld is, naar een andere streek te verhuizen.
  Voor de goede orde: ik begrijp dat het landschap 'geen museum' is, en dat we 'met onze tijd mee moeten gaan'. Ik ben al evenmin een voorstander van historiserend bouwen: we leven nu, en een modern gebouw moet een uitdrukking zijn van deze tijd. Maar is onze tijd zó verschrikkelijk lelijk?! Is dát 'vooruitgang'?!
  Hoe dan ook: dit soort dooddoeners ('landschap geen museum') zijn in feite drogredenen, valse dilemma's: alsof er geen andere alternatieven zijn dan hollen of stilstaan. Met iets meer geld - subsidies, met name voor de vervanging van asbest daken - kunnen de historische schuren tenminste behouden blijven. Ook voor de landschappelijke inpassing van nieuwe schuren zou - vanuit ons aller belang en het behoud van onvervangbaar historische erfgoed - meer geld beschikbaar moeten komen. Vanuit Den Haag, vanuit Europa desnoods, of waarom niet vanuit de NAM? Nieuwe speeltuinen, gesubsidieerd door de NAM, zijn er inmiddels genoeg.
  Het Hoogeland is het waard!

  • Martijn van der Voo
  • donderdag 14 december 2017
  • 16:04

  Graag zou ik zien dat het gebied zich meer op kleinschaligheid duurzaam en natuur zou profileren. Dat de recreatie ook op dat gebied de natuur geen schade berokkent, wat het helaas nu wel doet. Misschien de nadruk op ecotoerisme.

  • Jaap Stuiver
  • donderdag 14 december 2017
  • 15:46

  Westerwolde is al prachtig, heerlijk om door de natuur te wandelen en te fietsen. Daarom mag het niet verkwanseld worden, nog meer groen is wat mij betreft welkom. Stimuleer natuurlijke landbouw, maak wandel en fietspaden, laat de oude streek terugkomen zonder prikkel- en schrikdraad, geef voorlichting en verbied niet te veel.

  • Chris Lingeman
  • donderdag 14 december 2017
  • 15:41

  Het westerkwartier in Groningen is een mooi, kleinschalig gebied. Het mooie coulissenlandschap dient onaangetast te blijven en moet worden gevrijwaard van allerlei megalomane projecten en ingrepen..

  • J.E.Haack
  • donderdag 14 december 2017
  • 14:16

  Een betere verankering van de waarden die bepaald zijn voor het Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

  • David Woortman
  • donderdag 14 december 2017
  • 14:10

  Het afwisselende landschap, veeteelt in combinatie met ‘t Roegwold-Schildmeer, is bijzonder aantrekkelijk voor recreatie zowel op het water als op het land. Het is een prachtig verblijfsgebied dat veel meer onder de aandacht zou moeten worden gebracht van stadjers en bezoekers van de stad en ommelanden. Wandelen, fietsen etc is het gebied uitermate geschikt voor. Een betere bekendheid in stad en regio zou het economisch belang van plaatselijke bedrijven en stedelijke hotels en binnenstadsondernemers aanzienlijk vergroten. Marketing Groningen pakt die rol nog niet voldoende op.

  • wiard
  • donderdag 14 december 2017
  • 13:37

  de natuur moet worden bescherm dat is gewoon nodig willen wij er blijvend van genieten gr wiard

  • Jan
  • donderdag 14 december 2017
  • 13:21

  Jammer dat de weidevogel de laatste decennia zo in de steek wordt gelaten. Landbouwers wordt nauwelijks iets in de weg gelegd om tot steeds intensiever gebruik van de grond over te gaan. De laatste greppels zijn intussen geëgaliseerd. Alleen als er geld te verdienen valt wordt iets gedaan aan bescherming, en dan ook nog vooral met die financiële opbrengst als belangrijkste stuurmiddel.
  Monocultuur laat geen ruimte meer voor de traditionele fauna van dit gebied. En de predatiedruk neemt steeds meer toe: niet alleen is de stand van de buizerd ruimschoots hersteld van de situatie medio vorige eeuw, ook de kiekendief is flink aanwezig. Prachtige vogels, maar ze hebben een fnuikende invloed op de laatste weidevogels die het in agrarische monocultuur nog weten te overleven. De vos is bovendien niet meer te stuiten, met de zeer gebrekkige bestrijdingsmogelijkheden die de provincie biedt. Alsof de vos zich op z'n nachtelijke tochten beperkt tot weidevogelkerngebieden... De zwarte kraai is in zo grote aantallen aanwezig dat er ook geen houden meer aan is, zeker als de kuilbulten 's winters onafgedekt blijven. Nieuwkomers zoals de steenmarter mogen ongestoord hun gang gaan en de laatste nesten leeg halen. En wat dacht van de kat? De laatste rapportages daarover geven een schrikbarend effect te zien van hun struintochten. Als we onze ogen blijven sluiten voor die zaken, dan blijven er alleen mooie horizonten over.
  Kortom: als deze regio meer wil zijn dan 'een landschap', dan is een ander beleid nodig.

  • M. Rothe-Groen
  • donderdag 14 december 2017
  • 12:43

  Een heerlijk gebied met veel cultuurhistorische elementen.
  Jammer dat bepaalde historische elementen zijn verdwenen zoals oude kerkepaden en bijvoorbeeld de oude Munnekeweg bij Adorp. Niet lang geleden nog duidelijk herkenbaar in het landschap. Door boeren weggevaagd. Jammer dat de provincie daar niet wat beter bij betrokken is en zuiniger omspringt met de oude cultuur elementen. Wandelen in de provincie moet te vaak plaats vinden langs autowegen. Meer wandelpaden zou onze provincie beter op de toeristische kaart zetten.

  • Andries van der Hoog
  • donderdag 14 december 2017
  • 12:21

  Natuurlijk kan de natuur behouden blijven. Alleen denk er ook aan dat de landbouw ook steeds efficiënter wil gaan werken. Dus natuur inpassen, maar zou dat zeker in samenspraak doen met degene die er bij/aan moet werken! Je hebt er ook verliezen van in het perceel

  • Harry Rijff
  • donderdag 14 december 2017
  • 11:51

  Meer aandacht voor drachtplanten tbc bijen en insekten. En het inrichten van kleine bijenstanden.

  • Dick Koppers
  • donderdag 14 december 2017
  • 11:21

  beetje late reactie als ik bekijk wat er is gebouwd de afgelopen jaren in met name de Eemshaven.....
  maar een combie van recreatie wonen en werken moet nog mogelijk
  groot park tussen wonen en werkomgeving moet kunnen
  zowel recreatief als het uitzicht kan een mooie combi vormen
  maar ja kost geld en eindeloze discussies tussen alle instanties die het beter weten en zien ??

  • Piet Groenewold
  • donderdag 14 december 2017
  • 11:08

  Ik vindt dat er te weinig wordt gedaan om de houtsingels te behouden voor het coulissenlandschap.

  • Liesbeth Nijst
  • donderdag 14 december 2017
  • 10:08

  Als bewoonster van Het Westerkwartier geniet ik vaak van de natuur aldaar. De Coendersborg, de houtwallen, de afwisseling in het landschap, het Blote Voeten pad in Opende; allemaal juweeltjes. laten we de bochtige paden laten bestaan en uitbreiden!

  • E.W. Zijlstra
  • donderdag 14 december 2017
  • 09:29

  Ook dit landschap, door vele mensenhanden gecreerd, zou nog mooier worden door wat meer diversiteit.
  Hier kunnen bloemrijke akkers, invulling van kleine "verloren" stukjes (denk aan de grond onder hoogspanningsmasten) bijdragen aan een grotere verscheidenheid van planten en dieren.

  • Harma Kuiper - Köller
  • donderdag 14 december 2017
  • 09:28

  Wat ik niet kan begrijpen dat een natuurgebied, ook nog beschermd, naast een of zelfs midden in het chemiepark in Delfzijl kan liggen. Mensen die langs de fabrieken moeten fietsen mogen er niet meer langs en de natuur kan er gewoon naast liggen zonder dat.......?

  • E.W. Zijlstra
  • donderdag 14 december 2017
  • 09:20

  Het landschap is geweldig mooi door z'n openheid,
  echter door de ruilverkavelingen en de intensieve landbouw en veeteelt staat de diversiteit van veel flora en fauna sterk onder druk.
  Gebruik bloemrijke akkers, vul "schade snijdingen" met bloemenmengsels en/of struiken/bomen, en zo zijn er nog wel meer mogelijkheden.

  • Dirk Heun
  • donderdag 14 december 2017
  • 08:57

  Alles in Groningen is al verziekt en is onnatuurlijk gemaakt. Landbouwgrond als compensatie voor superschoone!!!! kolencentrale opgeofferd en aanblik van het mooie Groningen bedorven door windmolens. En daarbij ook nog het gepruts in de Eems bij Delfzijl

  • M.v.d.Bos
  • donderdag 14 december 2017
  • 08:04

  Compost i.p.v. drijfmest = Stikstof i.p.v. nitraat !

  35 kuub en 20 ton groencompost beter dan 50 kuub mest'
  Geplaatst op woensdag 06-12-2017

  Uit proeven van Groeikracht blijkt dat groencompost een relatief groot gunstig effect heeft op de zetmeelopbrengst van snijmais. Al in het eerste jaar steeg de zetmeelopbrengst dankzij 20 ton groencompost per hectare met gemiddeld 12 procent. Bij een basisbemesting van 35 kuub rundveedrijfmest (RDM) is het effect wel aanzienlijk groter dan bij een bemesting met 50 kuub RDM. (runderdrijfmest)

  Toch werd ook vergeleken met een basisbemesting van 50 kuub RDM een kleine meeropbrengst gemeten, al in het eerste jaar van compost aanvoer. Tussen de drie verschillende proeflocaties in Noord-Brabant en de Achterhoek varieerde de meeropbrengst bij 35 kuub basisbemesting met rundveedrijfmest van vier tot 23 procent. Dit is het gevolg van verschillen in grondslag en tekorten in de bodem.
  Niet fosfaat maar stikstof beperkend

  Groeikracht constateert dat er op sommige bedrijven ruimte is ontstaan in de mineralenboekhouding om fosfaat aan te voeren. Op deze bedrijven is niet fosfaat maar stikstof de beperkende factor in de mestboekhouding. Om dit goed in beeld te brengen is een nauwkeurige berekening van stikstof en fosfaat aan- en afvoer noodzakelijk. Groeikracht adviseert organische stof aan te voeren op bouwland, niet op grasland.
  Kwalitatief goede organische stof

  In het onderzoek is gebruik gemaakt van groencompost. Deze bron van organische stof voldoet aan de eisen die aan kwalitatief goede organische stof worden gesteld: niet warm, niet nat, niet verontreinigd met afval zoals plastic en zoveel mogelijk vrij van onkruidzaad.
  Tekst: Erik Colenbrander

  • Jelle Ruben
  • donderdag 14 december 2017
  • 04:45

  Dat is zeker een mooie oplossing zijn. Ik ben zelf niet vies van hoge gebouwen.

  • Jelle Ruben
  • donderdag 14 december 2017
  • 04:44

  Mooie natuurgebied met mooie recreatieve voorzieningen.

  • Gerda
  • donderdag 14 december 2017
  • 01:18

  Nog even te melden .
  De weilanden zouden er meer als vroeger uit moeten zien . Gras met kruiden. Wat door veel boeren als onkruid word beschouwd . Goed voor de koe en goed voor de mens .
  En niet te vergeten onze weidevogels ook die mogen we niet vergeten .
  Bemesten als vroeger is misschien een idee ?

  • Gerda
  • donderdag 14 december 2017
  • 01:11

  Er verdwijnt te veel houtwallen naar mijn idee hier in t westerkwartier . En het zou mooi zijn als de sloten weer een meer natuurlijker beloop zouden krijgen .
  En de Natuur dient beschermd te worden .
  En mag wat mij betreft meer uitgebreid worden .
  Natuur is van levensbelang voor de dieren en ons mens .
  Zeker nodig zijn méér bomen .
  Het bevordert kwaliteit van t leven.
  Zeker weten .

  Zonder natuur kan ik niet leven en zoek het dus ook elke dag op .?

  • Freek van Eijk
  • donderdag 14 december 2017
  • 00:24

  Bescherm de bestaande natuur zoveel als mogelijk tegen het steeds grootschaliger worden van landbouw, industrie, recreatieparken en infrastructuur, tegen verrommeling van het landschap.

  • Mark
  • donderdag 14 december 2017
  • 00:05

  Meer hoogbouw in de stad Groningen zodat de stad niet zover “uitdijt” naar gelang het aantal inwoners toeneemt. Als je meerdere hoogbouw (10 verdiepingen en hoger) gebouwen gaat bouwen, kun je het woningtekort oplossen en tegelijkertijd laat je buiten de stad dan meer ruimte voor natuur zoals de Onlanden.

  • Willem Sijens
  • woensdag 13 december 2017
  • 23:54

  Open vlaktes, gemengde bebouwing. Vogel vriendelijk, gezonde sloten en wat toegankelijk viswater.

  • Martijn van der Voo
  • woensdag 13 december 2017
  • 23:49

  Toerisme zal je er niet mee trekken. Het is een saai gebied, slechts ingericht voor de intensieve boer. Je kan in dit armzalige gebied werken met zonnepanelen en windmolens mits men de directe bewoners compenseert. En een brug (of meerdere) slaan tussen Drenthe en Westerwolde qua natuur. Zodat je al fietsend door een corridor van natuur in een lus van Drenthe Westerwolde kan bezoeken. En hier en daar meer solitaire bomen planten. Dank voor de gegeven ruimte om te reageren.

  • Ankie Voerman Statenlid PvdD
  • woensdag 13 december 2017
  • 23:23

  Dank u voor uw reactie! Ik ben het met u eens, dat er veel te veranderen valt in Oldambt. Ruimte voor natuur is er helaas veel te weinig. We zullen ons daar zeker hard voor maken. Landbouw zal wat ons betreft veel meer rekening moeten houden met de natuur en het milieu. Wat ons betreft dus kiezen voor biologisch of tenminste natuurinclusieve landbouw!

  • Ankie Voerman, statenlid Partij voor de Dieren
  • woensdag 13 december 2017
  • 23:16

  Dat is inderdaad een goede vraag. Mensen denken dat die kale vlaktes horen bij het Oldambt. Wat natuurlijk niet waar is. Bomen en kruidenrijke landerijen en bermen zijn zo belangrijk voor de biodiversiteit en het hoort er van oorsprong ook! Ik ben het helemaal met u eens, dat de groene raaigrasvlaktes van het Oldambt saai en doods zijn. Het is slechts in kleine, meer natuurlijk beheerde delen dat vogels als de grauwe kiekendief voorkomen.

  • B. Veenstra
  • woensdag 13 december 2017
  • 23:14

  Ik vraag mij dan wel weer af wat gebeurt er met dat bos van u, na ongeveer 40 jaar als de 500 ton CO² per hectare is opgenomen. Ik vrees dat er dan toch een groot gedeelte al weer in rook is opgegaan.
  Persoonlijk ga ik voor de variatie "Bos op de Sahara", met zonne energie kun je zoutwater ontzilten en eveneens verpompen. En in een warmer klimaat groeit alles sneller, daarnaast zal de aarde hier eerder van afkoelen doordat er veel water wordt verdampt via het blad. Succes verzekerd!

  • B. Veenstra
  • woensdag 13 december 2017
  • 23:01

  Wim; "Get a live!"
  Nepnatuur kost veel meer namelijk een jaarlijks negatief saldo in de rijksbelastingen per hectare,
  Nadat het eerst al met gelden uit de rijksbelastingen is aangekocht,
  Vervolgens verbouwd, veelal vernield tot in lengte van dagen en ongeschikt voor enige hergebruik, eveneens op kosten van de rijksbelastingen,
  Daarna moet het tot in lengte van dagen onderhouden worden, wederom op kosten van de rijksbelastingen.
  Dit kan niet uit!!!
  Schenk mij dan liever een paar honderd hectare die jaarlijks voor 50% braak gelegd kan worden zoals in de "MacSharry-regeling" kon. Dan ga ik daar wel een mengsel van honingklaver met phacelia, zonnebloemen en andere bloeiende planten zaaien.

  • B. Veenstra
  • woensdag 13 december 2017
  • 22:40

  !!Fake news!!
  http://www.melkvee.nl/topmais/nieuws/11653/35-kuub-en-20-ton-groencompost-beter-dan-50-kuub-mest
  Artikel wel goed lezen, daarna succes met de zoektocht naar voldoende kompost om alle mest te vervangen.
  Daarnaast wel met de spreker eens, beleg alle daken met zonnepanelen dan zijn zonneparken// windparken zijn niet meer nodig.

  • Klaas
  • woensdag 13 december 2017
  • 22:20

  Sinds eind jaren 90 wordt er gesproken over natura2000 gebieden, die ook in Groningen aangelegd zullen worden. We hadden hooggespannen verwachtingen, dat er nu ook bij ons meer bos zou worden aangelegd. We zijn nu 18 jaar verder en wat is er van terecht gekomen. Nieuwe natuur Westerbroek, Dannemeer. De invulling is geworden; natte natuur. Er is niet één boom bij geplant. Er is gesneden in het budget, de boeren werkten tegen. En het waterschap vond het prachtig vanwege noodwaterberging. Zelfs de boswachter vond het geweldig allemaal. In deze provincie hoor je veel mensen roepen dat ze houden van de weidse landschappen. Op de klei wellicht. Het lijkt er op dat de Provincie haar oren hier naar heeft laten hangen. Maar op kaarten uit de 13e eeuw is te zien dat langs de hele grens met drenthe bos voor kwam. Daar is bijna niets van over. Groningen heeft nu met 1% het allerminste areaal aan bos in heel Nederland. Dat is niet iets om trots op te zijn lijkt mij. Juist tussen de stad 200k aan inwoners en Midden Groningen 60k aan inwoners zou een bosgebied niet misstaan. Ook handig voor recreatie doeleinden. Volkomen ten onrechte is ingezet op watervaarwegen zoals in blauwe stad of het turfvaartkanaal naar Veendam. Dat trekt dus geen toeristen. Had dan de rivier de Hunze weer laten meanderen van Meerwijck via Waterhuizen tot aan Euvelgunne, net als in Drenthe met succes is gebeurd. Dat had wel toeristen getrokken, net als een groot bosgebied dat had gedaan. Ik vind daarom dat de Provincie te weinig ambitieus is geweest. Is er eindelijk geld, worden er verkeerde keuzes gemaakt. Mogelijk is er sprake van onervarenheid in aanleg van bospercelen. Of misschien ook wel van politieke onwil. Ik ben in elk geval bijzonder teleurgesteld in het resultaat.

  • B. Veenstra
  • woensdag 13 december 2017
  • 22:05

  Authentiek landschap, met de natuur die er van oudsher ook bij hoort; akkervogels als de kwartel(koning) in de wuivende graanvelden of patrijzen in de rode klaverveldenwaar ze zich goed doen aan de insecten.
  Loofbossen, struweel, moeras, rietland en ruigte, open water, vochtige schraalgraslanden horen niet thuis in het Oldambt, deze nepnatuur past niet in het landschap en is er ook niet geweest sinds de laatste Dollard overstroming, waar het gebied zijn vruchtbare gronden aan te danken heeft.
  Lage en natte gebieden kan men met moderne technieken eenvoudig ophogen met slib uit de Dollard. De Dollard slibt dicht door het gebrek aan uitdiepen en baggerslib uit de Eems komt, als men dan 100km² aan natuur wil redden doen het daar dan.
  Daarnaast geef mensen de ruimte om te wonen en bouwen in het buitengebied, om dit buitengebied ook leefbaar te houden. Dus de rem van het aantal woningen, als men krimp gaat zaaien zal men verpaupering oogsten. Bied mensen mogelijkheden, hierdoor gaat men de demografische krimp tegen. En vernieuw de woningvoorraad, dit ook uit leefbaarheid en milieu overwegingen.

  • Henk Vledder
  • woensdag 13 december 2017
  • 22:01

  Ik heb dit gebied gekozen omdat ik er regelmatig kom, vroeger voor mijn werk als vertegenwoordiger en tegenwoordig voor bezoek aan vrienden. Prachtig gebied met veel natuur dat vooral behouden moet worden. Omdat het tegen de Duitse grens aan ligt lijkt het me zaak dat de gemeente en provincie ook daar een goed contact mee onderhoud en onze belangen aan de grensstreek duidelijk behartigen.

  • W.VonkL
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:51

  'Qua natuur wonen we in
  Groningen e.o.in een prachtig
  gebied met water,bos en vele
  woeste gronden en ...toch nog
  rustig.Genieten!

  • Emmy Wolthuis
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:45

  Natuur en landschap zouden meer met elkaar verweven moeten zijn. De provincie kan daarin sturen door natuurvriendelijke, biologische en natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Boeren zullen hiertoe uitgenodigd worden o.a. middels soepele, minder bureaucratische regelgeving en niet door dwang. Maar niet alleen de overheid, ook de burger zelf heeft hierin een verantwoordelijkheid door bereid te zijn daar de prijs voor te betalen, de boeren de (financiële) ruimte te geven en voedselverspilling terug te dringen. Stimuleer lokale verkoop zodat er minder aan de strijkstok van de tussenhandel blijft hangen.
  Het waddengebied wil inzetten op de duisternis (een natuurlijk dag-nachtritme is van belang voor plant en dier) , toch is daar weinig van te merken. Hoewel de gemeenten wel overgaan op minder lichtvervuilende straatverlichting, plaatsen steeds meer boeren en burgers 'gezellige' of 'veilige' schuur-, huis- en tuinverlichting. Daar zou ik dan wel weer regelgeving op zijn plaats vinden.
  Op de schaarse natuur, de rust en de ruimte die er zijn, moeten we zuinig zijn. Recreatie wordt een belangrijke inkomstenbron maar die mag niet ten koste gaan van de natuur. Hetzelfde geldt voor ons rijke cultuurhistorische erfgoed.

  • Rene van der Goot statenlid PvdA
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:43

  Dank je voor je inspirerende reactie.
  Mag ik uit jouw woorden concluderen dat je een Provinciaal beleid waarbij natuurinclusieve en biologische landbouw wordt gestimuleerd, ondersteund. En waarbij ook belang wordt gehecht aan maatregelen die de schoonheid van het landschap benadrukken

  • Rene van der Goot statenlid PvdA
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:28

  Bedankt voor je eerlijke reactie. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij Het Oldambt zou willen " aankleden" om het minder (om jouw aanduiding te gebruiken) minder deprimerend te maken. Denk je dan b.v. aan het maken van groene zones, bosschages, waterpartijen. Ik ben erg nieuwsgierig naar hoe jij dat voor je ziet

  • Jan Willem Stam
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:11

  Wanneer de Nederlandse bevolking zou weten hoeveel geld er per hoofd van de bevolking uitgegeven word aan deze nep natuur zouden jullie acuut naar het UWV kunnen gaan. Het is belachelijk dat geld hiervoor gebruikt word terwijl de zorgpremies niet meer te betalen zijn, er geen fatsoenlijke lijnen en strepen op de weg staan en er nog steeds armoede is in ons rijke land. Jullie moesten je gaan schamen.

  • Jan Willem Stam
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:07

  Wanneer de Nederlandse bevolking zou weten hoeveel geld er per hoofd van de bevolking uitgegeven word aan deze nep natuur zouden jullie acuut naar het UWV kunnen gaan. Het is belachelijk dat geld hiervoor gebruikt word terwijl de zorgpremies niet meer te betalen zijn, er geen fatsoenlijke lijnen en strepen op de weg staan en er nog steeds armoede is in ons rijke land. Jullie moesten je gaan schamen.

  • Wietze
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:05

  Laten we vooral inzetten op natuurbehoud en uitbreiding.

  • Johnny de Vos
  • woensdag 13 december 2017
  • 21:05

  Behoud het goede. Rust, ruimte, natuur.
  Dé toekomst is recreatie en toerisme. En dan helpt de industriële landbouw niet.
  Stop dus de ongebreidelde groei van de landbouw. Ruimte voor inclusief boeren en biologische boeren. Niet voor mestbassins, varkensstallen en vergisters. Wel voor groene akkerranden.
  Laat de gemaksbosjes in stand.
  En vertel iedereen hoe mooi het hier is, een echt roofvogel paradijs.

  • Rene van der Goot, statenlid PvdA
  • woensdag 13 december 2017
  • 20:54

  Zou jij er een voorstander van zijn om zoveel mogelijk biologische bedrijvigheid te stimuleren en daarbij zoveel mogelijk producten uit de regio af te nemen. Daarover is b.v. de Gebiedscooperatie Westerkwartier aan het nadenken.

  • Willem Dam
  • woensdag 13 december 2017
  • 20:53

  Natuur is een goede invulling van Westerwolde. Maar houd het leefbaar met voorzieningen voor de mens. Zoals verbindend ov naar / van plaatsen als Ter Apel Musselkanaal Stadskanaal Vlagtwedde Bourtange Wedde. Maar ook economische voorzieningen. Want mensen/bewoners zijn immers de eerste oren en ogen van een omgeving!

  • B. veenstra
  • woensdag 13 december 2017
  • 20:49

  Landschap goed, nieuwe (nep) natuur nee. Woningbouw zoveel als er vraag is en in de juiste type's tegen een geschikte prijs. Er staan tegenwoordig zoveel oude stapels stenen te koop voor een prijs dat je beter nieuw kunt bouwen met alle voordelen van dien, goede isolatie en nieuwe technieken. Dan heb je dat bos voor de volgende generatie niet meer nodig. Hier en daar een beeldbepalende boom in de woonwijk is niet slecht.

  • Gre lamain
  • woensdag 13 december 2017
  • 20:27

  Ik hoop dat er veel ruimte komt voor natuur en ruimte. Ik woon in de binnenstad en heb het gevoel dat elke vierkante meter vol gebouwd wordt. Ik hoop dat ik straks niet eerst een uur moet fietsen om lekker van de natuur te kunnen genieten!

  • Bernard
  • woensdag 13 december 2017
  • 20:00

  Open landschap, een van de weinige plekken waar je dubbel ligt van het lachen bij de uitspraak "Nederland is vol".
  Maar verdriet geven de verpestingsplannen, met de bouw van windturbines op de eerste plaats.
  Los hiervan: monocultuur, gaswinning, bodemdaling... Het is net als bij stadsvernieuwing. Zoals daar na een jaar of twintig wordt getreurd om sloop en lelijke nieuwbouw, wordt hier in de toekomst getreurd om de teloorgang van het unieke, open, vlakke landschap.
  Laat dit unieke stuk Nederland met rust, ondersteun initiatieven om de weidsheid, flora en fauna maar ook leefbaarheid te behouden.

  • Micha Lindenbaum
  • woensdag 13 december 2017
  • 19:57

  Inbreiding in plaats van uitbreiding. In de stad wordt al veel hoogbouw gepleegd en appartementencomplexen neergezet en dat lijkt mij een goede zaak. Het aantal huishoudens groeit, maar vooral door alleenstaanden of kinderloze stellen. Uitbreiding met eengezinswoningen lijkt mij een ouderwets en ruimteslurpend idee. (Houd bijvoorbeeld in Godsnaam de weilandjes tussen Groningen en Haren intact. Niet nog meer bedrijventerreinen of te grote huizen in jaren dertig stijl op te kleine kaveltjes, waar niemand op zit te wachten.)
  Het oude kleinschalige agrarische cultuurlandschap van het Gorecht moet behouden blijven. Het creeren van nieuwe ‘natuur’ is daarbij net zo’n grote verruinering van het landschap als een vinex-nawee. Liever verdichting van houtwallen, dan een nieuw bosje.
  Ten slotte mag het ook in de stad Groningen duidelijk zijn dat we op de Hondsrug zitten en, hoewel op de grens met de zeeklei, van oudsher bij het Drentse cultuurgebied horen.

  • A. Bartelds
  • woensdag 13 december 2017
  • 19:54

  Ontwikkel Westerwolde volledig als natuurgebied. U bent op de goede weg. In de provincie Groningen is dit een uniek gebied. Ga grootschalige landbouw en intensieve veehouderij tegen. Werk samen met het landsbestuur van Niedersachsen en maak net als Bargerveen in Drenthe een groot nationaal park in deze regio. Ga weer terug naar het oorspronkelijke Bourtangermoor en laat mensen leven in de kleinschalige dorpen. Landschappelijk zal het gebied tot een natuurtrekker worden van formaat. Mensen vertoeven daar graag!

  • P.Roozemeijer
  • woensdag 13 december 2017
  • 19:54

  De kolencentrale en de stinkende chemie in Delfzijl/Farmsum bedreigen de Waddenzee. Het is zaak om de kolencentrale per direct te sluiten en de Waddenzee met rust te laten. Verder moeten de boeren overtuigd worden, weer "gewoon" gras ipv "turbogras" te zaaien. In en op dit turbogras is geen leven meer mogelijk. Ook moeten mensen overtuigd worden in de dorpen, om voor kleinschalige "natuur" te zorgen: Ik ben in het rijtje, waar ik woon, de ENIGE met een tuin met bloemen en struiken, de rest heeft alles betegeld. Er valt dus veel te doen en er moet veel, veel meer aandacht aan de natuur worden geschonken, want zonder natuur kan ook de mensheid niet overleven.

  • Bas
  • woensdag 13 december 2017
  • 19:15

  Wij als mens zijn onderdeel van de natuur. Het is dan ook niet een kwestie van nieuwe natuur creeren net als het maken van een industrieterrein, maar natuur om je heen herstellen.
  Laat de natuur juist weer veel vaker haar eigen gang gaan. Dat is veel beter voor vele facetten, waaronder bijvoorbeeld kustveiligheid.

  • Jan van der Zouw
  • woensdag 13 december 2017
  • 19:03

  Fantastische omgeving. Rust en ruimte. prima, zoals het nu is.

  • Hf bonnema
  • woensdag 13 december 2017
  • 18:55

  Willen we de weidevogels behouden dan zal er ruige mest moeten worden uitgereden gedurende de gehele herfst winter dat was vroeger voor mest verbod ook de ideale tijd om voor dat de weidevogels terug komen te zorgen dat er leven in de grond komt en dat is nu verboden dus de weidevogels kijken even geen eten hub doorvliegen das zo jammer en dan maar klagen waar blijven de weidevogels

  • Paula Fietje
  • woensdag 13 december 2017
  • 18:44

  De Natuur moet hier beschermd worden en nog meer uitbreiden het is een rustpunt voor mensen ,hebben we nodig.

  • Alice Supheert
  • woensdag 13 december 2017
  • 18:30

  Natuurgebieden moeten beter met elkaar verbonden worden. Megastallen zijn in een dergelijk landschap volstrekt niet gewenst en moeten verboden worden. De natuur moet beter tegen dit soort initiatieven beschermd worden. Biologische landbouw met respect voor de natuur stimuleren.

  • SY van Brakel
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:58

  In Garnwerd vinden zowel kinderen, ouderen als passanten fantastische recreatieve lokaties om te genieten van de natuur.
  Die recreatieve mogelijkheden missen in het gebied tussen Eemshaven en Garnwerd.

  • SY van Brakel
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:49

  In de omgeving van Eemshaven t/m de omgeving van Noordpolderzijl zouden wel wat meer recreatieplassen of recreatieve locaties mogen komen. Waar men zich kan verpozen; pootjebaden, picknicken, zonnebaden, vogels bekijken etc. Verder zijn er geen kindvriendelijke of hondvriendelijke wandelgebieden.

  • henk kremer
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:49

  Ik vind de ruimte en rust en schone lucht belangrijke ingrediënten voor een prettig wonen in dit gebied. Ik beleef veel plezier aan de mooie luchten, de vogels en de flora langs de bermen van de wegen. Ik vind het laat maaien van bermen een pluspunt.
  Door veel extensieve landbouw begint het landschap er uit te zien als een soort 'biljartlaken'. Ieder vierkante meter wordt benut. Daardoor krijgen dieren en vogels minder kans om te overleven.
  Ik zou graag willen dat iedere boer een reële subsidie krijgt om stukken in te zaaien met bloemen dan wel stukken braak te laten liggen om patrijzen, fazanten en andere vogels kans te geven om te overleven en te broeden dan wel jongen voort te brengen. Ook worden veel bomen langs de weg ieder drastisch gesnoeid dan wel omgezaagd waardoor er minder gelegenheid is voor vogels om te schuilen of te broeden.

  • M.van den Bos
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:39

  Westerwolde heeft het keurmerk "Cittaslow", dit staat voor kleinschalig en gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. Daarom moet deze balans hierin wel blijven en dus geen Mega stallen en grootschaligheid in pluimvee , rundvee en varkens. Maar ook geen Megazonnepanelenpark van 120 voetbalvelden groot. Gewoon de daken en schuren meer benutten. Zeker geen mestoverlast ! Tenslotte is 35 kuub groencompost net zo groeizaam , zelfs meeropbrengst, dan drijfmest van varkens of runderen ( bron: http://www.melkvee.nl )

  • Simon
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:32

  Het singelonderhoud zou de boeren uit handen genomen kunnen worden. Kleinere percelen zijn misschien minder efficiënt te bewerken (kleinere machines) en misschien iets minder qua opbrengst (schaduw bomen en vocht?). Boeren zouden gecompenseerd kunnen worden met een premie per ha als dat nodig is, maar dat kan ik niet beoordelen. Maar misschien valt het allemaal wel mee en is het meer gevoel en gemak dan daadwerkelijk economisch anders. Voer voor deskundigen.

  • Anja Arends
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:19

  Parken en bossen rond de stad en de lintbebouwing lijkt mij heel belangrijk ivm de leefbaarheid.

  • Jacob Klaas Star, Statenlid CDA
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:11

  Dag Simon, dank voor je reactie. Kun je eens aangeven op welke wijze je een dergelijk programma voor ogen ziet? De compensatie van de agrarische sector is daarin een belangrijk onderdeel. Welke kansen zie je daarvoor?

  • LFVermeulen
  • woensdag 13 december 2017
  • 17:09

  Zoveel mogelijk behoud en verbetering van de bestaande toestand. Ben ong. tien jaar geleden uit de randstad naar het mooie Groningen verhuist en het is een voorrecht op in een van de mooie oude oldamster boerderijen te wonen. Concentreer je op het toerisme. Groningen is het waard. En bespaar ons van die monsterlijke windmolens. Die dingen horen op zee thuis waar ze uit het zicht zijn...

  • Henk Veenstra
  • woensdag 13 december 2017
  • 16:38

  @ Stijn de Vos: ben ik vlak voor, maar makkelijk gezegd natuurlijk. Wie van ons gaat er: kleiner wonen, auto weg doen, consuminderen, veganistisch eten, geen kinderen meer verwekken, niet meer vliegen etc. etc? Dan komt er pas weer ruimte vrij, en kunnen er complete wouden rondom Groningen worden aangepland! Maar zolang we doorgaan op de huidige manier heeft de stad alleen maar meer ruimte nodig vrees ik.

  • jennifer de haas
  • woensdag 13 december 2017
  • 16:35

  Ik vind dat er veel te weinig rekening gehouden word met paardensport, juist waar eerst mogelijkheid was tot recreatie, buitenrijden word het allemaal verwijderd (midwolda bos) en zo zijn er meer plekken waar je wel kunt rijden met je paard maar niet mag rijden, en dan blijft alleen de openbare weg over, wat veel te gevaarlijk is in het huidige klimaat want automobilisten houden geen rekening met een paard, daarom zou een natuurgebied waar je wel met paard in kan (en niet met loslopende koeien, schapen, wildroosters) heel prettig zijn. zoiets is in de verre omtrek nergens te vinden in oldambt.
  zonder een trailer, waar niet iedereen geld voor heeft, kun je dus eigenlijk niet buitenrijden.

  • karin zwaan
  • woensdag 13 december 2017
  • 16:31

  heel belangrijk dat natuurgebied Westerwolde beschermd wordt. Uitbreiding met kleinschalige biologische landbouw zou ik toejuichen.

  • Evelien Pinxterhuis
  • woensdag 13 december 2017
  • 16:22

  Ik ervaar de natuur en het landschap van Westerwolde als schitterend. We leven in een fantastisch natuurgebied. Ik vindt dat dit gebied nog meer beschermd moet worden. Hier is geen ruimte voor grootschalige landbouw of grote zonneparken. Juist kleiner en betrek de mensen hierin. Hier moeten we de natuur koesteren een wees spaarzaam met bestrijdingsmiddelen. Openbaar vervoer zou beter kunnen, denk aan snelle verbinding naar de Randstad of Groningen. Zou de trein naar Stadskanaal kunnen komen, voor een snelle verbinding naar de Randstad? Ook snel internet is van belang. Op deze manier kunnen mensen wonen en genieten van Westerwolde en werken in de steden combineren met thuiswerken.
  Wonen: bouwen in de dorpen zou wel moeten kunnen, maar de oude panden kunnen ook gerestaureerd / verduurzaamd worden. Sommige panden vergaan, terwijl het schitterende beeldbepalende panden zijn, maar te duur in onderhoud.

  • Mieke van Baarsen
  • woensdag 13 december 2017
  • 16:02

  Ik ben een groot natuurliefhebber en loop graag dagelijks met mijn hond in de bossen en natuurgebieden. Ik prijs mij dan ook rijk dat ik elke dag van de mooie natuur mag genieten in mijn omgeving.
  Graag zou ik zien dat deze natuur blijft, wordt beschermd en mag van mij uitgebreid worden.
  Juist deze mooie natuur maakt het wonen in Leek en omgeving zo uniek en bijzonder.

  Vriendelijke groet,

  Mieke van Baarsen

  • Jan Slomp
  • woensdag 13 december 2017
  • 15:29

  Het landschap in het westerkwartier is zeer gevarieerd en daar ben ik blij mee.Geniet er regelmatig van op wandelingen met mijn hond.Wonen beperken in dit prachtige gebied.Houtsingels handhaven en onderhouden.

  • Wassink
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:53

  Behoud de houtsingels en landschappen zoveel mogelijk.

  • G.Visser-Molenkamp
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:52

  De natuur is erg belangrijk voor Groningen en niet alleen in Groningen maar over heel de wereld.
  Er moet beslist niet geknabbeld worden aan natuurgebieden door welke instantie dan ook, eerder worden uitgebreid, zodat de gebieden een verbinding hebben.
  Er moet een goede balans zijn tussen natuur en bebouwing, industrieën en boerenland. Geen megastallen, geen vervuilende industrie en kolencentrales!
  We willen niet een stuk land worden waar allerlei dieren verdwijnen.
  Ook boeren hebben b.v. insecten nodig, in delen van Duitsland zijn de insectensoorten en hoeveelheden extreem uitgedund! Dit is hier nog niet uitgezocht, maar zou wel moeten voor allerlei beslissingen worden genomen. Dat is met veel zaken ,men kan het niet zomaar terugdraaien.
  Wij willen toch niet met een kwastje de bomen in om ons fruit te krijgen?
  Wees zuinig op de natuur, dat zeiden mijn ouders al en het is beslist niet beter geworden dan toen zij jong waren(1930)

  • Berta
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:25

  Ruim baan voor de natuur... De wijze waarop de grootschalige landbouw plaatsvindt, is niet langer houdbaar. Het zal alleen maar meer kosten met zich meebrengen en de bodem raakt meer en meer vergiftigd. De bodem klinkt steeds verder in, om dat de akkers steeds weer doodgespoten worden en het bodemleven afsterft... en dan moeten er weer drainagesystemen worden aangelegd om de watertoevoer nog te kunnen reguleren. Er zal een omslag moeten plaatsvinden. Ik pleit daarom voor meer subsidies voor kleinschalige boeren; boeren verbieden om sloten te dempen en naast de bestaande sloten een strook van twee meter vrij te houden van de grens van de akker.
  Verder: meer bomen en bossages. Ability niet meer zo veel kreupelhout tussen de bomen langs de wegen laten weghalen. Als er werk voor ze gezocht moet worden, dan liever iets anders wat de natuur ten goede komt. Geen bladblazers meer, bezems gebruiken.
  Beerput Nederland gezien? Het valt nogal tegen in hoeverre bedrijven voor werkgelegenheid zorgen in de regio. Er worden veel goedkopere werknemers uit het buitenland gehaald...

  • Hans Boers
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:17

  Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat de hoeveelheid bos in Groningen de afgelopen vier jaar met ruim 1000 hectare is afgenomen. Dat komt omdat met name in Oost-Groningen productiebossen met soorten als robinia en populier massaal zijn gekapt. Ik heb dat met leedwezen aangezien. Door ontbossing komt koolstof vrij, die is opgeslagen in het hout. Gemiddeld gaat het om zo'n 500 ton CO2 per hectare! Nederland moet hierdoor een extra inspanning leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom pleit ik voor de aanleg van meer natuurgebieden in Westerwolde, die toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters. Zo zou het natuurgebied De Gaast met de aanleg van bosgebied richting het B.L. Tijdenskanaal en verder richting Buiskoolweg kunnen worden vergroot. Haal daarvoor het Bosplan Noorden van de Stichting Probos uit Wageningen uit 2016 (voor in totaal 30.000 ha bos) uit de prullenbak. Gaat er daarmee agrarisch gebied verloren? Ja. Gaat daarmee werkgelegenheid verloren? Ja. Maar er komt meer werkgelegenheid, op het gebied van toerisme, bosaanleg- en onderhoud, voor terug. Ook zal het vergroten van het bosareaal een positief effect hebben op de verkoopbaarheid van woningen; wonen nabij bossen heeft een grote aantrekkingskracht. De krimp, die een gevaar voor de leefbaarheid van Oost-Groningen is, kan daarmee wellicht omgebogen worden in een lichte groei. Het zal duidelijk zijn: ik ben een vurig voorstander van de aanleg van nieuwe natuur in Westerwolde!

  • Stijn de Vos
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:14

  Gezien de stand van de Aarde lijkt het mij niet overbodig om meer ruimte voor groen te maken!

  • M begeman
  • woensdag 13 december 2017
  • 14:04

  Ik hou erg van de natuur in westerwolde,er is al veel verandert de laaste jaren
  de rest mag wat mij betreft blijven zoals het is.

  • Dick Toering
  • woensdag 13 december 2017
  • 13:54

  Industrie is overal, dit wierden- en waddenlandschap niet. Het is bovendien al beschermd werelderfgoed, dus ook anderen vinden dat het uniek is en beschermd moet worden. Economie en welvaart kent vele vormen; dat hoeft niet in de vorm van horizon- en water- en luchtvervuilende (traditioneel) industrie en kan zeker met behoud van het landschap, maar dat is ook een vraag van politieke wil en ook een 'levensvraag': hoeveel ruimte kan en mag een mens innemen voor woongenot en materieel genot? Wij hebben natuur ook nodig voor ecologisch evenwicht, het is niet alleen maar een kwestie van consumeren voor onze recreatiebehoefte, het is een kwestie van overleven. Voor de mens én voor alle dieren die óók in dit gebied wonen. Het is ook hún woonplek! 'Een wijde blik verruimt het denken'. Laten we om te beginnen de wijde blik behouden, dan is er elk geval een kans dat het denken ook verruimd wordt.

  • Anne korvemaker
  • woensdag 13 december 2017
  • 13:50

  Nog meer kuntmatige natuur ? Straks is de provincie één grote tuin en komt voedsel verbouwen op plaats twee. Totdat er weer honger komt en dan heeft men spijt dat alle goede grond verkwanseld is.

  • Wim Popken
  • woensdag 13 december 2017
  • 13:46

  We exporteren 75% van alle landbouw en veeteelt producten, dat is 70% teveel voor dit kleine land. Dat moet drastisch minder. Als de natuur ophoudt is het ook met ons gedaan. En al die eiwitrijke graslanden, waar geen bloemetje meer in bloeit is ook HEEL slecht.

  • Anne korvemaker
  • woensdag 13 december 2017
  • 13:40

  Dat die kuntmatige "natuur" ten koste gaat van al dat goede lanbouwgrond ligt blijkbaar niemand wakker van.

  • Hilma Oudman
  • woensdag 13 december 2017
  • 13:31

  Fijn dat je zo kan genieten, te voet of op de fiets!

  • Hilma Oudman
  • woensdag 13 december 2017
  • 13:26

  Ja, een goede balans is zeker belangrijk!

  • Carla Pook
  • woensdag 13 december 2017
  • 13:07

  Wij genieten van de natuur maar ook van de weidevogels. Deze zijn juist in het landbouw gebied te vinden. Door de natuur er naast. Ik zou het fijn vinden als er wel bedrijvigheid in de lintbebouwing is. De economie is belangrijk om het hier aangenaam en plezierig kunnen blijven wonen en werken.

  • udo fekken
  • woensdag 13 december 2017
  • 12:44

  Het "Groene longen" beleid in Groningen moet standvastig blijven. Anders zet je de deur open voor allehande gesnoep van openbaar groen ter wille van incidentele bouwplannetjes. Door de uitbouw van de stad in weidegebieden is de verhouding groen/bebouwd al op de tocht komen te staan. Niet verder! Dit gebied moet worden aangewezen als parklandschap.

  • kroeze
  • woensdag 13 december 2017
  • 12:29

  wat een lef van de provincie eerst de provincie het landschap vernielen en de dan de inwoners vragen om hun mening,is toch om te huilen.er kan nog wel een megastal bij en nog meer windmolens.

  • Salome de Vries, Natuurkampeerterrein Wildemansheerd
  • woensdag 13 december 2017
  • 12:13

  Ik vind een combinatie van wonen, werken, landbouw en recreatie belangrijk. Ik woon tussen de boeren. Zij moeten alle ruimte krijgen voor hun onderneming. En b.v. subsidie voor bloemrijke randen voor vlinders en insecten. Ook kan de provincie dit zelf doen met bermen. Dit komt iedereen te goede. Ook voor de natuurbeleving van bewoners en bezoekers erg mooi. Als eigenaar van een Natuurkampeerterrein pleit ik voor mooie fiets-, en wandelpaden. En mooie route's. Wat al twee jaar een groot struikelblok en frustratie is, is het fietspad tussen camping de Otter en de Meenteweg. Al twee jaar is het voor de oudere fietser amper vertrouwd. Ook is er al twee jaar geen steiger en kanosteiger aan het einde van de Heerenhuisweg, Hellum. Onze gasten kunnen dus al twee jaar niet even een duik nemen, met de kano er op uit of even vissen. Dit vind ik erg jammer! Maar we zijn super blij met het mooie Roegwold, het knuppelpad en de goede samenwerking met het Staatsbosbeheer en boswachter A. de Jong.

  • Hans van den Berg
  • woensdag 13 december 2017
  • 11:46

  Ik vind dat de natuur moet worden uitgebreid. Als het op milieu beleid aankomt is het tien over twaalf. De klimaatvluchteling is een feit. En in de komende jaren zal steeds meer budget vrij moeten worden gemaakt voor groene investeringen. Laat Groningen opnieuw het landelijk voorbeeld worden qua vernieuwing en innovatie. Laten wij als Noorderlingen een precedent zetten voor de rest van het land. Focus op milieu en natuur voor een betere toekomst. Vandaag de boom planten waardoor de volgende generaties zuivere lucht en schaduw hebben.

  • Thijs de Graaff
  • woensdag 13 december 2017
  • 11:33

  Meer groen en bebossing in en rondom de stad. De drempel van bomen kappen moet omhoog.

  • landschapsfan
  • woensdag 13 december 2017
  • 11:30

  Landschap met hele karakteristieke waarde, van de dijken en wierden.
  Wat schuilhutjes langs toeristische routes, zou welkom zijn in dit open landschap.
  (wel landschappelijk ingepast)
  Veel kansen voor bloemrijke bermen.

  • landschapfan
  • woensdag 13 december 2017
  • 11:27

  Behouden van het karakteristieke landschap.
  nieuwe ontwikkelingen mooi inpassen in het landschap.
  Meer kansen voor bloeiende bermen.

  • Knöps
  • woensdag 13 december 2017
  • 11:18

  Ik vindt iig dat de natuur beschermd moet worden, omdat de mens overal een zootje van weet te maken, de goeoe daar gelaten.

  • Rene van der Goot
  • woensdag 13 december 2017
  • 10:40

  Voor de discussie. Zou het stimuleren van biologische landbouw een goed beleid zijn om de natuurwaarden in het gebied te bewaren, te ondersteunen en weer uit te bouwen.

  • M.Jonkergouw
  • woensdag 13 december 2017
  • 10:27

  Meer natuur!!

  • J.M.Middeldorp
  • woensdag 13 december 2017
  • 10:08

  Bewaar de kleinschaligheid voor onze kinderen en zadel ze niet op met grote kale landbouw vlaktes.

  • Cees.G.J.Jansen
  • woensdag 13 december 2017
  • 10:07

  Ik ben van mening dat er redelijk wordt omgegaan met de natuur in onze omgeving, betreur het dat Smeerling en Onstwedde niet tot onze gemeente werd toegevoegd terwijl juist ook dit gebied zo bijzonder karaktervol is.
  Verder betreur ik bijzonder dat alle kweekbossen werden verwijderd ik woon nu tien jaar in Westerwolde, in het begin liepen de Robina Bossen en de populieren tot in onze achtertuin, liepen er vossen, reeën en hoorde je de uiltjes. Nu kijk ik uit tot Winschoten en volgens de autochtone bewoners hoort dit zo, jammer.

  • E.A.Agterof
  • woensdag 13 december 2017
  • 09:55

  Het is belangrijk dat we de natuur die we hebben goed beschermen en hier en daar moet er zelfs uitbreiding komen. In Westerwolde gebeurt dat ook: belangrijk voor recreatie en toerisme. We moeten vooral zorgen dat grootschalige landbouw wordt verboden. Uiteraard moeten we ook zorgen voor werkgelegenheid en dat moet m.b.v. "schone" industrie.
  Ik ben absoluut tegen mogelijke proefboringen voor b.v. gaswinning en géén CO2 opslag: m.a.w. blijf van de bodem af! De zandwinning bij Sellingen dient goed te worden gecontroleerd en er moet worden gezorgd dat na winning het landschap geschikt wordt gemaakt voor recreatie. Woningstichtingen moeten worden verplicht hun huizen van zonnepanelen te voorzien, evt. met een geringe huurverhoging waardoor huurders per maand door energiebesparing minder betalen.

  • Saskia Uittien
  • woensdag 13 december 2017
  • 09:25

  Behoud van kleinschalige landbouw, stimulering van kleinschalige ekologische/biologische bedrijven. Stimulering van samenwerking tussen natuurbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten e.d. en (landbouw)bedrijven ten einde een goed evenwicht te verkrijgen tussen natuur, recreatie en economie. In het algemeen gaat dat nu al veel beter. Maar megastallen passen niet in de toekomst van Westerwolde!

  • Martijn van der Voo
  • woensdag 13 december 2017
  • 09:11

  Een fraai kleinschalig landschap. Onder het zogenaamde keurmerk cittaslow wordt dit bedreigd door toenames van er niet thuishorende megastallen en mestbassins. De boeren krijgen in het beschadigen van natuur, luchtkwaliteit, milieu, dierenwelzijn en verminderen van vogels dieren en insecten alle ruimte. Het is een schande dat de politiek paradeert met cittaslow, terwijl je juist zou moeten verduurzamen, verkleinschaligen, biologisch boeren stimuleren. Ook bij bv wedderbergen wordt keer op keer de natuur vernietigd ten koste van de uitbreiding van de camping. Een schande. De natuur daar met ontbrekende schakel van de ehs is verworden tot een randje groen. Ik vind dat de provincie hier en daar daadkrachtig moet optreden. Dit soort gebieden zijn broodnodig, de nadelen ten opzichte van de groei van de eceonomie overstijgen de voordelen van het tijdelijk geld.

  • D.J. Mellema
  • woensdag 13 december 2017
  • 09:05

  Het is moeilijk. Je moet van Groningen geen Friesland of Drenthe willen maken. Economie bepaald het landschap.
  Ik houd wel van dat open vergezicht en ben blij dat de productiebossen hun tijd hebben gehad nu kun je weer kijken
  Niet iedereen hoeft het mooi te vinden. Wat mij zorgen baart is het feit dat het polderpeil nogal wat gestegen is ten opzichte van het maaiveld en degene die terug wil naar het Ot en Sien tijdperk moet niet vergeten dat toen 40% van het inkomen aan voeding werd besteed! De natuur past zich aan het landschap aan en elk landschap is uniek.
  Bovendien om alle plannen te betalen is werk heel belangrijk.

  • Henk de Vries
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:31

  Er wordt gelukkig de laatste jaren heel veel aandacht aan de natuur geschonken en dat heeft er mede toe geleidt dat Westerwolde er zo prachtig bij ligt. Het is een landschap die uniek is in Nederland. Wat mede landschapsbepalend is zijn de vele oude boerderijen. Er staan veel oude boerderijen in hele slechte toestand. Het zou prachtig zijn als die kunnen worden gerestaureerd en behouden. Misschien door middel van leerlingen projecten of misschien in een vorm zoals Smeerling in de jaren 70 of 80 in samenwerking met Wedeka. De boerderijen kunnen daarna een culturele of toeristische bestemming krijgen of misschien wel gewoon aan een particulier worden verhuurd of verkocht.

  • BL Vos
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:31

  Goedemorgen,

  Eerst wil ik even wat kwijt. U spreekt over natuur. De definitie van natuur is: de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. We hebben te maken met een kunst natuur gemaakt door de mens.

  Graag zie ik de oude of oorspronkelijke staat van de omgeving terug. Hier komt dan voldoende biodiversiteit in terug. Wat we nog hebben aan natuur laten we met rust. Het is een kunst om te leven met harmonie. Graag zou ik meer voor bijen of insecten terug zien. Inheemse kruiden, bloemen en houtige beplanting. Waterlopen zoveel mogelijk laten behouden. Natuurlijke oevers zodat een dier in nood ook een kans krijgt om te overleven. Wegen zoveel mogelijk diervriendelijker. A28 een moordmachine voor het natuurlijke leven. Door middel van de betonnen muur. Genoeg verbeter punten of aandachtspunten om over na te denken. Injecteren van mest zoveel mogelijk om zetten in uitrijden van mest met stroo. Zodat organismen van dhet bodem leven meer ontwikkeling krijgen. Gevolgen zijn meer biodiversiteit in de wei. Goed voor de weidevogels.
  Succes met het behalen van deze doelstellingen. Hoop dat de gezichten nu de andere kant op gaan staan. Met als doelstelling respect te tonen voor de natuur.en niet ons grote eigenbelang.

  • Wil van Houtum
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:24

  De naruur moet worden uitgebreid. Met name de agrarische sector zal moeten inkrimpen (behoudens de biologische landbouw) gezien het negatieve effect van grootschalige landbouw op het kleine beetje natuur dat Groningen nog rijk is. Laten we bijvoorbeeld ieder geval zorgen, dat de bijen, die nog resteren niet ook ten onder gaan aan landbouwgif, wat bij ongewijzigd beleid kan gebeuren met alle gevolgen van dien voor de voedselketen.

  • Nathalie Kriek
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:22

  Meer bloemen in de berm. Aangepast maatbeleid zowel door gemeente als SBB. MEER BIOLOGISCHE LANDBOUW. Geen lelieteelt. Op deze manier hebben de insecten, en dan zeker de bijen, meer kans in Westerwolde. En meer insecten geeft meer zoogdieren en meer vogels, grotere diversiteit, enzovoort........

  • Gertha Wolters
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:19

  natuur moet worden beschermd, onder steuning van klein schalige landbouw
  De houtsingels zijn vroeger door de boeren geplaatst, als afscheiding en bescherming van het land.
  Geen recreatie in het beschermde gebied. daarmee bedoel ik op campings e.d., dit gaat ten koste van het gebied, gebieds vervuiling! Geen extra voet en fiets paden, weer de oud kerkpaden en zandwegen in ere herstelen. Zeker de paden, die door bewoners, die vroeger gebruik werden,0 weer in ere herstellen

  • Anja Arends
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:12

  Woon in Harkstede, het platteland, ervaar het als een grote luxe zo dicht bij steden te wonen en rondom mooi rustig natuurgebied. De rust en de sereniteit, wil ik graag zo houden dus niet te veel informatieborden en dergelijke. Misschien nog wel enige banken op mooie uitzichtpunten.

  • G vd Schors
  • woensdag 13 december 2017
  • 08:01

  Ben voor bescherming van de houtsingels zodat de flora en fauna en het mooi landschap blijft.

  • Ottens
  • woensdag 13 december 2017
  • 07:40

  Schandalig, schandalig dat open, prachtig landschap met historisch karakter waarin ik zo graag woon,verpest gaat worden door windturbines van 200 meter hoog uitgestrooid als hagelslag..... onverantwoordelijk en niet meer terugbrengen draaien als het eenmaal zover is. Maar dat betwijfel ik. Het verzet is ontzettend groot en wordt steeds groter.....

  • C.Posthumus
  • woensdag 13 december 2017
  • 07:22

  Het tegengaan van het verval van de boerderijen is een zeer wezenlijk punt.

  • l. Zondag
  • woensdag 13 december 2017
  • 05:42

  De veenkoloniën: open landschap met prachtige vergezichten, agrarisch, met ruimte voor stilte en duisternis. Nog wel, maar het platteland hier industialiseert in rap tempo en wordt opgeofferd voor de energietransitie: windturbines, mestvergisters,zonnepanelenvelden, gasopslag, waterstofgasproductie en opslag, verzwaring van hoogspanningsnetten, extra transformatorstations. Boven en onder de grond is sprake van een ongekende verwoesting van ons leefgebied. Iedereen ziet het, niemand die iets doet. Oh sorry, toch wel: spiegeltjes en kraaltjes uitdelen aan de horigen, die dan maar snel hun mond moeten houden.

  • Luuk Houwing
  • woensdag 13 december 2017
  • 00:13

  het zou Westerwolde compleet maken als het Pagediep (poggedaip) vanaf het A G Wildervanckkanaal net zo ging meanderen als de Ruiten Aa. Dan werd ook weer goed zichtbaar dat Ter Maarsch het meest westelijke stukje Westerwolde is.
  Het Pagediep stroomt langs de onstwedder toren en komt uit in de Mussel Aa. Dit maakt Onstwedde weer een westerwolds kerspeldorp.

  • Gerrit Smit
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:56

  Een open landschap is mooi, maar het moet geen stilleven worden. Er zijn al veel landschapselementen opgeofferd aan de grootschalige landbouw. Wat nog rest moet behouden blijven en zo mogelijk in ere worden hersteld. De biodiversiteit moet worden vergroot. De Dollard is het belangrijkste natuurgebied van Oldambt. De dijk zou minder hard moeten.

  • Hans ter Heijden
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:48

  Op het eerste gezicht een prachtig landschap met mooie, veelal nieuw ontwikkelde, natuur. Maar schijn bedriegt. Door de bio-industrie en intensieve landbouw wordt ook het fraaie Westerwolde bedreigd. Net zo goed als door ondoordachte, visieloze plannen voor bijvoorbeeld een megazonnepark in landschappelijk fraai gebied, zoals bij Harpel (naar ik heb begrepen een locatie die is aangewezen door de provincie).
  Dus veel meer inzetten op kleinschalige energiecoörperaties en boeren met financiële steun en scholing helpen over te stappen naar biologische landbouw en veehouderij. En doe iets aan de dramatische uitroeiing van insecten. Akkerranden, veel beter bermbeheer en strengere regels voor boeren als het om het spuiten met gif gaat! En koester de rust, ruimte en stilte. Toeristen die hiervan houden zijn welkom; geen grote attracties en pretparken!
  Tenslotte: Westerwolde heeft het Cittaslowkeurmerk (duurzaam, kleinschalig, in dialoog met burgers, boeren en buitenlui), maar als het om grote projecten gaat, is het een ordinaire technocratie. Lees daarover mijn opiniestuk in het Dagblad van het Noorden van 17 november 2017: http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie-Wordt-Westerwolde-wel-echt-Cittaslow-22667004.html

  • JK
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:25

  - Geen megastallen
  - Ruimte voor natuur en recreatie (een onontdekt gebied)
  - Meer kansen voor biologische landbouw
  - Creatie van kleinschalige landschappen rondom de Ruiten-Aa met houtwallen en kleine bossages.
  - Vervolg aan het herstel van de her-meandering van de Ruiten-Aa

  • Harrie Miedema
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:24

  Bedankt voor uw reactie. Interessant dat u velden met zonnepanelen ziet als duurzame variatie in het landschap; anderen geven als mening dat het landschap erdoor wordt aangetast. Hoe ziet u precies de positieve invloed van zonneparken op het landschap van de Veenkoloniën?
  Harrie Miedema, statenlid GroenLinks

  • Klaas Veldman
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:24

  Ik vindt juist dat de natuur moet worden beschermd en Veel meer wordt uitgebreid.

  • Cees Wildervanck
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:16

  Woon hier al 31 jaar en hou van dit gebied. Genot voor de bewoners wordt de laatste tijd sterk getemperd doordat we door de overheden (nadrukkelijk inclusief de provincie) zo in de steek worden gelaten ikv versterkingsoperatie.

  • JK
  • dinsdag 12 december 2017
  • 23:12

  Ruimte overlaten voor natuur (of zelfs uitbreiden). De stad Groningen is naar mijn mening succesvol omdat het een compacte stad is. Alles is op fietsafstand te bereiken. Laten we dit zo laten. Op de fiets, naar werk, naar de binnenstad, naar de universiteit en naar de natuur. Geen grootschalige woonwijken op té grote afstand buiten de stad maar middeldichte bebouwing rondom belangrijke (OV) knooppunten en braakliggende terreinen in de stad. Er is zowel bebouwing nodig voor studenten als voor starters en de middenklasse.

  • René Kriek
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:59

  In Westerwolde zou de natuur leidend moeten zijn. Kwaliteiten als stilte en duisternis worden hier gekoesterd. De landbouw moet in harmonie zijn met natuur en (kleinschalig) landschap, dus stoppen met schaalvergroting en in plaats daarvan overgaan op biologische landbouw. Gebruik van mest en gif kan sterk worden teruggedrongen en liefst helemaal worden uitgebannen. Dus landbouwgewassen die veel ‘gewasbeschermingsmiddelen’ nodig hebben horen hier níet thuis.
  Mogelijkheden voor natuur- en milieuvriendelijke recreatie kunnen worden uitgebreid. Het oorspronkelijke landschap moet waar mogelijk worden hersteld. Beheer is ecologisch en gericht op biodiversiteit. Westerwolde wordt op termijn een Nationaal Landschap.

  • Jan Luiken
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:50

  Behouden en uitbreiden van de natuur rond de stad en Haren. Wat betrefd bebouwing, ontwerp ecodorpjes of ecowijken of ecolandgoeden of gehuchten. Kleinschalig en compleet natuurvriendelijk, omringd door bos, water (zoals Meerstad). De wijken die nu rond de stad liggen in deze omgeving, hebben voorzieningen genoeg voor de nieuwe wijkjes/dorpjes etc. Dat is mijn idee om de Stad uit te breiden, maar de natuur te behouden...

  • Agnes Lengkeek
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:45

  Prachtig gebied ! DUS DAAR HOREN ABSOLUUT GEEN MEGASTALLEN !!!

  • Agnes Lengkeek
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:32

  Houdt Westerwolde in stand zoals die nu is, een prachtig natuurgebied !

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:31

  Veel parkruimte reserveren! Zo kan je de verhouding goed op pijl houden! En laten bewaken door onahankelijke instanties!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Pier Bolt
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:28

  Maakt niet uit,wanneer er maar voldoende parkruimte gereseveerd is,em mensen verbieden om hun tuin te betegelen!

  • Klaas-Jan Krijgsheld
  • dinsdag 12 december 2017
  • 22:09

  Kijk vooral naar de bestaande kwaliteit van de grond, het is niet verantwoord goede grond geschikt voor landbouw een natuurbestemming te geven. Bestaande natuurgebieden bewaren en boeren verzoeken en belonen deze gebieden tegen redelijke vergoeding in goede orde te onderhouden. Specifiek hout Wallen landschap aanwijzen en bewaren.

  • Debora Loning
  • dinsdag 12 december 2017
  • 21:59

  Natuur cq. Leefomgeving moet beschermd worden. Met name de biodiversiteit. Is in de ware zin van het woord van levensbelang. Stop de uitbreiding en vooral de vestiging van mega melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven. Biologische landbouw in combinatie met kleinschalig toerisme is een prachtige kans om Westerwolde op de kaart te zetten. Beleven en ervaren van natuurlijke en gezonde leefomgeving. Onthaasten in optima forma. Dè economische peiler van Westerwolde

  • WT de Vries
  • dinsdag 12 december 2017
  • 21:40

  Alles op het platteland wat geen akkerland of weiland is en de daarin voorkomende plantengroei en houtopstanden (ruigtes, singels, ondergroei) is de afgelopen jaren in hoog tempo verdwenen. Ook al is het platteland het werkterrein van de agrarische sector, geeft dat toch niet het recht aan die sector om daarmee naar believen om te springen. Ten eerste schiet men zich in de eigen voet door bodemuitputting en -erosie, ten tweede maakt men het hoogst onaantrekkelijk voor de reiziger, in het bijzonder de fietser, die door een duidelijk verwoest en verarmd landschap haar/zijn weg moet zoeken!

  • Elisabeth Smelik
  • dinsdag 12 december 2017
  • 21:16

  Wij hebben twintig jaren in mooi Schildwolde mogen wonen. We gaan nu binnenkort in Assen wonen vanwege de aardbevingen, maar niet vanwege het landschap. Het wijdse, de prachtige luchten, de gezonde lucht, de mooie boerderijen, het wad. Ik ben nu blind, helaas, maar zelfs dan is het niets anders dan genieten van het vrije landschap. De wind, de frisse lucht, het gevoel van ruimte. Voor mij is Groningen echt het mooiste stuk Nederland.

  • J.Oosting
  • dinsdag 12 december 2017
  • 19:59

  Woningen zodat je in de stad kunt blijven wonen.

  • Nynke van der Veen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 19:43

  Doordat het gemotoriseerde verkeer niet alleen steeds talrijker, maar ook steeds groter wordt (landbouwverkeer!) en sneller gaat, wordt het ons zo langzamerhand onmogelijk gemaakt nog op onze paarden langs de weg te rijden.
  Het zou al zóveel schelen, als de Gemeente de bermen beter uit zou maaien en snoeien, dus niet de takken van de struiken tot op de rijbaan laten groeien zoals nu het geval is. Ook de berm van de Leidijk, met name het fietspadgedeelte, zou wat vaker gemaaid kunnen worden zodat we niet OP maar NAAST het fietspad kunnen rijden zodat eventuele mest in de berm belandt en niet op het fietspad.
  Ook het pad achter de Openderweg in Opende langs, is ondanks een uitspraak van de RvS nog steeds niet goed begaanbaar, net als de Oude Dijk, waar ook al een uitspraak van de RvS ligt. Onbegrijpelijk vinden wij dat, dat zijn prachtige binnenpaadjes voor een wandeling e.d. waarvan er helaas al velen zijn afgesloten. Ruimte voor wonen en mogelijkheden voor recreatie is hier zat, de natuur krijgt ook steeds grotere oppervlaktes, maar helaas staan die gebieden vol russen; de houtsingels moeten beter beschermd worden, er verdwijnen nogal wat bomen.............

  • Stok
  • dinsdag 12 december 2017
  • 19:30

  Een aantal dorpen hebben bossen aangelegd.
  Dat is goed voor de afwisseling van de natuur. Ze bieden ook rust plekken voor wild. Het beheer kan alleen veel beter. Van sommige bossen kan 3/4 wel gekapt worden. Ze staan veel te dicht op elkaar.

  Meer verbindingen aanleggen tussen plekken voor dieren. Er zijn wel lokale initiatieven, maar deze zijn niet aan elkaar gelinkt.

  Niet te kaal, niet te recht, niet te netjes. Laat bijvoorbeeld riet staan bij sloten en vaarten. De wortels versterken de wal.

  Stop met vis uitzetten in elk beschikbaar water. Laat de natuur zijn gang gaan met de inheemse flora en fauna. Goede initiatieven worden zo teniet gedaan.

  Laat vrijwilligers schoolklassen rond leiden door de natuur in de omgeving en probeer ze te enthousiasmeren.

  • B.kloosterhuis
  • dinsdag 12 december 2017
  • 19:23

  Recht en vlak is mooi en ik ga zeker twee keer per jaar door de polder om te genieten van de ruimte en dan genieten van een visje bij Landman. Ben tegen het plaatsen van super grote wind molens ennkies liever voor zonneparken zoals in Wildervank op het industrieterrein De Dalen.

  • Jan Derk Sterenberg
  • dinsdag 12 december 2017
  • 18:22

  Er moet ruimte blijven voor de natuur. Uitbreiding alleen daar waar er nog ruimte is. Daarnaast ook ruimte voor wonen en werken. Goede balans is belangrijk.

  • C. Posthumus
  • dinsdag 12 december 2017
  • 17:48

  Ik vind het een gemiste kans dat Onstwedde en bijvoorbeeld Smeerling niet zijn ingedeeld bij de gemeente Westerwolde. Een historische fout. Hoe kan in een gemeente Veenkoloniën de eenheid in het beheer en het beleid van het landschap van Westerwolde goed worden gewaarborgd? Westerwolde zou als eenheid toeristisch gepromoot moeten worden. Door indeling vande oude kerspel Onstwedde bij de gemeente Veenkoloniën ontstaat versnippering en een verkeerd beeld van dit gebied.

  • Marije
  • dinsdag 12 december 2017
  • 17:31

  Sluit ik mij volledig bij aan!

  • Marije
  • dinsdag 12 december 2017
  • 17:29

  Ik ben erg blij met de prachtige natuurgebieden in Groningen. Het is belangrijk deze zoveel mogelijk te koesteren, te beschermen en, waar mogelijk, uit te breiden. Het is van wezenlijk belang onze in Nederland zo schaarse natuur voor iedereen toegankelijk en in stand te houden.

  • Roel Hoekstra
  • dinsdag 12 december 2017
  • 16:16

  Graag zoals het nu is behouden en onderhouden , waar nodig en mogelijk uitbreiden.
  Ook voorstander van gesloten agrarische bedrijven, produceren in de eigen regio, verwerken en consumeren in de regio Stoppen met handel in fosfaten e.d.

  • Anne Bijlsma
  • dinsdag 12 december 2017
  • 15:35

  De overgebleven natuur moet zo blijven .De veeboeren meer koeien naar buiten de kust van de Waddenzee en Waddenzee schoon houden.

  • Anne Bijlsma
  • dinsdag 12 december 2017
  • 15:35

  De overgebleven natuur moet zo blijven .De veeboeren meer koeien naar buiten de kust van de Waddenzee en Waddenzee schoon houden.

  • Elma Middel
  • dinsdag 12 december 2017
  • 15:31

  Het wierdenlandschap is uniek en verdient bescherming. De natuur staat door de merendeels traditionale landbouw stevig onder druk. Bijen, vlinders maar ook andere insecten en vogels moeten het doen met woestijnen van monocultuur. Door de toepassing van giftige onkruidverdelging en chemische gewasbescherming, het geknoei met de grondwaterstand ten gunste van de gaswinning en landbouw, is de biodiversiteit schrikbarend teruggelopen in de afgelopen decennia. Anders dan in bijvoorbeeld Drente en Friesland, bestaan er in Groningen nauwelijks bermen en wegkanten (slechts strookjes van 30-50 cm tot een taluud met diepe greppels). Stimuleren van bloei en bijenmengsels in alle grond waar geen landbouw op wordt bedreven is eigenlijk geen nice-to-have maar een noodzaak. Ook zouden gemeenten en provincie meer bloeiende bomen kunnen planten (ipv de traditionele Populier, Es of Iep). Esdoorns, kastanjes, zomer- en winterlindes, lijsterbessen, sierappels enz. kunnen insecten voorzien van stuifmeel en honing. Subsidie op wildbloemenstroken langs velden met tarwe/gerst/haver mét voorlichting aan de boer (minder muizenvraat, hogere opbrengst) is ook een middel. Ik denk ook aan beter toezicht op het vervuilen van weidegrond met gier van varkensfabrieken. Met geld en informatie stimuleren van boeren om over te schakelen naar meer 'inclusieve' landbouwmethodes.

  • SKL
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:44

  De lintstructuur van gemeente Slochteren ,omgeven met landbouw en natuur is prachtig.
  Uitbreiding natuur waar mogelijk. Goede landbouwgronden niet veranderen. Laat akkerbouwers en veehouders hun werk doen op hun grond en stimuleer ze met een een subsidie of steun op een percentage van hun bedrijf natuur in te richten op bijv overhoeken of akkerranden.
  Bestaande natuur verbeteren of anders beheren.
  Landbouw en natuur hebben elkaar nodig.
  We zijn een agrarische provincie waar ruimte is voor natuur.

  • Miriam Ootjers
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:29

  De rechte kanalen en bijbehorende 'vlakverdeling' horen bij deze streek. Historisch en toeristisch was en is het een aanwinst. Het open uitzicht, de rust en natuur. Niet aankomen. Geen extra hoogbouw, geen nieuwe wegen en streep in vredesnaam de windmolenplannen in dit gebied door, die een aanslag plegen op het landschap - en haar bewoners. Dit gebied heeft in het verleden haar bijdrage al geleverd, en er zijn minstens tien redenen geen windmolens meer op land te zetten.

  • Marian Smit
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:29

  Ik woon in Finsterwolde sinds 6 jaar en vind de omgeving, het Oldambt dus, heel erg mooi.
  Geniet van de polder, de vergezichten en het koolzaad in het voorjaar.
  Ik schrok dus heel erg toen een boer hier uit het dorp een stuk land wilde verkopen in een Dollartpolder en daar een zonnepanelenpark van wilde maken.
  Ik schrok niet omdat het mijn uitzicht zou bederven want dat doet het niet maar omdat het het dorp als totaal veel minder mooi zou maken.
  We hebben goede hoop dat het college en de gemeenteraad een goede beslissing nemen: Er zijn minder mooie plaatsen genoeg waar het wel kan.....
  Dus vooral natuur beschermen.

  • W. van der Veen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:28

  - Grote stad met alle functies
  - Een rustig, bereikbaar en leeg platteland
  - Industriegebied bij Eemshaven/Delfzijl, overige bedrijven-/industrieterreinen (je weet wel, die langs snelwegen) transformeren naar bosrijke natuurgebieden waar kan worden gerecreëerd.
  - Focus op verantwoorde biologische (gifloze) landbouw: Groningen graanrepubliek en aardappelimperium.

  • johan bonefaas
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:18

  bescherm het gebied. bewaar het karakter van dit mooie deel van het westerkwartier.

  • DD Dmith
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:16

  Economie moet verduurzamen. Eemshaven moet inzetten op groen & schoon waar binnen kaders ruimte is voor groei. De chemie bij Delfzijl zou stapsgewijs moeten worden versoberd en worden afgebouwd dan wel verplaatst naar andere locaties in Nederland. Ook daar inzetten op groen & schoon. Verder moet het waddengebied nog beter beschermd worden. Het wierden borgen en terpen landschap, waddenkust kwelders, polderlandschap, t’Groninger land moet ook beschermd worden. Land en akkerbouw moet daarbij hand in hand gaan en meer duurzaam worden.

  • DD Dmith
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:16

  Economie moet verduurzamen. Eemshaven moet inzetten op groen & schoon waar binnen kaders ruimte is voor groei. De chemie bij Delfzijl zou stapsgewijs moeten worden versoberd en worden afgebouwd dan wel verplaatst naar andere locaties in Nederland. Ook daar inzetten op groen & schoon. Verder moet het waddengebied nog beter beschermd worden. Het wierden borgen en terpen landschap, waddenkust kwelders, polderlandschap, t’Groninger land moet ook beschermd worden. Land en akkerbouw moet daarbij hand in hand gaan en meer duurzaam worden.

  • Iekiena Brink
  • dinsdag 12 december 2017
  • 14:12

  De natuur is de grote kracht van Westerwolde. Zorg dat de houtwallen en bebossing blijft bestaan, rustig aan met kappen dus! meer begroeide, bloeiende bermen zou zeer gewaardeerd worden, ook door de insecten (bijen!). Minder verlichting 's nachts is een goede ontwikkeling, echter mis ik vaak reflectoren en goede strepen langs de wegen. De wegkanten zijn op veel wegen slecht, meer 'ribbelstenen' zou m.i. voor meer veiligheid zorgen, evenals (nog meer) fietspaden.
  Westerwolde is prachtig!

  • Tineke Looijenga
  • dinsdag 12 december 2017
  • 13:54

  Ik woon aan de rand van Onstwedde, dus mijn eerste zorg is dat dit gedeelte van de gemeente Stadskanaal helaas niet is ingedeeld bij de nieuwe gemeente Westerwolde. Dat is een gemiste kans. Voorts moeten we ervoor zorgen dat die zingende geelgorzen niet helemaal verdwijnen. Ik woon hier nu ruim 23 jaar en mis vele vogelsoorten die er 20 jaar geleden nog waren, zoals de gele kwikstaart, de leeuwerik, de kwartel, de uilen. Ook de vleermuizen zijn verdwenen. De landbouw en de consequenties ervan (gif, kunstmest, grondwaterspiegel) trekken een te grote wissel op dit kwetsbare gebied. Ik denk niet dat "krimp" erg is voor dit gebied, integendeel, het zou de redding kunnen zijn. Daar zou de politiek op moeten inspelen. Wonen en werken kan uiteraard blijven, maar hoogwaardig en de natuur ontziend. Landbouw kan ook blijven, maar moet kleinschaliger. Dat past in het landschap. Grote veebedrijven zijn uit den boze. Kijk naar de sterke punten van dit gebied (u somt ze zelf al op) en versterk deze en zorg ervoor dat de sterke punten duurzaam in acht worden genomen.

  • Lieuwe
  • dinsdag 12 december 2017
  • 13:51

  Behoud de natuur rondom Groningen. Je kunt heel gauw met een racefiets uit Groningen fietsen met een diverse natuurgebieden wat Groningen uniek maakt. Ook het historische karakter moet bewaard blijven zoals de pingoruïnes, dat geeft juist recreatie en is goed voor het welzijn van de stad en ommelanden van Groningen.

  • barbara de beaufort
  • dinsdag 12 december 2017
  • 13:19

  De natuur moet zeker worden beschermd en uitgebreid. Dat kan door meer natuurgebieden aan te leggen, maar ook door een speerpunt te maken van samenwerking met de agrariërs in dit gebied. Enerzijds duidelijke regelgeving (en handhaving!) als het om bescherming van de natuur en het landschap gaat, anderzijds (bv. financieel) faciliteren dat boeren op een andere manier met grond en gewas om kunnen gaan - wat sommigen ook best willen. Dan komt het eigene van deze prachtige provincie weer meer tot z'n recht en daarmee wordt de aantrekkelijkheid voor bewoners en toeristen vergroot. Dat is beter dan allerlei inwisselbare attracties verzinnen of wegverbredingen en nieuwbouwwijken doorvoeren.

  • Fred Ootjers
  • dinsdag 12 december 2017
  • 13:02

  Een prachtig open gebied. Uniek. Waanzin en schande dat daar windmolenparken komen.

  • geert hielema
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:54

  Alle mensen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze mooie vragenlijst krijgen een salaris (toch prettig, voor het in stand houden van huishouding, hypotheek, vakantie, sport en wat niet al) dankzij de belastingopbrengsten van winsten die in de economische sector worden gemaakt.
  Dus, zeg het maar........

  • bart terlaak
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:52

  In de natuur bestaan geen rechte lijnen. Dat begrijpen ze, de vormgevers, nu eindelijk.
  Werken, wonen en recreeren wordt in een natuurlijke omgeving veel aangenamer.
  Alles aan het landschap van de Veenkolonieen doet nog aan de crisisjaren vol armoede denken.
  Boeren gebruiken nog steeds gif op oliebasis, onderdrukken de bevolking nu met hulp van de NAM en politiek Den Haag.
  Niemand wil windmolens, op een paar mensen na.
  Dus komen ze er.
  Op een on-democratische wijze.

  • Anco Pruiksma
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:40

  Bewaar en beheer de natuur in Westerwolde. De grote aantrekkingskracht van dit gebied moet blijven: rust en ruimte. Mensen uit de Randstad kunnen hier op adem komen of konen hier graag wonen om vervallen boerderijen weer op te knappen. Graag speciale aandacht voor Sellingerbeetse, het bos daar en het mooie meet. De jeugd uit weide omgeving kent deze plas voor vertier in de zomer en wandelaars genieten van deze prachtige plek. SBB mag wel duwtje in de rug om het bos daar te verfraaien. Verder consolideren en niet laten uitbuiten dood ondernemers, behoudens een rustige camping aldaar.

  • H f bonnema
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:35

  Het westerkwartier was een paradijs voor de vogels ..nu is het een paradijs voor de pitrussen dat moet veranderen willen wij de vogeltjes weer horen en zien.de houtwallen kosten de boeren een kapitaal en het was beter dat de burger die net als de boer er van geniet ook een eerlijk deel van de kosten betaald en niet zoals nu dat de boer maar 1 vierde van de kosten vergoed kan krijgen en dan ook nog eens vaak Door de aid word gekontroleerd om hem de veels te lage vergoeding weer af te pakken

  • Nicoloeschja Kniese
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:33

  geen gekap enz meer, en herstellen wat misgaat, op kosten van de boosdoener natuurlijk!

  • Rene van der Goot
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:33

  Houtsingels zijn belangrijk voor het landschap. Dus voor de leefomgeving van de bewoners. De achteruitgang van de houtsingels is ook een teken dat er meer natuurinclusief door de agrarische sector moet worden gewerkt. Dat is beter, niet alleen voor de houtsingels, maar ook voor het tegengaan van andere ongewenste ontwikkelingen, zoals de achteruitgang van de weidevogels en de insecten. Vanmorgen hoorde ik op de radio dat het aantal rode wormen dramatisch aan het afnemen is.
  Gelukkig zijn er meer en meer geluiden uit de agrarische sector zelf dat er meer rekening moet worden gehouden met de natuur. Daarnaast heb ik ervaren dat het gros van de boeren in het ZWK best wil meewerken. Daar moeten we gebruik van maken. Samen met de agrariërs werken aan het behoud van het landschap en de natuur. Wellicht is de weg lang, maar de moeite waard om hem te gaan

  • Simon
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:31

  Er is al weinig over van het houtsingellandschap door illegale kap en het dempen van sloten. Wat mij betreft moet er een programma komen om een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied weer terug te brengen, cq te houden als houtsingellandschap. Indien nodig boeren compenseren voor de schaalgrootte verliezen die ze daardoor hebben (minder efficiënt werken omdat grote machines niet mogelijk zijn)

  • Veerenhuis-Lens
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:25

  Er is al beleid genoeg. Maak er geen reservaat van. Wil je als provincie dat Westerwolde mooi blijft, steun dan initiatieven van Westerwolders zelf via het Gebiedsfonds Westerwolde.

  • Wonieka Meuter
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:23

  Ik vind het belangrijk dat de natuur meer beschermd wordt, bijv door de bermen minder te maaien, niet met zware machines door de bossen heen repte rijden waardoor alles kapot gereden wordt en geen megastallen toestaan. Stimuleren van ecologische maatregelen.

  • Derwin Schorren
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:21

  Bescherming van cultuur en landschap gaat hand in hand met het verhogen van de bedrijvigheid in de dorpen. Zorg dat dat goed wordt gefaciliteerd en zorg dat (horizon) vervuilende industrie wordt geweerd.

  • Diederik van de Dijk
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:01

  Volgens mij kan landbouw (groei) prima samengaan met de behoud van de houtsingels. Ik ben dan ook voor behoud van het coulissenlandschap als uitgangspunt voor de besluitvorming van de provinciale staten

  • Hanneke Huls
  • dinsdag 12 december 2017
  • 12:01

  Ik woon aan de Westerpaauwenweg zo'n beetje grenzend aan Roegwold. Ik geniet enorm van de omgeving en van de natuurgebieden in onze buurt, ook rond Schildmeer en richting Hoogezand. Wel vind ik het raar dat ik de honden niet los mag laten lopen in Roegwold. Ik begrijp de regel, want je wilt niet dat honden achter vogels of andere dieren aan jagen. Maar wij hebben van die suffe huishonden die goed zijn opgevoed. Ze blijven altijd langs of op het pad lopen en als er fietsers aankomen hou ik ze even bij me. Vogelaars daarentegen vertrappen het riet en blijven nooit op het pad. Natuurlijk vind ik het prima de honden aan te lijnen waar de schapen lopen en in het broedseizoen, maar daarbuiten voelt dat niet terecht en remt het de natuurbeleving. Ik ben trots op de omgeving waar ik woon en vind het van belang er respectvol mee om te gaan. En dat kan heel goed samengaan met honden die niet zijn aangelijnd, mits goed opgevoed. Prachtig wat jullie vanuit de provincie voor ons gebied hebben gedaan.

  • Wim Popken
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:58

  We exporteren 75% van alle landbouw en veeteelt producten, dat is 70% teveel voor dit kleine land. Dat moet drastisch minder. Als de natuur ophoudt is het ook met ons gedaan. En al die eiwitrijke graslanden, waar geen bloemetje meer in bloeit is ook HEEL slecht.

  • Albert Kenter
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:57

  Laat de houtsingels zoveel mogelijk intact, het zijn niet alleen de vogels, maar ook reeen die hier bescherming van hebben.
  Er is al veel te veel natuur en andere mooie dingen naar de vergetelheid gestuurd.

  • Diederik van de Dijk
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:56

  Kijk eens hier: https://www.kiesvoorgroningen.nl/over-dit-initiatief

  • Maarten Jansen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:56

  Het Zuidlaardermeergebied is een van de beste natuurgebieden voor vogels van Nederland. Op een heel klein stukje krijgt het Groninger Landschap het voor elkaar om hele bijzondere soorten voor Europa te laten broeden. Van heine en verre in Nederland komen mensen naar het gebied om Steltkluut, Zeearend en Witwangstern te zien. Natuurgebieden zijn altijd afhankelijk van het gebied daaromheen. Het is daarom belangrijk dat de bestaande natuur in het Gorecht wordt beschermd en waar mogelijk wordt uitgebreid. Eventueel kunnen sommige vormen van recreatie, landbouw of wateropslag hier maatschappelijk aan bijdragen.

  • Ko Veldkamp
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:55

  Houden zo. Ik geniet er elke dag van en dat wil ik nog heel lang blijven doen. Niet voor niets ben ik al 25 jaar vrijwilliger bij Het Groninger Landschap.

  • Wim Popken
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:55

  Jazeker, natuur is heel belangrijk voor mens en dier. Het is een cirkel, gaat het met de één niet goed, dan heeft het gevolgen voor de ander. Er wordt al veel te veel roofbouw gepleegd. 75% van de landbouw, veeteelt en bloemen wordt geëxporteerd naar het buitenland, vooral ook naar andere rijke landen. Dat moet gewoon drastisch terug. GEEN megastallen. Maar ook niet volstouwen met windmolens en zonnepaneel velden. Zonnepanelen kunnen wel op de duizenden platte daken die we hebben. Verander de wet maar en verplicht dat ze daarvoor worden gebruikt. Maar het grote GELD zal wel weer winnen ben ik bang voor. Ook de jacht verbieden. Want 99% is voor de sport en puur dierenmishandeling. Sportvissen idem dito. Er zijn genoeg andere leuke dingen om je vrije tijd mee vol te maken. En het beheer moet ook niet gaan om de pot met geld te spekken. Niet teveel kappen en maaien. Terug naar meer handwerk. De grote machines maken heel veel kapot. Ook de wegbergen, levensgevaarlijk kapot gereden in deze tijd. Maar de natuur wel toegankelijk houden/maken voor ook de mens. De paden dus goed onderhouden, ook daar mankeert nog wel eens wat aan. Landbouwgif verbieden. Al die doodgespoten goudgele velden waar geen insect meer in leeft. Ook komt het natuurlijk in het grondwater terecht. Ook de bloementeelt, vooral de lelie is slecht voor het milieu omdat er veel gif wordt gebruikt.

  • Pieter Bolhuis
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:15

  Ik persoonlijk fiets graag door het Groninger landschap. Dus voor mij zijn fietspaden belangrijk. Tevens wil ik graag dat het landschap blijft zoals het is zonder ingrijpende veranderingen zoal de blauwestad heeft veroorzaakt. Het gehucht meerland is bijna helemaal verdwenen. Terwijl die gehuchtjes zo tieperend voor Groningen zijn en het landschap verrijken.

  • Hiltje Zwarberg
  • dinsdag 12 december 2017
  • 11:15

  De meest dramatische ontwikkeling vanaf eind jaren '90 is de bouw van grootschalige windparken. Deze parken zijn in het gehele Oldambt nu al erg storend zichtbaar en met de uitbreiding van de parken bij Delfzijl, Meeden echt een drama.

  • Steven Weghorst
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:35

  Wat ik in de omgeving van Woltersum mis zijn wandelpaden. Met een klein beetje geld en inzet moet het mogelijk zijn doodlopende paadjes door te trekken zodat er een wandelingetje mogelijk is.

  • Anneke Holster
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:33

  Uw vraag roept bij mij andere vragen op.

  Landschap is overal om ons heen. Landschap is het zichtbare deel van een gebied of streek, waarvan het karakter bepaald wordt door de ontstaanswijze, natuurlijke (niet levende en levende) en/of menselijke (antropogene) factoren en de wisselwerking daartussen. Dat is de mening van de provincie.

  Ik vraag me af waarom naar onze mening wordt gevraagd. Heeft de provincie plannen wat betreft het coulissenlandschap en welke rol hebben de gemeenten. Of heeft dit te maken met het samengaan van de gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast.
  Zijn er signalen gekomen vanuit de bevolking richting provincie om veranderingen door te voeren?

  In afwachting van jullie reactie.

  Met vriendelijke groet,
  Anneke Holster

  • Anny Martens
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:18

  We moeten zuinig zijn op het weidse en agrarische karakter. Steeds meer boerderijen verdwijnen of verpauperen. De ruimte die we hier nog hebben moeten we koesteren. Stop met het aanleggen van zonneparken. Help boeren met het verwijderen van hun asbestdaken en leg er zonnepanelen op. Twee vliegen in een klap.

  • Istvan Koning
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:12

  Het resterende gebied , zo breed mogelijk, langs een meanderende Ruiten Aa aan de natuur teruggeven. De natuurlijke lijnen, die zich uitstrekken van Ter Apel tot Onstwedde in tact laten en verder herstellen naar grond- en waterlopen. Westerwoldse bossen en watergangen naar Duitsland toe herstellen. Wat is er gebeurd met de "natte Horizon" ? Kanalen uitdiepen om recreatieverkeer mogelijk te hoden. Ontwikkelen van zoveel mogelijk wandel-, fiets- en ruiterpaden. Recreatieve cverbanden maken tussen noord en zuid Westerwolde. Grotere samenwerking op dat gebied. Een speciale commissie benoemen, die het toerisme gaat inventariseren en adviseren ism de natuurontwikkeling. Gezamelijke mogelijkheden zoeken.

  • H.v.d.Veen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:09

  Zoals de natuur is moet het blijven en niet meer veranderen

  • Paul Sliggers
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:07

  Waar zie je nog iedere dag reetjes lopen? Laat dat gezegd zijn. Als opbouwende kritiek: Waar vind je nog grotere stukken aaneengesloten bossen? Waarom krijgt de agrarische sector zoveel vrijheid om de 'natuur' om te vormen naar eindeloze platte akkers terwijl er met niet al te veel moeite alternatieven zijn. Kijk eens in b.v. de Biesbosch. Hier moeten de boeren zich aanpassen aan het landschap met als gevolg dat dit gebied zich veel 'natuurlijker' toont terwijl het dat ook niet altijd is. Los van dit alles is het natuurlijk schrikbarend dat zich in de slootjes tussen de landerijen nauwelijks leven te vinden is. Een verdwaalde eend of zo lukt nog wel, maar kikkers en ander onderwaterleven zie je er nauwelijks. Gevolg van de onkruid- of ongedierte (voorzover dat bestaat) bestrijding? Wellicht is dat prioriteit nummer 1?

  • Teije Zigterman
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:03

  Als Groningen wil groeien zijn er woningen nodig, tegen de huidige standsgrens aan of er binnen.

  • A.j.vanderlyke
  • dinsdag 12 december 2017
  • 10:00

  Wij hebben een prachtige natuur in Groningen. Mooie gebouwen en boerderijen en nog veel meer. Helaas worden wij hier opgehoogd met stront en dat doet de natuur geen goeds. Verder zou ik het jammer vinden als beeldbepalende gebouwen (b.v.kerken)gaan verdwijnen door de aardbevingsschade.

  • J. Derks
  • dinsdag 12 december 2017
  • 09:32

  Ik ben van mening dat het prachtige landschap, waar u hiervoor over hebt gesproken, gehandhaafd moet blijven. Het is een prachtig wandel en fiets gebied. Daarmee voldoet het gebied aan de vraag naar recreatie. Het is een uniek stukje natuur. Is wonen en werken ook belangrijk? Ja denk ik waarbij ik het belangrijk vind dat het werk niet te ver moet liggen van een woonomgeving. Teveel verkeer betekent meer wegen en dat geeft altijd spanning in een natuur gebied. Mijn vraag is of en waar het wenselijk is om meer woningen te bouwen. Daar kan ik geen mening over geven. Ik geniet van mijn mooie omgeving.

  • Geerte van den Wildenberg / B&B De Porrepoele
  • dinsdag 12 december 2017
  • 09:11

  Westerwolde is een prachtig mooi gebied, dat weten we zelf al 15 jaar (sinds we hier wonen) en we horen het van onze gasten, die deze regio een ware ontdekking vinden. We vinden het fantastisch, dat er meer aandacht komt voor de natuur, zoals het herstel van de Ruiten Aa. Ik denk dat deze regio groeimogelijkheden heeft voor eco-toerisme. Geen pretparken e.d.! Zelf zouden we ook willen uitbreiden met hoogwaardige en duurzame B&B-faciliteiten. We hopen dat provincie en gemeente dat willen dragen en ons willen ondersteunen en faciliteren, zodat dat mogelijk wordt gemaakt.
  Het zou mooi zijn, als landbouw en bv bermbeheer ook meer wordt afgestemd op de natuur, zodat de totale waarde versterkt wordt. Bij Ter Wupping en Smeerling gebeurt dat al wel, maar in de rest van het gebied veel minder. Er is veel landbouwgrond, die ondanks verlaging van de waterstand, moeizaam bewerkt kan worden, en al helemaal niet met de steeds maar zwaarder en groter wordende landbouwmachines. Tijd voor een omslag, en om het veenmos wellicht weer terug te brengen in het gebied? Er zijn zeer succesvolle projecten, o.a. bij Amsterdam en in Friesland. Dan behoudt het gebied zijn economische waarde, is er waterberging, veel CO2 opslag en herstel van natuur, voor m.n. steltlopers!

  • Jasper
  • dinsdag 12 december 2017
  • 09:06

  Juist het feit dat je binnen 15 minuten Groningen uit kan fietsen en middenin het vlakke land zit is een van de genoten van het wonen in deze stad. Projecten als "Meerstad" dragen aan dit genot niet bij; al is het maar vanwege de beton-blok-nieuwbouw-architectuur die niet in die omgeving thuis hoort. Het uitzicht vanuit de stad op de mooiste lege natuur is belangrijk. Dat uitzicht mag van mij best beschermd worden. Mocht je dan toch kiezen om alles vol te bouwen, kies dan voor meer passende architectuur met uitzicht en doorkijk op het vlakke land die erdoor wordt ingenomen. Dat je vanuit de stad niet overal tegen grote muren nieuwbouw hoeft aan te kijken.

  • Petra
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:55

  Graag meer groen rondom en ook in de stad.

  • Petra
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:55

  Graag meer groen rondom en ook in de stad.

  • Petra
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:55

  Graag meer groen rondom en ook in de stad.

  • Hans van der Stap
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:37

  De schoonheid en openheid van het Oldambt, alsook van Delfzijl en Appingedam, is zeer ernstig aangetast door de geplaatste windturbines, terwijl er nog veel meer zijn gepland, die ook nog eens veel hoger zijn. In feite wordt het gebied totaal kapot gemaakt.
  Verder zijn er veel, en veel en veel te veel borden met toeristische informatie, routeborden, onnodige verkeersborden, wat de zicht op het landschap, en de aanblik van gebouwen ernstig verpest.

  Verder stoppen met op ieder dijkje, elk onverhard pad maar fietspaden aan te leggen.

  Wat ik hier schijf, geldt in meer of mindere mate voor de hele provincie, m.u.v. Stad.

  • Jan willems
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:23

  In ieder geval geen grootschalige landbouw en veeteelt,houd het landschap zoals het is.
  Liever nog meer ruimte voor natuur en het oude coulissenlandschap,e.e.a door bv. nieuw aan te leggen houtsingels,echter wel oner de voorwaarde dat de natuur toegankelijk is voor publiek,echter met een uitzondering voor mtb rijders aangezien deze natuur alleen maar vernielen.

  • Bart Muntjewerf
  • dinsdag 12 december 2017
  • 08:17

  Er moet en kan zeker wat gebeuren, maar geef nu niet grootschalige landbouw de schuld. Kleinschalige landbouw is veel intensiever en veel schadelijker voor natuur. Het gaat erom dat er een gemeenschappelijk gevoel ontstaat bij alle grondbezitters, dat zij vaak op eenvoudige wijze al goede stappen kunnen zetten naar natuurvriendelijk gebruik van hun landbouwgrond. Graag actie!!

  • R. Van Kruiselbergen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 07:56

  Ja, en inderdaad, stimuleer Biologische landbouw in Groningen. Dat is toekomstbestendig!

  • R.van Kruiselbergen
  • dinsdag 12 december 2017
  • 07:54

  Veel aparte natuurgebieden, die toegankelijk zijn voor publiek... Voor wandelaars(met honden) ,fietsers en juist ook ruiters. Veel borden met natuur- informatie en een positieve houding naar bezoekers. Niet teveel verbieden, maar juist de mensen zelf verantwoordelijkheid en daarna liefde laten voelen voor al dat moois. Men krijgt dan een band met het gebied. Hoe vrijer, hoe minder schade men toebrengt, raar maar waar. (Als voorbeeld Terschelling, waar bijna nergens meer ‘verboden toegang’ staat, omdat men er dan juist in wil) Daarnaast veel mogelijkheden tot excursies, lessen voor basisscholen, etc.

  • Piet
  • dinsdag 12 december 2017
  • 07:14

  Zonder economie nog meer krimp en vergrijzing.

  • Wouter Koolmees
  • dinsdag 12 december 2017
  • 06:46

  Hoe meer natuur hoe beter echter passen houtsingels (het afbakenen van weilanden met bomen) niet bij het westerkwatier. Of natuurlijke begroeiing of de lange gestrekte open landschappen. Ik wens echter ten alle tijden natuur, graag zelfs als dit ten kosten gaat van wonen, werk en recreatie. Hiervan is al genoeg in onze directe omgeving.

  • Anne Korvemaker
  • dinsdag 12 december 2017
  • 06:20

  Ik vind het jammer dat er goede landbouwgrond wordt verkwanseld aan wat men "natuur" noemt.

  • Esther
  • maandag 11 december 2017
  • 23:36

  Het Oldambt lijkt mooi op een zonnige zomerdag. Maar als je wat beter kijkt zie je een eentonig cultuurlandschap zonder ruimte voor natuur. De weinige bosjes en bomen die er zijn moeten ook nog de nek om worden gedraaid want tja, die oneindige horizon is toch zo mooi. Volgens mij is dit maar een klein groepje op invloedrijke posities die dit bepaalt. Er wordt gedaan alsof het landschap altijd al zo was maar dat is niet zo pas in de jaren 60 ten tijde vd grootscheepse ruilverkavelingen, toen is pas dit grootschalige cultuurlandschap ontstaan. Voor die tijd waren er veel meer landschapselementen zoals houtwallen, slootjes en boompartijen. Als we meer toerisme naar het oldambt willen halen, er zelf meer v willen genieten, en de boeren een betere boterham laten verdienen, moet er veel meer ruimte komen voor natuur ( zie wat er gebeurt bij de punt v reide) en biologisch gaan boeren. Bloeiende bermen, grasland met bloemen, afwisselende akkerbouw, laat het water vd dollard weer binnen, binnendijkse zoutwatergebieden. Zorg dat onze bijna uitgestorven akkervogels weer terug komen. Kortom we moeten een andere weg inslaan in het Oldambt.

  • Chris van Diepenbeek
  • maandag 11 december 2017
  • 22:36

  Er zijn nog veel te veel open vlaktes in het Westerkwartier, en dus te weinig houtsingels. Begin eens met hout naast vaarten en sloten. Dat zit niemand in de weg en verbabt kaalheid.

  • Kanovereniging Westerwolde i.o
  • maandag 11 december 2017
  • 22:29

  Bewust en met respect voor de natuur genieten van het mooie wat de Gemeente Westerwolde te bieden heeft. Wij als kanoverenigong Westerwolde i.o willen samen met anderen de Cittaslow filosofie uit dragen en naleven. Prachtig varen over de Ruiten Aa, maar ook mogelijkheden onderzoeken bestaande maar onbegaanbare vaarwegen weer met behoud van natuurschoon ontsluiten.

  Met vriendelijke groet Louise en Jan Bosma-Vos van kvWesterwolde i.o

  • Sanne Palstra
  • maandag 11 december 2017
  • 21:49

  De openheid en weidsheid van het landschap boven Midwolda/Oostwold vind ik prachtig. Ik wandel graag in het gebied achter de Ennemaborgh. Op de fiets een rondje rondom het Oldambtmeer of naar Punt van Reide. Of naar Nieuw Statenzijl, langs de dijk en door de polders. Er is genoeg ruimte in het Oldambt om te wonen. Ik mis (natuurrijke) wandelpaden in de polders. Er mag wat mij betreft meer ruimte komen voor de natuur. Voor veel meer diversiteit van leven (voedselketens) in het landschap, naast de grote productie/gras-akkers. Dus bijvoorbeeld meer natuurlijke akkerranden aanleggen en daarnaast natuurbeheer van de kolken stimuleren (zonder dat dit op zichzelf staande natuureilandjes worden). Verder vond ik de Ecologische Hoofdstructuur een mooi plan: het verbinden van natuurgebieden. Ik hoop dan ook dat het gebied rondom de Ennemaborgh verbonden gaat worden met het Hondshalstermeer via bijv. het Nieuwe Kanaal en dat er een natuurlijke/natuurrijke doorsteek gemaakt kan worden richting bijv. Punt van Reide. Of een doorsteek vanaf de dijk, bijv. al vanaf Nieuw Statenzijl via Hongerige Wolf naar het natuurgebied bij Finsterwolde. Als daar ook nog wandelpaden bij passen, zou dat helemaal mooi zijn.

  • Ingrid Jeuring
  • maandag 11 december 2017
  • 21:26

  topnatuur. houd het donker, stimuleer energieneutraal wonen

  • Lambert Kamps
  • maandag 11 december 2017
  • 21:17

  Kies voor kwaliteit, waardevollle natuur beschermen en uitbreiden. Wonen en werken daar waar het aansluit op bestaande dorpen of wijken. Agrarische gebieden niet versnipperen of doorsnijden zodat goed boeren ook mogelijk blijft. Zo (be)houd je de kwaliteit van ieder landschap zonder dat het eem het ander in de weg gaat zitten. Kortom, slimme keuzes maken.

  • Bert de Jong
  • maandag 11 december 2017
  • 21:09

  Meer natuur, meer natuurbescherming en meer onderhoud van de natuur. Staatsbosbeheer loopt de kantjes er af, zie bijvoorbeeld de Lethe. Maak beleid om de leegstand en het verval van de oude boerderijen tegen te gaan. Investeer!

  • Bobby Norder
  • maandag 11 december 2017
  • 20:35

  Ik woon sinds 10 jaar in Blijham op de grens Oldamt / Westerwolde.
  Persoonlijk vind ik de open vlaktes van het Oldamt verschrikkelijk.
  Kaal, winderig ,eentonig en saai.
  Een paar jaar terug is zelfs besloten geen bomen meer langs de vernieuwde proviciale weg richting Blijham te planten om de open structuur van het landschap te behouden. Als ik nu vanuit Westerwolde richting Winschoten rijd heb ik het gevoel een landschapsdepressie binnen te rijden.
  Ik vraag me weleens af welke personen bepalen wat mooi en lelijk in een landschap is.

  • Wietske van der Heide
  • maandag 11 december 2017
  • 20:28

  Heel graag de houtsingels en het prachtige coulissenlandschap behouden en uitbreiden....het is zo prachtig!

  • mr. S.Dieters
  • maandag 11 december 2017
  • 19:50

  Eenzijdige landbouw met veel gifgebruik, windmolens en zonneparken en gebrek aan corrigerend optreden door overheid richting NAM maken van de Veenkoloniën een woestenij terwijl de elite woont in Haren , Noord Drenthe en Groningen Hoe durft u überhaupt deze vraag te stellen schaamt U tot op het diepst van uw politieke ziel

  • Gert Sanders
  • maandag 11 december 2017
  • 19:47

  Graaf de kanalen weer open, de dorpen waar de kanalen nog in oorspronkelijke staat verkeren, zijn het mooist. Waar de kanalen gedempt zijn is het karakter van de dorpen verdwenen. Verder ben ik een tevreden Veenkoloniaal, de ruimte, de vergezichten en natuurlijk het karakter van de bevolking maken dat ik hier nooit meer weg wil.

  • Piet de Vries
  • maandag 11 december 2017
  • 18:51

  Hoe meer natuur hoe beter hier. In combinatie met kleinschalige biologische landbouw. Weg met alle gifgewassen waaronder de lelies het eerst. Er zijn al miljoenen liters landbouwgif op deze kwetsbare zandgronden gespoten. Nu allemaal onderweg naar ons grondwater. Al is de ramp al geschied, het is nooit te laat om tot inkeer te komen.

  • e bagijn
  • maandag 11 december 2017
  • 18:29

  op een mooie dag is het op de fietspaden file fietsen. er is kennelijk meer behoefte aan meer fietspaden en meer 'natuur' of groene cultuur. ik zie huizen soms lang te koop staan, in alle prijsklassen, men is gewoon te kieskeurig geworden.
  verder zou ik denken dat hier gebieden heel geschikt zouden zijn voor weidevogels, o.a. de grutto. die zouden ook gesteund kunnen worden. een natuur educatiecentrum zou ook mooi zijn.

  • Ina Holtrop
  • maandag 11 december 2017
  • 18:23

  Ik geniet van coulissenlandschap. Dit behouden zoals het was is belangrijk. Eenvoudige natuurwandelpaden zijn mooi om te genieten van dit prachtige landschap.

  • e bagijn
  • maandag 11 december 2017
  • 18:21

  natuur moet beschermd worden, ze kan niet voor zichzelf opkomen. verbod op landbouwgif zoals glyfosaat. dat wordt nog veel gebruikt zie ik elk voor- en najaar. dit is slecht voor mens en dier, het komt in het grondwater terecht en eigenlijk overal. het verstoord evenwicht tussen vogels en hun prooien en nog meer ongewenste dingen.
  bij de gemeentewerk in slochteren wil men huizen bouwen, zonder voorzieningen en openbaar vervoer! die bewoners moeten voor alles de auto pakken, erg ondoordacht. in dit gebied is weinig variatie in het landschap en met het oog op aardbevingen en vergroening, graag meer natuur. ons nieuwbouwhuis heeft 8 jaar te koop gestaan, net als vele huizen in de straat, die lang te koop stonden, er zijn huizen genoeg, maar men is te kieskeurig geworden. ik zie niet zo dat er een tekort aan woningen is.

  • Joh van der veen
  • maandag 11 december 2017
  • 17:45

  Vind genoeg natuur. Woon aan de rand van dwarsdiep er is hier maar 1 boer meer op de straat. Wel ruimte voor landbouw. Met behoud van natuur doelen. Ook natuur aanpassen aan de tijd de natuur die er vroeger was is er nu ook niet meer. Dit komt ook vooral door bebouwing en industrie kijk maar bij leek noordzijde a7. Dit was in de jaren 80 een prachtig coulissen landschap. Ik zie dan ook nu de economie aantrekt verstedelijking sneller gaat dan de landbouw ontwikkeling. Ook zijn de prijzen in de landbouw de laatste jaren te laag.boeren kunnen daardoor ook niet veel extra s meer doen het moet allemaal super efficient om een boterham te verdienen.

  • Bart Mintjewerf
  • maandag 11 december 2017
  • 17:24

  Natuurlijk kies je voor versterking van natuur en landschap. Vele prachtige kansen liggen in onze mooie provincie. Aan de andere kant willen we ook wonen, werken, recreëren. Dit zijn vaak tegenstrijdige belangen. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat je met elkaar hierover praat en gezamenlijk oplossingen zoekt waarbij je zoveel mogelijk tegemoet komt aan de verschillende belangen en hier handen en voeten aan wil geven. Wel staat echter een duurzame, ofwel een samenleving welke “onbeschadigd” doorgegeven kan worden aan de generaties na ons hierbij bovenaan. Wie kan daar tegen zijn......

  • T.W Bodewes
  • maandag 11 december 2017
  • 16:58

  Mijn mening is dat de natuur in Westerwolde moet worden beschermd en moet worden uitgebreid.
  Met vriendelijke groet ,
  Theo.

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 16:29

  Om woon-werkverkeer te verminderen zie ik graag dat er veel in en nabij de stad wordt gebouwd. Helaas is dit g3bied door de vuilstort daar minder geschikt voor. Ontwikkel het maar als natuur, bossig nabij bebouwing en verder open.

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 16:24

  Toen ik hier kwam wonen verbaasde ik mij over de vele houtwallen in het westen van dit gebied. Omdat boeren tegenwoordig een financiele prikkel hebben om houtwallen te kappen vind ik het belangrijk dat de provincie daar financieel tegenwicht geeft.

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 16:18

  Eemshaven heeft een geweldige kans om werkgelegenheid aan te trekken met ICT en duurzame energie. Wie heeft hier ooit groen licht gegeven voor een energiecentrale op verouderde fossiele energie? Verder is het hoge land zeer geschikt voor akkerbouw. Er zijn kansen voor toerisme in Pieterburen en Lauwersoog, maar interessante gebieden als Middag-Humsterland zullen nooit toeristisch worden. Het waddengebied staat terecht op de werelderfgoedlijst, daar mag meer aandacht aan worden gegeven.

  • Ellen
  • maandag 11 december 2017
  • 16:10

  * Ik zou graag meer recreatiegebieden willen in Oost Groningen. Ik woon zelf in Pekela. Wandelen en fietsen wordt steeds populairder maar is in dit gebied toeristisch gezien toch zeer beperkt. Door wandelen en fietsen komen mensen in beweging en het verbetert het geestelijk welbevinden. Ik zou graag de versnipperde gebieden meer met elkaar in verbinding willen zien zodat er ook grote afstandsroutes te vinden zijn.
  * Verder zie ik dat kinderen en volwassenen veel plezier beleven aan mountainbiken. Voor volwassenen vraagt dit uitdagende routes in het buitengebied. Voor kinderen kunnen kortere routes in recreatiegebieden langs het dorp volstaan.
  * Ik denk ook aan recreatieve fietspaden wat meer slingerend door en om het dorp, langs recreatiegebieden en verbonden met de kanalen door hier en daar picknickplekken en informatieborden over het gebied (verbinden wandel en fiets-toerisme met het vaarverkeer).
  * Meer recreatie en natuur zou het economisch perspectief in het gebied kunnen verbeteren. Kijk maar naar de recreatie mogelijkheden bij de Blauwe Stad.

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 16:08

  Dit landschap is strak en er komen niet meer toerist3n door het te verkrommen. Velden met zonnepanelen kunnen voor een duurzame variatie zorgen.

  • Lukas Bouwman
  • maandag 11 december 2017
  • 15:52

  Provincie Groningen blijf in ieder geval van de Gemeente Haren af. Die gemeente is en was in staat om te waken over haar waarden. Door anderen genoemd als 'het Wassenaar van het Noorden'.

  Afblijven dus !

  • Elinda
  • maandag 11 december 2017
  • 15:48

  Nou is een.mooi vlak gebied en hier zijn is ook genoeg te beleven in de veenkolonien en.kanaalstreek ben.in wildervank geboren nee woon liever in het noorden

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 15:47

  Grote delen zijn hier slecht geschikt voor landbouw en zijn terecht omgezet in natuur. Volgens de laatste mode zijn dit vooral open grasachtige gebieden geworden. De oude natuur in dit Woldgebied zijn bebost. Ik zou deze scheiding minder strikt wensen en ook open natte en droge bosgebieden willen zien.
  Het lint is geweldig! Meer mensen zouden dat moet3n ontdekken.

  • M. de Weerd
  • maandag 11 december 2017
  • 15:39

  Ik zet in op meer groen rondom Groningen. Als ik in het bos wil wandelen moet ik helemaal met de bus naar Drenthe waar heerlijke bossen zijn compleet met prachtige wandelroutes. In Groningen is niks. Persoonlijk vind ik Groningen een hele saaie provincie. Het Beyumerbos stelt niks voor want het is 1 lange weg rechtdoor en dan weer terug. In de zomer ga ik zeker 2x per week naar Drenthe en misschien ga ik er naar toe verhuizen.

  • Wim Klaassen
  • maandag 11 december 2017
  • 15:39

  Dit is een economisch zwakke streek, waar boeren belangrijk zijn. Stimuleer biologische teelt en nieuwe gewassen voor veranderende eetpatronen. Sommige dorpen hebben een fraaie karakteristieke bebouwing die steun verdient.

  • I. Ross
  • maandag 11 december 2017
  • 15:24

  Natuur en landschap zijn zo ontzettend belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Ik pleit dus van harte voor meer natuur en zoiets als school- en stadsmoestuinen en voedselbossen, waarmee mensen zich ook kunnen voeden. Geen vakantiewoningen in natuurgebieden, daar profiteren alleen de welgestelden van. Ik schrik van de verstening die er al heeft plaatsgevonden. Graag regels tegen betegelde tuinen en subsidies voor meer groene daken en muren en groene tuinen.

  • Ernst R. Wolfgram
  • maandag 11 december 2017
  • 15:16

  Behoudt natuurwaarden, met name op de Hondsrug met de beekdalen van de Hunze en de Aa. Herstel van de perceelscheiding dmv meidoornhagen.
  Aandacht en evt. herstel van de Blankeweer ( 2 waterburchten) met de landweer zoals deze daar ooit lag. Huidige inrichting Zuidlaardermeer gebied is evenals Duurswold/Roegwold zeer waardevol.

  • Ernst R. Wolfgram
  • maandag 11 december 2017
  • 15:04

  Vooral behoudt van het bestaande landschap, juist Groningen is gebaat met de openheid, energie winning dmv. molens is veel beter te realiseren op zee.
  Gebruik van pesticiden sterk verminderen, inrichten van akkerbloem randen verplichten. Behoudt coupures en kenmerkende boerderijen met slingertuinen.

  • G. J. ten Brinke
  • maandag 11 december 2017
  • 14:49

  We wilen het coulissenlandschap niet kwijt.

  • P.Schepel
  • maandag 11 december 2017
  • 14:44

  Als pilot van Natuurmonumenten zijn in 2011 het Biessumerbos en Voolhok overgenomen van de gemeente Delfzijl. De bedoeling was en is dat de gebieden beheert worden door omwonenden, recreanten en gebruikers. Daar is door de bewoners van Delfzijl ruimschoots op ingesprongen met de oprichting van de Gebiedsgroep Delfzijl, met sinds 2012 zo'n 50 vrijwilligers die elke eerste zaterdag van de maand aan de slag gaan in beide gebieden. In 2013 is er door de Gebiedsgroep een Visie bij de Gemeente Delfzijl ingediend tot het ontwikkelen van een Groene Gordel aan de Noord-West kant van Delfzijl met daarin een centrale rol voor de beide wierden Biessum en Uitwierde. We spreken hier over een open wierde landschap met al zijn radialen en weilanden die 1000 na Chr. ook al zo op de kaarten stond. Dor de manege Delfzijl te verplaatsen naar Sportpark Uitwierde kregen we zo een ideale combinatie van een historisch wierdelandschap beheerd door Natuurmonumenten met daarbij recreatie beheerd door de Manege. Tot op heden zijn onze plannen niet gerealiseerd en is de gemeente zelfs voornemens het hele gebied van Sportpark Uitwierde te kappen. De klok wordt dus weer 50 jaar terug gezet. In de opinie van de Gebiedsgroep een zeer gemiste kans tot behoud en verdere ontplooing c.q. behoud van dit schitterende wierdelandschap.

  • Henk
  • maandag 11 december 2017
  • 14:43

  Ik ben voor meer groen om en rond Groningen . Zeker nu de subsidie voor de boeren op productie hout is verlopen .

  • M O
  • maandag 11 december 2017
  • 14:09

  Als alles in eenheid zou kunnen leven dan zou de combinatie van wonen, werken, recreatie mooi zijn. Maar is dat haalbaar? Wat mij zorgen baart is de eemshaven & de chemie van Delfzijl die absoluut de waddenzee bedreigen. Was zeer geschokt door de docu beerput Nederland. Wat mijn hoop voor de toekomst is om duurzaam te bouwen, de energie transitie die daadwerkelijk al lang kan en die kolen centrale kan dan dicht.
  Bescherm de natuur van dit prachtige gebied, dit kan op een duurzame manier. Wonen, werken & recratie zouden we ook op een andere manier moeten gaan invullen. Als we als mensen doorkrijgen wat ons eco systeem is en wat het nodig is dan kunnen we dat met elkaar versterken.
  Want zonder natuur, geen leven! Dit gebied is uniek, bezoek maar eens het wierdenmuseum in Ezinge om te beseffen op wat voor bijzonder stuk Grunn we wonen!
  Het zou mooi zijn als de provincie nog meer laat zien dat het staat voor de mooie Groningse provincie die een voorloper kan zijn op oa duurzame energie. En dit hoeft niet ten koste te gaan van de economie, want daar in Den Haag hadden ze onze provincie al lang als pilot kunnen gebruiken met de aardgasproblematiek.
  Mag ik nog opmerken dat het fijn is dat jullie als provincie dit onderzoek doen. Ben erg benieuwd wat jullie met de uitkomsten gaan doen!

  • ghbos
  • maandag 11 december 2017
  • 13:33

  krimp tegen gaan door investeringen opkopen woningen, verhuren etc

  • Fokke van Ellen
  • maandag 11 december 2017
  • 13:27

  Eigenheid van het landschap behouden. Kleinschalige recreatie bevorderen. Dorpsuitbreiding moet passen in het bestaande landschap. Eerst lege plekken opvullen.

  • Paul
  • maandag 11 december 2017
  • 12:46

  Er verdwijnt al teveel. Dus beschermen die landschapselementen en beter handhaven als er illegaal wordt gekapt of gedempt.

  • Klaas Beukema
  • maandag 11 december 2017
  • 12:19

  Zoveel mogelijk behoud van houtsingels en landschap